Tre framgångsfaktorer

Även om det har gjorts stora framsteg inom både teknik och medicin så är ett organiserat stöd, som yttrar sig i pedagogisk kompetens och förhållningssätt hos lärare och annan personal, av stor vikt för att skapa goda förutsättningar för lärande. God ljud- och ljusmiljö i förskolan och skolan är också centralt.

Det finns ett antal gynnsamma faktorer som återkommer i forskningssammanhang.

I det här stödmaterialet sammanfattar vi dessa faktorer till tre huvudområden:

  1. Ett organiserat stöd, som yttrar sig i pedagogisk kompetens och förhållningssätt hos alla som arbetar runt barnen och eleverna.
  2. God ljud- och ljusmiljö.
  3. Hörteknik.

Att personalen har god kunskap och får relevant kompetensutveckling, exempelvis kunskap om kommunikativa strategier i undervisning och annan verksamhet, har vi valt att ta upp allra först i varje åldersindelat avsnitt. Det grundar sig på tankarna bakom Specialpedagogiska skolmyndighetens tillgänglighetsmodell: att en utbildning blir tillgänglig när pedagogisk, social och fysisk miljö samspelar, utifrån barnens och elevernas behov och förutsättningar.

"Nummer ett är lärarens förhållningssätt, bemötande och kompetens i att möta elever med hörselnedsättning", säger Christian Örn, som är rektor på Silviaskolan, i en av filmerna i det här stödmaterialet. "Det andra är ljud- och ljusmiljön, att den är så optimal som möjligt. Och sen samspelar den med den avancerade hörselteknik som vi har i klassrummen, där eleverna kan höra varandra. På det viset skapas en lärandemiljö där man kan fokusera på att lära och inte lägga för mycket energi på att höra."

Att hörtekniska lösningar fungerar som de ska och att de kommer till användning i praktiken hänger nära ihop med både kunskapen om tekniken och attityderna till tekniken. I rapporten Vad var det du inte hörde? - Hörteknik och dess användning i skolan - HODA (2015) beskrivs följande:

"Tillgång till hörteknik är ofta ett nödvändigt, men aldrig ett tillräckligt, villkor för att elever med nedsatt hörsel ska bli delaktiga i undervisning och skolarbete. [...] Studier visar även att tekniken kan fungera och fylla sitt syfte men att detta hänger starkt samman med de attityder som finns hos både den enskilda eleven med hörselnedsättning och hos lärare, kamrater, föräldrar och övrig skolpersonal. Nära sammankopplat med attityder är kunskap om tekniken. Det kan gälla kunskap om felsökning eller om hur tekniken kan kontrolleras och naturligtvis hur den ska hanteras. Många av de personer som har intervjuats i olika studier anger att de saknar tillräcklig kunskap och önskade fortbildning."


 Gå till nästa sida och läs om den första framgångsfaktorn, Ett organiserat stöd, som yttrar sig i pedagogisk kompetens och förhållningssätt.

Publicerat måndag 20 november 2023