Hur kan jag arbeta för att utveckla elevers skrivande?

Hur kan jag arbeta för att utveckla elevers skrivande?

Svar:

Det är viktigt att eleverna får rikliga tillfällen att träna på att skriva texter i undervisningen. Det handlar inte bara handlar om långa texter. Även korta texter, som exempelvis en väggplansch med några meningar kopplade till en bild, ger eleverna viktig träning i att använda och utveckla  både skolspråk och ämnesspråk. Skrivandet ger eleverna dels möjlighet att lära sig mer om ämnet som de skriver om, dels möjlighet att redovisa vad de har lärt sig.
 

Det är viktigt att arbeta explicit för att eleverna ska få syn på strukturer och texttyper. Ett exempel är APE, när man börjar med att skriva och bearbeta en text tillsammans. Därefter arbetar eleverna i par och slutligen enskilt. Flera omgångar kan behövas och eleverna behöver få kontinuerlig återkoppling.  
 

För att underlätta för elevernas skrivande är det bra att erbjuda olika typer av skrivmallar. Skrivmallar är underlag till skrivuppgifter med färdigformu­lerade styckeinledningar och andra förslag på lämpliga formuleringar som ger eleverna stöd i skrivprocessen. Skrivmallarna kan användas genom hela skolgången och utvecklas med elevens progression. Förslag på lämpliga formu­leringar förekommer i flera av ämnesproven i SO. Visa gärna dessa för eleverna så att de är bekanta med hur stödet kan användas. Ett annat syfte med skrivmallar är att eleverna ska få syn på hur olika text­typer är uppbyggda för att föra fram ett visst budskap.
 

Flera exempel finns här:

Arbeta med språkstörning i SO-undervisningen - SPSM Webbutiken

 

Ett annat språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är genrepedagogik.

Genrepedagogik syftar till att stegvis, med hjälp av en explicit undervisning, stötta eleverna att utveckla inte bara sitt vardagsspråk utan även ett effektivt skolspråk. Det handlar bland annat om att eleverna ska bli medvetna om olika texters olika språkliga mönster och strukturer samt att olika texter har olika syften. 

Lär dig mer om genrepedagogik -Nationellt centrum för svenska som andraspråk (su.se)
 

Skolforskningsinstitutet (2022:03) har nyligen gjort en översikt där de undersökt skrivande som används i syfte att främja elevers ämneskunskaper. I översikten framkommer fyra skrivmetoder som är mest effektiva för elevers ämneskunskaper. De är: argumenterande text, sakprosa, lärjournal och grafiska representationer.


I boken Skrivundervisningens grunder Karin Forsling och Catharina Tjernberg (red.) (2020) delar forskare och lärarutbildare med sig av sina mångåriga erfarenheter inom fältet. Boken ger en bred översikt över aktuell forskning om att lära sig skriva. Den visar på förmågor, kunskaper och kompetenser som krävs för en framgångsrik skrivundervisning och för skrivlärarande i dagens komplexa samhälle.
 

K. Forsling & C. Tjernberg (Red.), (2020) Skrivundervisningens grunder

 


Publicerat onsdag 13 december 2023