Hur kan vi arbeta med flerspråkiga elever som vi misstänker har läs- och skrivsvårigheter?

Hur kan vi arbeta med flerspråkiga elever som vi misstänker har läs- och skrivsvårigheter?

Svar:

Det är komplext att kartlägga flerspråkiga elever, eftersom språken påverkar varandra på olika sätt. Man behöver kartlägga både modersmål och svenska. Det är oftast mycket svårt att hitta forskningsbaserade kartläggningsmaterial på modersmålet. Därför behöver modersmålslärare, SVA-lärare och specialpedagog, speciallärare samverka.

Om eleven inte har läs-och skrivförmåga på sitt modersmål blir läs-och skrivinlärning på svenska en stor utmaning som kommer att ta lång tid.

 

Fundera på följande:

Hur ser elevens fonologiska medvetenhet ut?

Är eleven säker på fonem(ljud)-grafem(bokstav)- kopplingarna?

Kan eleven sätta ihop ljud till ord och plocka ut bokstavsljuden i ett ord?

De här förmågorna behöver eleven träna på, samtidigt som andra förmågor som läsflyt också tränas. Den kan man göra genom upprepad läsning till exempel. Ett gott läsflyt gynnar läshastighet.

För att inlärningen ska gå lite snabbare underlättar det om eleven lär sig vanliga ord som ordbilder, till exempel och, men, den osv.

 

Här kan man läsa mera om läsflyt:

Träna läsflyt — LukiMat

 

Exempel på högfrekventa ord: 

Högfrekventa ord | Kjell Staffans

Vanligaste orden i svenska språket (larare.at)


Det kartläggningsmaterial som vi kan rekommendera är Bygga svenska från Skolverket:

Bedömningsstöd för nyanlända elever i grundskolan - Skolverket

 

Skolverket har också tagit fram Kartläggning av litteracitet som vara hjälpsamt

Litteracitet - Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial - Skolverket

 

Kamel är ett kartläggningsmaterial som är utformat för att ta reda på om flerspråkiga personer har dyslexi eller andra svårigheter.

KAMEL, Kartläggning av mångspråkiga elevers lärande - KAMEL (ordaf.se)


Publicerat måndag 6 maj 2024