Hur kan vi anpassa nationella provet i läsförståelse för en elev med synnedsättning?

Hur kan vi anpassa nationella provet i läsförståelse för en elev med synnedsättning?

Svar:

När skolan planerar anpassningar utifrån elevens förutsättningar behöver man genomföra anpassningen så att proven fortfarande prövar de kunskaper och de förmågor som varje delprov avser att pröva. I årskurs 3 och 6 prövas exempelvis avkodningsförmågan i delproven om läsförståelse i svenska. Enligt Skolverket gäller följande, efter prövning av situationen för elever i läs- och skrivsvårigheter: 

"Läsförståelseproven i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 och 6 prövar avkodning och förståelse av text. I årskurs 9 förutsätts att eleven har utvecklat förmågan att avkoda text och eleven kan därför få lyssna till texterna i delprovet, som anpassning. Men i årskurs 3 och 6 innebär en sådan anpassning att provet inte längre prövar det som provet är avsett att pröva." (Skolverket 2023)

Ni behöver därför göra en omsorgsfull analys med hänsyn till elevens förutsättningar och vad provet prövar innan ni tar beslut om anpassningar. Se också till att informera elev och vårdnadshavare om vad anpassningen innebär och hur provet kommer att bedömas.

De nationella proven är obligatoriska för skolan att genomföra. Om det finns särskilda skäl kan dock rektor besluta att en elev inte behöver göra ett prov. Det är då viktigt att ta hänsyn till elevens egen upplevelse. Eleven kan känna sig särbehandlad om denne inte gör provet tillsammans med klasskamraterna. Å andra sidan kan eleven tycka att provet är omöjligt att genomföra på grund av funktionsnedsättningen. Det är med andra ord nödvändigt att ha en dialog med elev och vårdnadshavare.


Det finns vägledning kring anpassningar av nationella prov i läraranvisningen till proven och på Skolverkets hemsida vad gäller elever med funktionsnedsättning.

 


Publicerat tisdag 31 oktober 2023