Kan "Phonics" jämföras med någon svensk metod?

Kan "Phonics" jämföras med någon svensk metod?

Svar:

Phonics är en benämning från den engelskspråkiga världen, som närmast kan översättas med "strukturerad fonem-grafem-koppling". Det är likt det som vi kallade ljudmetoden här i Sverige.


För personer i läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi krävs strukturerad övning av kopplingen mellan språkljud (fonem) och grafem (bokstav).  Det är den enda säkra väg till god läsning och läsförståelse, som kan beläggas forskningsmässigt. Alla arbetssätt som på något vis övar detta, kan hänföras till ”phonics”.

Litteratur om läsmetoder

Det finns mycket litteratur som beskriver läsmetoder. Här nedan finns förslag på fördjupning: 

Alatalo T.(red) (2019). Läsundervisningens grunder”. Gleerups

Fridolfsson, I. (2020). Grunderna i läs- och skrivinlärning. Studentlitteratur.

Norén, S. (red) (2018). Lära barn läsa. LegiLexi. pdf

Vetenskapsrådet (2015). Kunskapsöversikt om läs- och skrivundervisning för yngre elever.

Mer information och exempel på material

Inspirationssidan Läs- och skriv F-3, Hitta läromedel på vår webbplats

LegiLexi på deras webbplats: LegiLexi

  

 

 

 


 


Publicerat torsdag 29 februari 2024