Hur kan ett åtgärdsprogram se ut för en elev med CVI?

Hur kan ett åtgärdsprogram se ut för en elev med CVI?

Svar:

Elever med CVI, cerebral synnedsättning, kan ha mycket skiftande situation och behov av stöd. Därför är det svårt att ge generella råd kring särskilt stöd och åtgärdsprogram. Ett åtgärdsprogram ska alltid utgå från en utredning av den unika elevens situation och behov. Skolan har ansvar för att kartlägga elevens situation och behov för att kunna bedöma hur stödet ska se ut. Man behöver också kontinuerligt följa upp hur skolsituationen fungerar över tid. Viktigt att då även lyssna in och tillvarata elevens tankar och åsikter.

 

Tillsammans med Skolverket har vi tagit fram ett material som ger skolan vägledning i att utreda en elevs behov av särskilt stöd. Arbetsgången förklaras utförligt i stödmaterialet. Du hittar materialet på Skolverkets webbplats. På Skolverket finns också information om skollagens regler kring extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

 

Situationer som man kan behöva vara extra uppmärksam på i skolan handlar om att hantera skriftlig kommunikation och långa texter. Man behöver också vara uppmärksam på hur eleven kan tolka bilder som används i lärmaterialet.

 

SPSM anordnar nätbaserade kurser om CVI. Skolan kan också få stöd från SPSM genom att söka specialpedagogiskt stöd.

 

Information om skollagens regler kring extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram - Skolverket

Publicerat måndag 16 oktober 2023