Språkval och språkundervisning för årskurs 4-6

Språk och språkundervisning

Enligt Skollagen ska eleverna kunna välja att läsa språk. I Skollagen räknas de moderna språken, modersmål och övriga språk in i begreppet språk. 

Nedan finns mer information om vad lärare behöver tänka på i språkundervisningen för elever med hörselnedsättning och vilka möjligheter som finns för att läsa svenskt teckenspråk i grundskolan och i den anpassade grundskolan.

Moderna språk

I skollagen räknas de moderna språken, modersmål och övriga språk in i begreppet språk. Moderna språk är ett eget ämne med en egen kursplan. Ämnet omfattar alla språk, förutom svenska, svenska som andraspråk, engelska, klassisk grekiska, latin och svenskt teckenspråk.

Modersmål

Modersmål är ett eget ämne med en egen kursplan. En elev som läser teckenspråk för hörande som modersmål följer kursplanen för modersmål. Teckenspråk för hörande kan läsas inom ramen för modersmål om en eller båda av elevens vårdnadshavare är döva och har teckenspråk som modersmål. Det står inte uttryckligen i skolans författningar att teckenspråk hör till modersmål. Däremot, utifrån villkoren att det är det dagliga språket i hemmet samt att eleven har kunskap i ämnet går det att läsa inom ramen för modersmålsundervisning.

Huvudmannen är skyldig att erbjuda modersmålsundervisning i teckenspråk för hörande om dessa båda villkor är uppfyllda: att minst fem elever som ska erbjudas modersmålsundervisning önskar det, samt att det finns en lämplig lärare att tillgå.

Språkval och elevens val

Huvudmannen ska erbjuda minst två av språken franska, spanska och tyska, samt sträva efter att erbjuda andra språk, som språkval. Eleverna ska få undervisning inom ramen för språkval senast i årskurs 6, och betyg ska sättas från årskurs 6. En elev får i stället för språken som huvudmannen ska erbjuda, det vill säga två av språken ovan, välja något av följande språk som språkval:

  • det språk som eleven ska erbjudas modersmålsundervisning i svenska eller svenska som andraspråk (under förutsättning att eleven i övrigt får undervisning i svenska eller svenska som andraspråk)
  • engelska eller
  • svenskt teckenspråk

Huvudmannen är dock inte skyldig att anordna undervisning i ett språk som erbjudits som språkval om färre än fem elever väljer språket. Undantaget nationella minoritetsspråk.

Som elevens val ska huvudmannen erbjuda eleverna ett allsidigt urval av ämnen, till exempel kan det vara ett språk som eleven inte tidigare har fått undervisning i, det vill säga ett nybörjarspråk. Huvudmannen är dock inte skyldig att anordna undervisning i ett nybörjarspråk som har erbjudits som elevens val om färre än fem elever väljer språket. Läs mer om språkval och elevens val på Skolverkets webbplats.

Teckenspråksutbildning

SPSM bedriver utbildning i svenskt teckenspråk för elever som inte går i specialskolan och som behöver lära sig svenskt teckenspråk. Utbildningen finns både som fjärrundervisning och som kursveckor i SPSM:s lokaler.

Här kan du läsa mer om teckenspråksutbildning och fjärrundervisning i svenskt teckenspråk. 

Teckenspråksutbildning för elever.

Språkundervisning

Vad behöver lärare tänka på när elever med hörselnedsättning ska lära sig ett nytt språk? En lärare berättar:

"Min erfarenhet är att det är så olika från elev till elev hur det har gått med exempelvis engelskan. Det viktiga är att jag som undervisande lärare är medveten om vad hörselnedsättning kan ge för konsekvenser och hur jag kan underlätta undervisningen. A och O är att alltid rådgöra med eleven om hur han eller hon vill ha det. Förförståelse är alltid viktigt att arbeta med, liksom att fokusera på språkljud och uttal. Men det är lika viktigt att stärka eleven att bygga upp sitt självförtroende, att våga.

Att få texter upplästa av mig, så att eleven kan avläsa min mimik och mina munrörelser och lyssna på min välbekanta röst, underlättar mycket. Det kan ges som stöd även vid nationella prov. Jag har aldrig haft en elev som absolut inte har velat göra hörförståelsetest i språk, men som lärare måste jag vara medveten om elevens förutsättningar."

En specialpedagog berättar: "När elever ska lära sig ett språk som inte är deras modersmål och som de inte kan uppfatta fullt ut med hörseln kräver det mycket motivation och energi. Det fonetiska alfabetet kan vara ett bra stöd i arbetet, liksom handalfabetet. När man ska öva eller testa hörförståelse i ett nytt språk är det viktigt att ha en god planering i förväg. Anpassa genomförandet efter elevernas förutsättningar. Det kan till exempel innebära att man sitter i ett eget rum och får lyssna i fred i sin egen takt, eller att man får texten uppläst av läraren, som har en bekant röst."


Gå till nästa sida, Sociala strategier och hörselmedvetenhet.

Publicerat måndag 20 november 2023