Skolalternativ för gymnasieskola

Alla ungdomar i Sverige som har avslutat grundskolan, grundsärskolan eller specialskolan har rätt till en gymnasieutbildning. Till gymnasieutbildning räknas gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Gymnasieelever med hörselnedsättning, med eller utan olika typer av hörapparater eller kokleaimplantat, går oftast i en skola som ligger nära hemmet.

Det finns ett par gymnasieskolor som erbjuder en lärmiljö som är anpassad för elever med hörselnedsättning: Katrinelundsgymnasiet i Göteborg och Kungsholmens västra gymnasium i Stockholm. De har elevhälsa och lärare med god kompetens inom hörsel, anpassade gruppstorlekar samt akustikanpassade lokaler med modern hörteknik och lämplig möblering.

Riksgymnasieskola och riksgymnasiesärskola

I Örebro finns Sveriges enda riksgymnasium för elever som är döva eller har en hörselnedsättning, som ofta kallas RGD eller RGH. På riksgymnasiet går elever som är döva, har en hörselnedsättning, kombinerad syn- och hörselnedsättning eller grav generell språkstörning.

Riksgymnasiet erbjuder både nationella gymnasieprogram och introduktionsprogram. Eleverna undervisas i små klasser och väljer om de vill ha sin undervisning på teckenspråk eller på talad svenska med stöd av hörteknik. Riksgymnasiet är integrerat på fyra gymnasieskolor i Örebro.

På Tullängsgymnasiet i Örebro finns Sveriges enda riksgymnasiesärskola för elever med hörselnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning. Skolan erbjuder utbildning inom både nationella program och det individuella programmet, samt boende för elever som har behov av det.

Gymnasiesärskolan

Utbildningen i gymnasiesärskolan är till för ungdomar som inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans betygskriterier på grund av en intellektuell funktionsnedsättning  För att avgöra om eleven tillhör målgruppen gör hemkommunen en utredning med en pedagogisk, medicinsk och social bedömning, som ligger till grund för kommunens beslut.

För elever med hörselnedsättning i gymnasiesärskolan är det av stor vikt att personalen har kunskap om vilka konsekvenser som hörselnedsättning i kombination med andra funktionsnedsättningar kan medföra. Se filmer och läs mer om hörselnedsättning i kombination med andra funktionsnedsättningar. [bädda in länk till sidan Ytterligare funktionsnedsättningar här i stödmaterialet]

Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder kursen "Att möta barn och elever med dövhet och hörselnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning", på bas- och fördjupningsnivå [Länk till kurserna]

Hörselmedvetenhet

Mål för arbetet med hörselmedvetenhet i gymnasiesärskolan kan vara:

  • att eleven är medveten om hur och när han eller hon hör bäst och kan kommunicera det med omgivningen
  • att eleven kan sköta sin hörapparat själv
  • att eleven kan växla mellan M-läge och T-läge på hörapparaten.

En del elever kommer alltid att behöva stöd i detta, men de klarar ofta mer än vad omgivningen tror, så ha höga förväntningar. För elever som inte klarar av att sköta sin egen teknik är det bra med en hörapparat som med en liten lampa visar vilket program apparaten är inställd på.

Publicerat tisdag 12 juli 2022