Årskurs F‒3

Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning. Undervisningen ska enligt Skollagen anpassas med hänsyn till varje elevs förutsättningar och behov. Vad kan det innebära i praktiken i skolan och på fritidshemmet i årskurs F–3?

Utgångspunkten för det här avsnittet av stödmaterialet är skolans uppdrag som innebär att alla elever ska få det stöd de behöver för att nå målen för sin utbildning. Delaktighet för barn och elever med hörselnedsättning, som för alla barn och elever, är både en förutsättning för utveckling och lärande, och en rättighet. Eleverna behöver vara delaktiga i utformningen av sin lärmiljö utifrån sitt perspektiv och sin utvecklingsnivå.

Sist i avsnittet ligger texter om olika skolalternativ och en sammanfattande checklista.

Förslag på tillvägagångssätt

  1. Börja med att se film på den här sidan.
  2. Ta del av följande sidor, där framgångsfaktorer i undervisning och andra aktiviteter presenteras.
  3. Prata med barnen och eleverna om vad de tycker är en god lärmiljö, ett gott bemötande och hur de lär sig bäst.
  4. Diskutera er egen verksamhet tillsammans. Vad är ni bra på idag? Vad kan ni utveckla?
Tips från en hörselpedagog
Hörselpedagogen Charlotte Molund Löfgren berättar och visar praktiskt hur man kan göra i klassrummet, slöjdsalen och föreläsningssalen, med både fast och portabel hörslinga. Filmen är undertextad, klicka på "cc"-knappen på den svarta listen för att se textningen. Speltid 16 minuter.

Se filmen om Johanna som har ett kokleaimplantat, ett CI, och kommunicerar både på talad svenska och på svenskt teckenspråk. Johanna går i sin hemskola och använder teckenspråkstolk där och på fritidsaktiviteterna. Hon läser teckenspråk som modersmål. En vecka per termin går hon också i specialskolan för att utveckla sitt teckenspråk. I filmen medverkar Johannas familj, som berättar om de val de har gjort under hennes uppväxt, och sakkunniga som berättar om språk- och kommunikationsutveckling ur olika perspektiv. Filmen ingår i en serie från UR om döva barns språkutveckling.

I det här stödmaterialet används begreppet hörapparat som samlingsbegrepp för bakom-örat apparater, kokleaimplantat och benledningsapparater.


Gå vidare till nästa sida, Kunskap och kompetensutveckling.

Publicerat onsdag 22 april 2020