Är det försent att arbeta med läs- och skrivträning på gymnasiet?

Jag arbetar på gymnasiet och möter med jämna mellanrum elever med dyslexi som inte fått tillräcklig lästräning.

Svar:

Det är aldrig försent att arbeta med läs- och skrivträning men det är viktigt att i all planering av extra anpassningar och särskilt stöd utgå från en helhetsbild av elevens svårigheter och studiesituation. Det är viktigt att känna till att dyslexi tar sig olika uttryck hos olika individer och det gäller också mottagligheten för träning. En elev som har dyslexi och går på gymnasiet kan under tidiga skolår haft en god läs-och skrivträning men trots det fortfarande ha bestående svårigheter.

Läs- och skrivträning bygger på samma principer oavsett ålder eller årskurs och handlar översiktligt om automatisering av fonem-grafem-koppling och ordavkodning. Intensivundervisning är en konstaterad framgångsrik metod för läs- och skrivträning.

Publicerat torsdag 4 januari 2024