Hur kan vi stärka det sociala samspelet och delaktigheten för elev med synnedsättning?

Hur kan vi stärka det sociala samspelet och delaktigheten för elev med synnedsättning?

Svar:

Hur ni kan arbeta för att stärka elevens sociala samspel och delaktighet i skolan beror på många olika faktorer. Det kan vara elevens individuella förutsättningar och intressen, hur elevgruppen fungerar tillsammans, men också på hur den fysiska miljön fungerar och vilka undervisningsformer som används. 

Ge förutsättningar kring gemensamma aktiviteter
Generellt handlar det om att ge förutsättningar för eleverna att mötas kring skolans alla gemensamma aktiviteter utan att variationen av funktionsförmågor i elevgruppen blir ett hinder. Det gäller i klassrummet men också på fritidshemmet, i matsal och i friare uteaktiviteter som raster och friluftsdagar. För detta behöver man dels ha kunskap om elevernas individuella situation och behov, dels veta om vilka anpassningar och förhållningssätt som kan stödja eleverna i olika situationer. Organiserade rastaktiviteter som elever eller personal leder är ett sätt att skapa förutsättningar för socialt samspel och delaktighet.

 

Faktorer som påverkar
När det gäller er elev med synnedsättning är kunskap om hur eleven ser, på vilket avstånd, hur färger och kontraster hjälper i olika miljöer bland annat viktig för att ni ska kunna göra anpassningar i den fysiska miljön men också för att anpassa aktiviteter, lekar och lekredskap.

 

Ljudets betydelse

När det gäller elever med svår synnedsättning eller blindhet finns det ofta behov av att verbalt tolka aktiviteten och det sociala samspelet för att eleven ska förstå sammanhanget och därmed få en möjlighet att delta i samma aktiviteter som andra. Mer information om syntolkning, verbalisering och ljudmiljö finns i rapporten "Med ljudet som omvärld".

 

Klassrumssituationen
Arbetsformer och placering i klassrummet är starka påverkansfaktorer för elevens sociala situation. När eleven har möjlighet att vara aktiv och interagera med andra i exempelvis pararbeten och arbeten i mindre grupper ökar det chansen till trygga relationer.
 
Relationer och delaktighet
Man behöver också arbeta med hela elevgruppen för att tillsammans med eleverna skapa en anda av gemenskap. 

 

På vår webbplats hittar du skriften "Delaktighet - ett arbetssätt i skolan". Den fungerar som ett stöd för skolor att arbeta mer systematiskt med elevers delaktighet i skolan. Många av exemplen i boken handlar om elever med synnedsättning och hur de upplever sin situation, men arbetssättet gäller alla oavsett funktionsförmågor. Mer att läsa om delaktighet i teori och praktik finns i rapporten, "Där man söker får man svar”. I den systematiska översikten Att främja delaktighet och lärande hos barn och elever med synnedsättning kan man läsa om den senaste forskningen inom området.Med ljudet som omvärld


Delaktighet- ett arbetssätt i skolan 

 

Där man söker får man svar

 

Att främja delaktighet och lärande hos barn och elever med synnedsättning

Publicerat tisdag 14 november 2023