Kunskap och kompetensutveckling för vuxenutbildning

För studerande med hörselnedsättning är det viktigt att lärare och annan personal har god kunskap om hörselnedsättning. Det handlar om kunskap om den enskildes behov och förutsättningar och eventuella hörhjälpmedel, men också om pedagogisk kompetens och förhållningssätt i verksamheten. Varifrån kan man få sådan kunskap?

Enskilda studerandes förutsättningar

Det är av stor vikt att alla som arbetar inom vuxenutbildningen känner till om någon eller några av de studerande har en hörselnedsättning. Det är en förutsättning för att skolan ska kunna anpassa undervisningen och för att de studerande ska få goda förutsättningar att nå målen för utbildningen.

Tänk på att vuxenstuderande inte alltid själva är medvetna om att hörseln är nedsatt. Hörseln kan förändras genom livet. Det kan också vara så att man som studerande inte känner till att en hörselnedsättning kan ge konsekvenser för lärandet, varför det är bra om skolan är uppmärksam på detta.

Se till att skaffa kunskap om de enskilda studerandes behov och förutsättningar. Prata med var och en, gärna redan vid introduktionssamtalet, om ni vet eller misstänker att hörseln kan vara nedsatt. Det handlar bland annat om frågor som dessa:

  • Vet du eller misstänker du att din hörsel kan vara nedsatt? Tips: det är enkelt att göra webbaserade självtest av hörseln, till exempel på Hörseltestaren.se.
  • Är hörselnedsättningen på ett öra, eller på båda öronen?
  • Vilket öra hör du bäst på?
  • Använder du någon form av hörapparat? Hur fungerar den?

Personliga hörhjälpmedel

Prata i första hand med de studerande själva om vars och ens personliga hörhjälpmedel.

Mer kunskap om hörapparater och hörteknik kan man få ifrån en specialpedagog med hörselinriktning, se Stödfunktioner och kompetensutveckling nedan, eller ifrån hörselhabiliteringen.

Se även sidorna om hörapparater och annan hörteknik i det här stödmaterialet, där det bland annat finns ett observationsschema som är enkelt att använda på lektions- eller lokalnivå, samt ett felsökningsschema för personliga hörhjälpmedel.

Erfarenheter från tidigare skolår

Känner ni på skolan till vilka fysiska och pedagogiska anpassningar som har gjorts under tidigare skolår? Och vet ni hur den studerande själv tycker att de fungerade?

Prata med var och en för att få ta del av deras perspektiv. Utgå gärna ifrån punkterna i den sammanfattande checklistan under sådana samtal.

Nyanlända, sfi och sva

Alla som anordnar någon form av utbildning för nyanlända, eller utbildning i svenska för invandrare eller svenska som andraspråk, bör vara särskilt uppmärksamma på att hörselnedsättning eller tinnitus kan förekomma. Det kan bero på skadligt buller eller bristande sjukvård under uppväxten, läs artikeln Många flyktingar har hörselskador.

Screening är ett sätt för skolan att ta reda på de studerandes hörselstatus. Läs mer om screening på sidan Hörselmätning.

En lärare i svenska för invandrare berättar så här om sina studerandes erfarenheter: "Om man inte själv är medveten om att man har en hörselnedsättning är det inte lätt att tänka på det som en orsak till att man inte lär sig svenska. Det egna språket går ju bra, för man kan modersmålet sedan man var liten och man har en förförståelse, så man kan gissa det som man inte hör. Med sina landsmän är man kanske inte osäker. Men, man förstår inte varför man inte lär sig svenska lika snabbt som andra och man kanske tvivlar på sin förmåga att lära."

Att prata om funktionsnedsättningar och pedagogiska och fysiska anpassningar på ett annat språk än modersmålet kan vara svårt. Se till att en språktolk eller modersmålsstödjare är med vid behov.

Stödfunktioner och kompetensutveckling

Ta reda på om det finns en stödfunktion i form av en specialpedagog, med utbildning inom audiologi eller hörselvetenskap, eller en liknande person med hörselpedagogisk kompetens, i stödorganisationen på central nivå i er kommun eller hos utbildningsanordnaren. En sådan funktion är ett viktigt stöd i ert arbete med att skapa tillgängliga lärmiljöer för studerande med hörselnedsättning.

Specialpedagogiska skolmyndigheten ger även specialpedagogisk rådgivning till vuxenutbildningen: "Rådgivningen innebär ett samarbete mellan er och oss där vi tillsammans utgår från ert behov av stöd. Det sker i en dialog där du får ett konsultativt stöd att utveckla kunskap och kompetens i frågor om att utveckla lärmiljön. Rådgivningen handlar också om att utveckla det pedagogiska arbetet. Innehåll och arbetssätt i rådgivningen anpassar vi efter behoven i er verksamhet."

Det finns flera intresseorganisationer för personer med hörselnedsättning. På deras webbplatser finns filmer och texter som kan ge kompletterande kunskap. Representanter från dessa organisationer kan ibland medverka på skolans kurser och fortbildningar. Sök exempelvis på: UH, HRF, DHB, SDR och FSDB.


Gå till nästa sida, Tillgänglighet och delaktighet.

Publicerat torsdag 29 juni 2023