Gäller undantagsbestämmelsen i anpassad gymnasieskola?

Gäller undantagsbestämmelsen i anpassad gymnasieskola?

Svar:

Ja.
Om det finns särskilda skäl, får läraren bortse från enstaka delar av betygskriterierna vid betygssättningen. Särskilda skäl är funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska nå ett visst betygskriterium. Intellektuell funktionsnedsättning får bara beaktas om det finns synnerliga skäl. Betygskriterier som rör säkerhet och som hänvisar till lagar, förordningar eller myndighetsföreskrifter ska alltid uppfyllas.

Publicerat onsdag 14 juni 2023