Sammanfattande checklista för årskurs 7-9

Den här sidan innehåller tips för alla som arbetar runt elever med hörselnedsättning i årskurs 7–9, i lärmiljöer där kommunikationen huvudsakligen sker med hjälp av talat språk. Skriv gärna ut sidan.

Organisation – rektor

Organisera stödet för eleven på skolan i god tid.

Planera så att eleverna undervisas i så få klassrum som möjligt, med tanke på ljudmiljö och hörteknik.

Ta reda på om det finns någon stödfunktion inom hörsel hos huvudmannen.

Ta vara på information från elevens vårdnadshavare, specialpedagog, hörselpedagog alternativt regionens hörselhabilitering.

Se till att personalen får kompetensutveckling. Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder kurser.

Beställ en professionell mätning för akustik och ventilationsljud, och åtgärda enligt de förslag som mätningen ger.

Ta reda på vem som förskriver hörteknik, regionen eller skolhuvudmannen.

Formulera fungerande rutiner för uppladdning och kontroll av befintlig hörteknik.

Fortlöpande information, kontinuerlig uppföljning och en god överlämning när eleven byter lärare eller skola är av stor vikt.

Pedagogisk kompetens och förhållningssätt

Fråga eleven om vad han eller hon tycker om sin lärmiljö.

Ta vara på information från elevens vårdnadshavare, specialpedagog, hörselpedagog alternativt regionens hörselhabilitering.

Se till att få kompetensutveckling. Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder kurser.

Lär dig svenskt teckenspråk, tecken som stöd eller TAKK.

Kommunikativa strategier och visuellt stöd

Visa ansiktet och ha ögonkontakt med eleven när du pratar.

Förstärk kommunikationen med hjälp av ansiktsmimik och kroppsspråk.

Tala tydligt och använd normal röststyrka.

Undvik att ha händer eller föremål framför munnen.

Använd tecken som stöd.

Förförståelse och repetition är särskilt betydelsefullt för elever med hörselnedsättning.

Visuell förstärkning i form av presentationer eller text på tavlan kan kompensera och ge stöd när inte alla ord uppfattas i den talade kommunikationen.

Skapa tydlig turtagning, det vill säga en person i taget pratar.

Säg namnet på den som får ordet och visa med en tydlig handgest, då hinner alla rikta uppmärksamheten dit och slipper missa inledningen av det som sägs.

Tala om eller visa med en handgest när du byter bild i en presentation.

Upprepa eller omformulera när du ser att eleven inte hör eller inte förstår.

Ha höga förväntningar på elevens kommunikation och förmåga. Undvik att förenkla språket.

Erbjud eleven anteckningsstöd, genom att kopiera andras anteckningar eller få åhörarkopior från läraren.

Använd digitala verktyg, att producera och dela foto och filmer ger ett bra stöd för repetition och läxläsning.

Språk- och kunskapsutveckling

Bjud in eleven till samspel och kommunikation.

Observera elevens kommunikativa utveckling och agera om du tror att mer behöver göras för att ge eleven rätt förutsättningar.

Observera hur eleverna kommunicerar med varandra i olika samspelssituationer.

Inspirera eleverna att läsa böcker.

Sociala strategier och hörselmedvetenhet

För att undvika missförstånd i samspel behövs ibland en vuxen som social och kommunikativ tolk.

Stöd eleven med att skapa goda och fungerande strategier för kommunikation och samspel.

Det är bra om det finns tid och plats för återhämtning, där eleven kan få ljudvila.

Ljud- och ljusmiljö

Arbeta aktivt för att skapa och upprätthålla en god ljudmiljö.

Var en positiv förebild.

Ha alltid belysningen tänd, undvik "mysbelysning".

Eleven bör ha ryggen mot fönstret, så att hon eller han inte sitter i motljus. Ljuset behöver falla på den som pratar.

Stäng dörrar och fönster när det finns störande bakgrundsbuller.

Hörteknik

Använd befintlig hörteknik.

Informera ny personal och vikarier om hur tekniken fungerar.


Checklistan är en del av Stödmaterial hörselnedsättning från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Publicerat måndag 4 juli 2022