Kan vi göra en utredning av särskilt stöd om eleven inte längre kommer till skolan?

Kan vi göra en utredning av särskilt stöd om eleven inte längre kommer till skolan?

Svar:

Ja, det går och skolan är skyldig att göra en utredning även om eleven inte är i skolan. Ni kan kartlägga elevens skolsituation genom att titta på tidigare dokumentation som finns om elevens lärande för att beskriva hur det går för eleven i olika ämnen, ämnesområden eller kurser i förhållande till aktuella bedömningskriterier. Exempel på underlag kan vara individuell utvecklingsplan, resultat på nationella prov, tidigare extra anpassningar och annan dokumentation om elevens kunskapsutveckling.  Lärare i olika ämnen kan bidra med sina erfarenheter och kunskap om elevens lärande och utveckling. Även lärare som tidigare har undervisat eleven kan ibland bidra med information.

I utredningen är det betydelsefullt att samråda med elevhälsan för att få olika perspektiv och kunskaper kring vad som kan främja och hindra elevens lärande och utveckling. Elevhälsan kan också bidra med kunskap om hur elevers närvaro i skolan kan främjas.

Ni bör också försöka ta reda hur eleven själv upplever sin skolsituation. Det handlar både om vad eleven tycker fungerar i skolan och när svårigheter uppkommer.  En person på skolan som känner eleven kan kommunicera med eleven exempelvis genom sms, telefon eller inspelade meddelanden.  Elevens vårdnadshavare kan också bidra med betydelsefull information om elevens skolsituation.

Om en elev har hög frånvaro måste rektorn utreda varför eleven är frånvarande. Om det behövs flera utredningar så kan dessa samordnas i en samordnad utredning.Publicerat onsdag 20 september 2023