Arbeta med språkstörning i matematik­undervisningen

Lär dig mer om vad som kan vara särskilt utmanande i matematikundervisningen för elever med språkstörning och ta del av pedagogiska strategier som kan stötta lärande och utveckling.

Matematik är ett ämne som utmanar många elever, men det kan vara särskilt svårt för elever med språkstörning eller andra språkliga svårigheter. En nedsatt språklig förmåga kan medföra utmaningar för eleven att:

 • förstå och komma ihåg matematiska termer och begrepp
 • lära in och förstå matematiska symboler
 • läsa och förstå matematiska textuppgifter
 • skriva ner uträkningar eller svar
 • förstå siffrors platsvärden
 • lära sig skillnader i hantering av tal i bråk- och decimalform och heltal.

Elever med språkstörning har inte har en nedsatt förmåga inom alla områden i matematiken, men de behöver ofta mer tid jämfört med jämnåriga. De behöver ofta också mer träning för att förstå matematiska begrepp och procedurer, samt mer repetition av de matematiska symbolerna i ett sammanhang för att förstå symbolernas innebörd.

Planera undervisningen

Det finns inte en enskild lösning som fungerar för alla elever, men det finns arbetssätt som har visat sig vara mer framgångsrika för elever i språkliga svårigheter.

Några viktiga utgångspunkter i planeringen

 • Prioritera de lärandemål som är viktigast att eleven hinner med.
 • Välj ut viktiga ord och begrepp och planera hur ni ska arbeta aktivt med dem.
 • Ha korta genomgångar.
 • Tala i lugnt tempo.
 • Ha som rutin att använda visuellt stöd – kroppsspråk, bilder, diagram och så vidare – både vid genomgångar och vid enskilda samtal med elever.
 • Ge alla instruktioner både muntligt och skriftligt, så att eleverna kan gå tillbaka till dem vid behov.
 • Planera gruppkonstellationer efter syftet med uppgiften.
 • Prata med eleven själv om hur han eller hon upplever undervisningen i matematik: vad fungerar bra idag, vad vill ni testa och vad kan ni utveckla vidare?

Material om språkstörning i matematikundervisningen

I materialet Arbeta med språkstörning i matematikundervisning kan du ta del av mer information om matematikundervisning för elever med språkstörning eller andra språkliga svårigheter. I materialet hittar du även tips och råd om hur du kan anpassa undervisningen. 

Materialet har tagits fram av Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare och baserar sig på rådgivarnas erfarenhet av att arbeta tillsammans med skolor inom området språksvårigheter. Råden har sedan anpassats för matematikämnet.

Materialet riktar sig till dig som är ämneslärare i matematik i årskurs 4 till 9, men kan även vara till stöd för lärare i gymnasieskola, vuxenutbildning och för läxläsningsstödjare. 

Publicerat fredag 10 juni 2022