Hur kan skolan skapa en bra pedagogisk lärmiljö för en elev med synnedsättning?

Hur kan skolan skapa en bra pedagogisk lärmiljö för en elev med synnedsättning?

Svar:

Olika faktorer påverkar stödbehovet
Vilket stöd en elev med en synnedsättning behöver är beroende av flera olika faktorer. Det handlar till exempel om elevens synförmåga, ålder och utveckling och andra personliga faktorer. Det handlar också om den sociala miljön, hur elevgruppen fungerar och hur elevens möjlighet till goda kamratkontakter ser ut. Slutligen handlar det om den pedagogiska miljön, exempelvis hur undervisningen organiseras och utformas, hur läromedel och lärmaterial används och hur eleven kan ta till sig undervisningen utifrån sina individuella förutsättningar. 

I arbetet med att utforma lärmiljön för elev med synnedsättning kan ni få stöd av den systematiska översikten ”Att främja delaktighet och lärande hos barn och elever med synnedsättning” som syftar till att bidra med kunskap och förståelse för hur man i förskolan och skolan kan skapa bästa möjliga förutsättningar för delaktighet och lärande hos barn och elever med synnedsättning.

Kartläggning av elevens behov

För att kunna ge eleven rätt stöd behöver ni kartlägga elevens behov utifrån alla olika faktorer ovan. Ofta är det specialpedagogens uppgift att göra klassrumsobservationer och genomföra samtal med elev och föräldrar, ansvara för att hålla ihop och sammanställa kartläggningsarbetet. Digitala verktyg är i de flesta fall ett mycket viktigt stöd för eleven. Här har specialpedagogen en viktig roll att initiera och följa upp användningen av alternativa verktyg och hjälpmedel. I specialpedagogens roll kan det också ingå att vara spindel i nätet och hålla i kontakterna med alla olika aktörer som kan finnas runt eleven, förutom vårdnadshavare också syncentral, kommunens datapedagog och eventuella andra externa aktörer.

För att få syn på elevens möjlighet att vara delaktig i undervisningen och i kamratgruppen kan ni få stöd i skrifterna "Delaktighet, ett arbetssätt i skolan" och "Där man söker får man svar". I dessa kan man bland annat läsa om hur elever med synnedsättning och blindhet uppfattar sin lärmiljö men alla elever oavsett funktionsförmåga omfattas av innehållet. 


Elevens synförmåga
Skolan kan med vårdnadshavares godkännande kontakta syncentralen för att få information om hur elevens syn fungerar. Det kan gälla specifika behov kring kontraster, belysning, synfält, hur mycket eleven ser på nära håll och på avstånd med mera. Arbetslaget får sedan reflektera kring vad den informationen innebär för planering och genomförande och vad som kan behöva åtgärdas, anpassas eller förändras. Specialpedagogen kan stödja pedagogerna genom att följa upp arbetet i återkommande samtal med arbetslag och med elev.


Tillgänglig undervisning
Vi har tagit fram en modell för tillgänglighet och hur de olika delarna fysisk, social och pedagogisk lärmiljö samspelar. Modellen kan vara ett stöd i kartläggningsarbetet för att få med och reflektera över hur de olika delarna ser ut för just er elev. Alla är viktiga för elevens lärande och utveckling. Ett sätt att stödja arbetslaget är att använda modellen i återkommande och regelbundna avstämningssamtal med arbetslaget.

Att främja delaktighet och lärande hos barn och elever med synnedsättning


Publicerat tisdag 14 november 2023