Hur kan jag få elever med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi att använda assisterande teknik?

Hur kan jag få elever med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi att använda assisterande teknik?

Svar:

Det finns inget enkelt svar på din frågeställning. För att få till en effektiv användning behövs både utbildning och tillvänjning kring de digitala verktygen. Är hanteringen för invecklad i förhållande till vad eleverna får ut väljer de snart bort verktygen. Själva verktygen förefaller ju inte vålla några bekymmer, men för att de skall vara intressanta måste eleverna uppleva att de verkligen har någon nytta av att använda dem.
Frågor att reflektera över:
  • Vad tycker eleven själv?
  • Hur ser den digitala miljön ut på skolan för övriga elever?
  • Hur är kunskapen och inställningen till digitala verktyg bland lärarna?
  • Kan verktygen användas till annat än skolarbete?
  • Har eleven tillgång till verktygen hemma?
  • Är verktygen tillgängliga där/när eleven behöver dem?

Vi förespråkar att man i skolan skall börja använda kompensatoriskt stöd tidigt för att hanteringen skall vara självklar när eleverna befinner sig i en ålder där det är känsligt att göra något som är annorlunda. Rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten i regionen kan också konsulteras för att tillsammans med skolan hitta en strategi för att implementera användning av de alternativa verktygen.

Om det finns ett Skoldatatek eller liknande verksamhet i din kommun bör du även söka stöd där.

För att inspirera och visa på nyttan, som många användare faktiskt beskriver, kan man också vända sig till Dyslexiförbundet för att lokalt hitta en inspiratör.

Publicerat onsdag 7 februari 2024