Kan jag tillämpa undantagsbestämmelsen inom vuxenutbildningen?

Kan jag tillämpa undantagsbestämmelsen inom vuxenutbildningen?

Svar:

Ja, undantagsbestämmelsen kan tillämpas i vuxenutbildningen enligt 20 kap. 38 § skollagen (2010:800).


Om det finns särskilda skäl, får det vid betygssättningen bortses från enstaka delar av betygskriterierna. Med särskilda skäl avses funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna uppfylla betygskriterierna för ett visst betyg.

Vid betygssättning inom särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå får intellektuell funktionsnedsättning beaktas bara om det finns synnerliga skäl.

Trots vad som anges i första och andra styckena ska sådana delar av betygskriterierna som rör säkerhet eller som hänvisar till lagar, förordningar eller myndigheters föreskrifter alltid uppfyllas.


Publicerat onsdag 17 maj 2023