God ljud- och ljusmiljö för årskurs F-3

En god ljudmiljö är en förutsättning för alla som använder någon form av hörapparat. En god ljusmiljö är också viktigt.

Ljud- och ljusmiljön är extra betydelsefull för yngre elever eftersom de är i en fas att utveckla sitt språk. Optimala ljud- och ljusförhållanden ger rätt förutsättningar för eleverna att uppfatta talat språk och andra kommunikationssätt.

För att få kännedom om ljudmiljöns kvalité behöver akustik och ventilationsbuller mätas av någon som är professionell på området. Vid ombyggnationer eller anpassningar bör sakkunnig inom akustik anlitas.

På SPSM:s webbplats Tillgänglighet - Ljudmiljö kan du får stöd i arbetet med att förbättra ljudmiljön.

Ljudmiljön på skolan handlar främst om akustiken och bullerkällorna. Det vill säga, hur bra akustik det är i lokalen och hur många människor som vistas där. Människor skapar ljud, ju fler människor som vistas i samma lokal desto mer ljud bildas. Man kan genom ett gemensamt medvetet förhållningssätt i arbetslaget påverka ljudmiljön på skolan och vara goda förebilder. Det kan till exempel innebära att gå fram till varandra när man vill ta kontakt istället för att ropa på längre avstånd. Eleverna behöver uppmuntras till ett positivt beteende för att dämpa oönskade ljud.

Det handlar också om att skapa miljöer som minimerar de oönskade ljuden med hjälp av mjuka tärningar och byggklossar, mattor i lådor med pyssel- och lekmaterial, möbeltassar under pennburkar, med mera.

Se filmen om förskolan Myran, en modellförskola för anpassning av ljudmiljön, där många av åtgärderna är lämpliga även i skolan och på fritidshemmet:

Myrans förskola på Gotland - en modellförskola för anpassning av ljudmiljön.
Hörselpedagoger och förskolelärare på Gotland delar med sig av sina erfarenheter av åtgärder som är gjorda på modellförskolan Myran. Filmen är undertextad, klicka på "cc"-knappen på den svarta listen för att se textningen. Speltid 10 minuter.

Mer inspiration i arbetet:

Inte bara ljudmiljön är viktig, utan också ljusmiljön. En god ljusmiljö behövs för att eleverna ska få det nödvändiga visuella stödet som avläsning av kroppsspråk och ansiktsuttryck kan ge, vilket kompletterar hörselintrycken. Tänd därför alltid alla lampor, även om det är en ljus dag, och undvik "mysbelysning".

En god ljud- och ljusmiljö underlättar för eleverna och gör att de kan använda mer av sin energi till lek och lärande.

Hörteknik och hörslinga

En hörslinga används ofta som en anpassning till miljön i klassrummet. Med hjälp av hörslingan går ljudet från lärarens och elevernas mikrofoner direkt in i hörapparaten. Hörapparaten ställs in på det så kallade T-läget eller MT-läget. En hörslinga kan vara fast installerad i rummets golv eller golvlist, eller vara portabel, det vill säga bärbar. Läs mer om hörhjälpmedel på den här sidan i stödmaterialet.

Innan ni skaffar hörteknik i form av ett hörslingsystem är det viktigt att ni försäkrar er om att det är en god ljudmiljö i lokalerna, se ovan.

Nästa steg är att ta reda på om hörteknik förskrivs från hörselhabiliteringen, eller om det är skolhuvudmannen som är ansvarig för att köpa in tekniken, för det ser olika ut i landet. Eftersom hörteknik kombineras med elevernas hörapparater, så är egenskaperna i hörapparaterna betydelsefulla när man väljer hörteknik.

Val av hörteknik är en komplex fråga, därför är det viktigt att alla parter: elev, vårdnadshavare, skola och föreskrivande verksamhet, är med i processen.

Omgivningens förhållningssätt och attityder till hörtekniken har stor betydelse för användandet av den. Det händer att elever inte vill använda sina hörapparater eller hörteknik. Då är det viktigt att prata med eleven om varför. Det kan till exempel vara något som behöver åtgärdas för att göra ljudmiljön mer tillgänglig.

Skolan ska ta ansvar för:

  • att den hörteknik som finns används
  • att det finns fungerande rutiner för uppladdning och för att säkerställa att hörtekniken fungerar
  • att informera besökare och ny personal eller nya elever om hur hörtekniken fungerar
  • att eventuell portabel slinga tas med på studiebesök och liknande aktiviteter

Gå till nästa sida, Fritidshem och skolalternativ.

Publicerat torsdag 29 juni 2023