Hur utreds om ett barn med blindhet också har autism?

Hur utreds om ett barn med blindhet också har autism?

Svar:

Barn som har en blindhet sedan födseln kan ha ett annorlunda beteende. Det kan exempelvis vara stereotypa rörelsemönster, tendenser att fastna i olika aktiviteter och försenad lekutveckling. Det kan ingå den normala utvecklingen hos ett barn med blindhet och handlar då inte alls om autism. Det annorlunda beteendet kallas ibland blindismer. Dessa brukar avta när barnet mognar och utgör inte något direkt hinder i barnets utveckling.

 

Några har en autismspektrumstörning

Flera studier inom området visar att ungefär en tredjedel av alla barn som föds med blindhet har autism. När man har studerat prematurfödda barn med blindhet har man sett att upp till två tredjedelar av dessa barn har autism.

 

Utredning vid Resurscenter syn

Utan erfarenhet av den normala utvecklingen hos barn med blindhet är det svårt att göra en tillförlitlig bedömning av om barnet har autism. På Resurscenter syn inom Specialpedagogiska skolmyndigheten finns erfarenhet och kunskap om barn med synnedsättning och blindhet, med eller utan ytterligare funktionsnedsättning. Om förskolan eller skolan har behov av stöd rekommenderar vi att ni ansöker om stöd hos SPSM med en förfrågan om en specialpedagogisk utredning. 

 


Litteratur:


De Verdier, K.(2018). Children with blindness: Developmental aspects, comorbidity and implications for education and support. Avhandling, Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen

 

Ek, U. (2000). Children with visual disorders. ISBN 91-7265-051-6, Stockholms universitet.

 

Ek, U. (2005).  Pring, L (ed.). (2004). Autism and Blindness: Research and Reflections. ISBN-10: 1861564449, ISBN-13: 978-1861564443, John Wiley & Sons. 


Johansson, I-B. (2002). Annorlunda men funktionellt beteende. ISBN:91-7265-468-6, Stockholms universitet
Publicerat onsdag 15 november 2023