God ljud- och ljusmiljö för årskurs 4-6

En god ljudmiljö är en förutsättning för alla som använder någon form av hörapparat. En god ljusmiljö är också viktigt.

Ljud- och ljusmiljön är extra betydelsefull för elever som är i en fas att utveckla sitt språk. Optimala ljud- och ljusförhållanden ger rätt förutsättningar för eleverna att uppfatta talat språk och andra kommunikationssätt.

För att skapa en god ljudmiljö på skolan behöver akustik och ventilationsbuller mätas av någon som är professionell på området.

Ljudmiljön på skolan handlar främst om akustiken och bullerkällorna. Det vill säga, hur bra akustik det är i lokalen och hur många människor som vistas där. Människor skapar ljud, ju fler människor som vistas i samma lokal desto mer ljud bildas. Man kan genom ett gemensamt medvetet förhållningssätt i arbetslaget påverka ljudmiljön på skolan och vara goda förebilder. Det kan till exempel innebära att gå fram till varandra när man vill ta kontakt istället för att ropa på längre avstånd. Eleverna behöver uppmuntras till ett positivt beteende för att dämpa oönskade ljud.

Det handlar också om att skapa miljöer som minimerar de oönskade ljuden med hjälp av mjuka tärningar och byggklossar, mattor i lådor med pyssel- och lekmaterial, möbeltassar under pennburkar, med mera.

Inte bara ljudmiljön är viktig, utan också ljusmiljön. En god ljusmiljö behövs för att eleverna ska få det nödvändiga visuella stödet som avläsning av kroppsspråk och ansiktsuttryck kan ge, vilket kompletterar hörselintrycken. En god ljud- och ljusmiljö underlättar för eleverna och gör att de kan använda mer av sin energi till lärande, lek och umgänge.

Hörteknik och hörslinga

En hörslinga används ofta som en anpassning till miljön i klassrummet. Med hjälp av hörslingan går ljudet från lärarens och elevernas mikrofoner direkt in i hörapparaten. Hörapparaten ställs in på det så kallade T-läget eller MT-läget. En hörslinga kan vara fast installerad i rummets golv eller golvlist, eller vara portabel, det vill säga bärbar.

Läs mer om hörteknik och hörslingesystem på den här sidan i stödmaterialet.

Innan ni skaffar hörteknik i form av ett hörslingesystem är det viktigt att ni försäkrar er om att det är en god ljudmiljö i klassrummet, se ovan.

Nästa steg är att ta reda på om hörteknik förskrivs från hörselhabiliteringen, eller om det är skolhuvudmannen som är ansvarig för att köpa in tekniken, för det ser olika ut i landet. Eftersom hörteknik kombineras med elevernas hörapparater, så är egenskaperna i hörapparaterna betydelsefulla när man väljer hörteknik.

Val av hörteknik är en komplex fråga, därför är det viktigt att alla parter: elev, vårdnadshavare, skola och föreskrivande verksamhet, är med i processen.

Omgivningens förhållningssätt och attityder till hörtekniken har stor betydelse för användandet av den. Det händer att elever inte vill använda sina hörapparater eller hörteknik. Då är det viktigt att prata med eleven om varför. Det kan till exempel vara något som behöver åtgärdas för att göra ljudmiljön mer tillgänglig. Det kan också vara ett medvetet val när eleverna ska arbeta enskilt och väljer att stänga av en stund för att kunna fokusera.

Skolan ska ta ansvar för:

  • att den hörteknik som finns används
  • att det finns fungerande rutiner för uppladdning
  • att det finns fungerande rutiner för att säkerställa att hörtekniken fungerar
  • att informera besökare och ny personal eller nya elever om hur hörtekniken fungerar
  • att eventuell portabel slinga tas med på studiebesök och liknande aktiviteter

Gå vidare till nästa sida, Fritidshem och skolalternativ.

Publicerat tisdag 4 april 2023