Språkval och språkundervisning för gymnasieskola

Språkundervisning

Vad behöver lärare tänka på när elever med hörselnedsättning ska lära sig ett nytt språk? En lärare berättar: "Min erfarenhet är att det är så olika från elev till elev hur det har gått med exempelvis engelskan. Det viktiga är att jag som undervisande lärare är medveten om vad hörselnedsättning kan ge för konsekvenser och hur jag kan underlätta undervisningen. A och O är att alltid rådgöra med eleven om hur han eller hon vill ha det. Förförståelse är alltid viktigt att arbeta med, liksom att fokusera på språkljud och uttal. Men det är lika viktigt att stärka eleven att bygga upp sitt självförtroende, att våga.

Att få texter upplästa av mig, så att eleven kan avläsa min mimik och mina munrörelser och lyssna på min välbekanta röst, underlättar mycket. Det kan ges som stöd även vid nationella prov. Jag har aldrig haft en elev som absolut inte har velat göra hörförståelsetest i språk, men som lärare måste jag vara medveten om elevens förutsättningar."

En specialpedagog berättar: "När elever ska lära sig ett språk som inte är deras modersmål och som de inte kan uppfatta fullt ut med hörseln kräver det mycket motivation och energi. Det fonetiska alfabetet kan vara ett bra stöd i arbetet, liksom handalfabetet. När man ska öva eller testa hörförståelse i ett nytt språk är det viktigt att ha en god planering i förväg. Anpassa genomförandet efter elevernas förutsättningar. Det kan till exempel innebära att man sitter i ett eget rum och får lyssna i fred i sin egen takt, eller att man får texten uppläst av läraren, som har en bekant röst."

Publicerat fredag 7 maj 2021