Kunskap och kompetensutveckling för förskola

Alla barn har rätt till kunnig och kompetent personal i förskolan, som kan ge dem god omsorg. Det handlar om kunskap om det enskilda barnets behov och förutsättningar och eventuella hörhjälpmedel, men också om pedagogisk kompetens och förhållningssätt i verksamheten. Varifrån kan man få sådan kunskap?

Det enskilda barnets förutsättningar

Alla som arbetar med barn med hörselnedsättning behöver ha kunskap om det enskilda barnets förutsättningar. Det handlar om kunskap i frågor som dessa:

  • Är hörselnedsättningen på ett öra eller på båda öronen?
  • Vilket öra hör barnet bäst på?
  • Har barnet någon form av hörapparat? Hur fungerar den?

Kunskap om ett barns individuella hörselnedsättning och hur en eventuell hörapparat fungerar får man från barnets vårdnadshavare, från en specialpedagog som arbetar mot förskolan, eller från regionens hörselhabilitering eller hörselverksamhet.

Det är också viktigt är att prata med barnet själv, på ett sätt som passar för barnets ålder.

Om barnet använder någon form av hörapparat behöver all personal i arbetslaget veta hur den fungerar, så att de kan hjälpa till med handhavandet vid behov. Det betyder kunskap om hur man byter batterier och hur man vet att det är dags att byta. På sidan om hörhjälpmedel finns ett nedladdningsbart felsökningsschema för hörapparater.

Hörselpedagogisk kompetens

Ta reda på om det finns en stödfunktion i form av en specialpedagog med utbildning inom hörselvetenskap, eller någon annan person med hörselpedagogisk kompetens, i stödorganisationen på central nivå i er kommun eller hos förskolans huvudman.

En sådan funktion är ett viktigt stöd i ert arbete med att skapa en tillgänglig lärmiljö för barn med hörselnedsättning.

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder också stöd i form specialpedagogisk rådgivning: "Rådgivningen innebär ett samarbete mellan er och oss där vi tillsammans utgår från ert behov av stöd. Det sker i en dialog där du får ett konsultativt stöd att utveckla kunskap och kompetens i frågor om att utveckla lärmiljön. Rådgivningen handlar också om att utveckla det pedagogiska arbetet. Innehåll och arbetssätt i rådgivningen anpassar vi efter behoven i er verksamhet."

Kring barn som är döva eller har en hörselnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning erbjuder myndigheten även specialpedagogisk utredning.

Specialpedagogiska skolmyndighetens Stödmaterial förskola handlar om hur arbetslag i förskolan tillsammans kan utveckla arbetet med trygga relationer, lek och kommunikation för att göra lärmiljöerna mer tillgängliga och öka delaktigheten för alla barn. Stödmaterialet är en bra grund för fortsatt kompetensutveckling för alla som arbetar med barn och utgör ett lämpligt första steg i er kunskapsresa.

Intresseorganisationer

Det finns flera intresseorganisationer för personer med hörselnedsättning och deras anhöriga. På deras webbplatser finns filmer och texter som kan ge kompletterande kunskap och de kan ibland medverka på förskolans kurser och fortbildningar.

Sök exempelvis på: HRF, DHB, SDR, FSDB, FUB, Barnplantorna.


Gå till nästa sida, Kommunikativa strategier och visuellt stöd.

Publicerat måndag 20 november 2023