Tillgänglighet och delaktighet för vuxenutbildning

Vad kan tillgängliga lärmiljöer och delaktighet innebära inom vuxenutbildningen?

Tillgänglighet

Tillgänglighet beskriver hur väl en verksamhet fungerar för målgruppen, oavsett funktionsförmåga. God tillgänglighet för studerande med nedsatt hörsel innebär att det ska vara möjligt att kommunicera med andra människor och ta full del av undervisningen.

En tillgänglig lärmiljö förutsätter en god ljud- och ljusmiljö, tillgång till hörteknik samt lämpligt visuellt stöd.

Du som lärare är också en del av lärmiljön genom din pedagogiska kompetens och förhållningssätt. Det handlar om ditt sätt att planera, genomföra och följa upp undervisningen.

Du kommer att få lära dig mer om hur du kan arbeta med den pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljön för studerande med hörselnedsättning på följande sidor.

Delaktighet

Delaktighet handlar om att vara del i en aktivitet, ett sammanhang eller en relation. Inom vuxenutbildningen kan det handla om att vara del i ett gemensamt lärande samt att ges förutsättningar att vara delaktig i den sociala gemenskapen.

Delaktighet innebär också att de studerande ska medverka i utformningen av sin egen lärmiljö. Därför behöver du fråga de studerande om vad de själva tycker är en god lärmiljö, ett gott bemötande och hur de lär sig bäst.

På följande sidor presenteras gynnsamma faktorer som du som arbetar med vuxenstuderande behöver känna till för att åstadkomma en hög grad av tillgänglighet och delaktighet i vuxenutbildningen.


Gå till nästa sida, Kommunikativa strategier och visuellt stöd.

Publicerat fredag 7 maj 2021