God ljud- och ljusmiljö för vuxenutbildning för vuxenutbildning

En god ljudmiljö är en förutsättning för alla som använder någon form av hörapparat. En god ljusmiljö är också viktigt.

För att skapa en god ljudmiljö i en undervisningslokal behöver akustik och ventilationsbuller mätas av någon som är professionell på området.

Ljudmiljön i en lokal handlar främst om akustiken och bullerkällorna. Det vill säga, hur bra akustik det är och hur många människor som vistas där. Människor skapar ljud, ju fler människor som vistas i samma lokal desto mer ljud bildas. Genom ett gemensamt medvetet förhållningssätt i arbetslaget kan du och dina kollegor påverka ljudmiljön och vara goda förebilder. Det kan till exempel innebära att ni går fram till varandra för att ta kontakt istället för att ropa på längre avstånd, eller stänga dörren till lektionssalen för att stänga ute störande ljud.

De studerande kan också uppmuntras till ett positivt beteende för att dämpa oönskade ljud.

Det handlar också om att skapa miljöer som minimerar de oönskade ljuden, som vi kallar buller. Det kan handla om möbeltassar på stolar, tjockare typer av gardiner eller ljuddämpande bord i kafeterian, som kan dämpa skrammel av porslin.

Inte bara ljudmiljön är viktig, utan också ljusmiljön. En god ljusmiljö behövs för att personer med hörselnedsättning ska få det nödvändiga visuella stödet som avläsning av kroppsspråk och ansiktsuttryck kan ge, vilket kompletterar hörselintrycken. Se till att alla lampor är tända i undervisningslokalen och undvik "mysbelysning". En god ljud- och ljusmiljö underlättar för de studerande och gör att de kan använda mer av sin energi till lärande och umgänge.

Hörteknik och hörslinga

En hörslinga underlättar för personer som använder någon form av hörapparat eller har kokleaimplantat. Med hjälp av hörslingan går ljudet från mikrofonerna, datorn eller den interaktiva skrivtavlan direkt in i hörapparaterna, som ställs in på T-läget eller MT-läget. En hörslinga kan vara fast installerad i rummets golv eller golvlist, eller vara portabel, det vill säga bärbar. Läs mer om hörteknik och hörslingsystem på de här sidorna i stödmaterialet.

Innan ni skaffar hörteknik i form av ett hörslingsystem är det viktigt att ni försäkrar er om att det är en god ljudmiljö i lokalen, se ovan.

Nästa steg är att ta reda på om hörteknik förskrivs från hörselhabiliteringen, eller om det är skolhuvudmannen som är ansvarig för att köpa in tekniken, för det ser olika ut. Eftersom hörteknik kombineras med hörapparaterna, så är egenskaperna i hörapparaterna betydelsefulla när man väljer hörteknik. Val av hörteknik är en komplex fråga, därför är det viktigt att alla parter: studerande, skola och föreskrivande verksamhet, är med i processen.

Omgivningens förhållningssätt och attityder till hörtekniken har stor betydelse för användandet av den. Se det som en självklarhet att alltid använda den hörteknik som ni har i lokalerna där du arbetar. Det händer att personer ibland inte vill använda sina hörapparater eller hörteknik. Då är det bra att prata med dem om varför. Det kan till exempel vara något som behöver åtgärdas för att göra ljudmiljön mer tillgänglig. Det kan också vara ett medvetet val när man ska arbeta enskilt och väljer att stänga av en stund för att kunna fokusera.

Skolan ska ta ansvar för:

  • att den hörteknik som finns används
  • att det finns fungerande rutiner för uppladdning och kontroll av att hörtekniken fungerar
  • att informera besökare och ny personal eller nya deltagare om hur hörtekniken fungerar
  • att eventuell portabel slinga tas med på studiebesök och liknande aktiviteter

Gå vidare till nästa sida, Sammanfattande checklista.

Publicerat fredag 7 maj 2021