När skolan gjort det nationella bedömningsstödet i årskurs 1 och man ser att eleven inte når upp till avstämningen, ska det då göras en kartläggning av skolsituationen?

När skolan gjort det nationella bedömningsstödet i årskurs 1 och man ser att eleven inte når upp till avstämningen, ska det då göras en kartläggning av skolsituationen?

Svar:


Om du som lärare befarar att eleven inte kommer att nå de kriterier för bedömning för kunskaper i årskurs 3 ska en kartläggning av skolsituationen och en pedagogisk bedömning göras.


Pedagogisk utredning

Det är skolan som avgör vilken grad svårigheterna har (indikation eller befara) och var i arbetsgången man befinner sig. Om man alltså redan tidigare har arbetat med extra anpassningar men fortfarande befarar att eleven inte kommer att uppfylla de kriterier för bedömning av kunskaper och betygskriterier som minst ska uppfyllas, ska rektor besluta om en pedagogisk utredning av en elevs behov av särskilt stöd.


Vad innebär indikation?

En indikation kan vara en liten upptäckt som görs i samband med de nationella kartläggningsmaterialen, något som man inte kände till och som väcker frågor. Exempel på indikation anges i lärarhandledningen till materialen. Indikationen ska tas upp i en särskild bedömning.


Särskild bedömning och samråd

Den särskilda bedömningen görs i ett samråd med någon med specialpedagogisk kompetens, om inte den som utför bedömningen själv har den kompetensen. I samband med det planeras om eleven har behov av extra anpassningar.
 

Vad innebär befara?

 Att befara innebär du som lärare bedömer att eleven inte kommer att uppfylla de kriterier för bedömning av kunskaper och betygskriterier som minst ska uppfyllas. Till skillnad från indikation är befara alltså inte bara utifrån resultat av genomfört kartläggningsmaterial, bedömningsstöd eller nationella prov. Det är tydligare signaler som man genast ska beakta. Det betyder att undervisande lärare och personen med specialpedagogisk kompetens ska ha ett samråd för att skyndsamt ge eleven stöd. Det kan vara extra anpassningar eller att initiera en pedagogisk utredning för särskilt stöd.

 

För stöd i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd rekommenderar vi Skolverkets Allmänna råd.

 

 

Utredning av en elevs behov av särskilt stöd

Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats

Läsa, skriva räkna – en garanti för tidiga stödinsatser på Skolverkets webbplats

Hitta språket och Hitta matematiken på Skolverkets webbplats

Bedömningsstöd för undervisning svenska/svenska som andraspråk grundskolan - Skolverket

Allmänna råd för extra anpassningar och särskilt stöd på Skolverkets webbplats

Kommentarer till Skolverkets allmänna råd för arbete med extra anpassningar särskilt stöd och åtgärdsprogram

 


Publicerat tisdag 12 mars 2024