Vuxenutbildning

Enligt Skollagen ska utgångspunkten för all utbildning i skolväsendet vara den enskildes behov och förutsättningar, samt att alla ska ha lika tillgång till utbildning. Diskrimineringslagens bestämmelser har bland annat till ändamål att främja rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet oavsett funktionsnedsättning.

Inom vuxenutbildningen kan det vara högt tempo i undervisningen och de studerande förväntas ta stort individuellt ansvar för sina studier. Ofta möter de studerande flera olika undervisande lärare och utbildningen kan bedrivas i många olika lokaler. Detta kräver en långsiktig och god planering framförallt när det gäller ljudmiljön och hörtekniken. Planera helst så att studerande med hörselnedsättning undervisas i så få lokaler som möjligt, samt försök att minimera antalet undervisande lärare, bland annat eftersom det kan vara ansträngande att lära känna många olika röster.

I det här avsnittet i stödmaterialet finns texter och filmer som riktar sig till alla som arbetar inom vuxenutbildningen. I slutet av avsnittet ligger en sammanfattande checklista och texter om utbildningsalternativ.

Förslag på tillvägagångssätt

  1. Börja med att ta del av innehållet på den här sidan.
  2. Ta därefter del av följande sidor, där gynnsamma faktorer i undervisning och annan verksamhet presenteras.
  3. Prata med de studerande själva om vad de tycker är en god lärmiljö, ett gott bemötande och hur de lär sig bäst.
  4. Diskutera er egen verksamhet tillsammans. Vad är ni bra på idag? Vad kan ni utveckla?
Vardagens två språk - möte med studenten Ivan
Ivan berättar om hur är för honom att studera på universitetet och vilka möjligheter och utmaningar som finns. Speltid 5 minuter.

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning

Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram Studiepaket vuxen, som består av en serie med skrifter och tillhörande filmer.

Den övergripande skriften i serien beskriver vad tillgänglighet, delaktighet, inkludering och ett interkulturellt perspektiv kan innebära i vuxenutbildningen. I den finns också checklistor, modeller och exempel samt en genomgång av lagar och regler som berör ansvar och finansiering av stödinsatser inom olika utbildningsformer. De andra skrifterna i serien beskriver specifika stödinsatser för vuxna med funktionsnedsättning.

Ladda ner eller beställ skriften Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning ‒ övergripande information.

Gå till webbplatsen för Studiepaket vuxen.

I det här stödmaterialet används begreppet hörapparat som samlingsbegrepp för bakom-örat apparater, kokleaimplantat och benledningsapparater.


Gå till nästa sida, Kunskap och kompetensutveckling.

Publicerat torsdag 23 april 2020