Sammanfattande checklista för förskola

Den här sidan innehåller tips för alla som arbetar runt barn med hörselnedsättning i förskolan, i lärmiljöer där kommunikationen huvudsakligen sker med hjälp av talat språk. Skriv gärna ut sidan.

Organisation – rektor

Organisera stödet för barnet på förskolan i god tid.

Ta reda på om det finns någon stödfunktion inom hörsel hos huvudmannen.

Ta vara på information från barnets vårdnadshavare, specialpedagog, hörselpedagog alternativt regionens hörselhabilitering.

Se till att personalen får kompetensutbildning, SPSM erbjuder kurser på basnivå och på fördjupad nivå.

Ta reda på vad det finns för utbildning i svenskt teckenspråk, tecken som stöd eller TAKK för personalen.

Beställ en professionell mätning för akustik och ventilationsljud, och åtgärda enligt de förslag som mätningen ger.

Ta reda på vem som förskriver hörteknik, regionen eller skolhuvudmannen.

Formulera fungerande rutiner för uppladdning och kontroll av befintlig hörteknik.

Fortlöpande information, kontinuerlig uppföljning och en bra överlämning till förskoleklassen är av stor vikt.

Pedagogisk kompetens och förhållningssätt

Ta vara på information från barnets vårdnadshavare, specialpedagog, hörselpedagog alternativt regionens hörselhabilitering.

Se till att få kompetensutveckling. Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder kurser om barn med hörselnedsättning.

Lär känna barnet och vad som intresserar just henne eller honom.

Lär dig svenskt teckenspråk, tecken som stöd eller TAKK.

Fråga barnet om hur han eller hon upplever sin lärmiljö, vad som fungerar bra och vad som inte fungerar bra.

Kommunikativa strategier och visuellt stöd

Visa ansiktet och ha ögonkontakt med barnet när du pratar.

Tala tydligt och använd normal röststyrka.

Använd tecken som stöd.

Undvik att ha händer eller föremål framför munnen.

Skapa struktur, använd bildstöd för att ge barnen en överblick över dagens aktiviteter.

Förförståelse och repetition är särskilt betydelsefullt för barn med hörselnedsättning.

Skapa tydlig turtagning: en person i taget pratar.

Säg namnet på den som får ordet, då hinner barnet rikta uppmärksamheten mot den som pratar och slipper missa inledningen av det som sägs.

Förstärk kommunikationen med hjälp av kroppsspråk och ansiktsmimik.

Upprepa eller omformulera när du ser att barnet inte hör eller inte förstår.

Använd digitala verktyg. Att producera och dela bilder eller film ger ett bra stöd för att återberätta och repetera ny kunskap.

Språk- och kunskapsutveckling

Bjud in barnen till samspel och kommunikation.

Observera barnets kommunikativa utveckling och agera om du misstänker eller tror att mer behöver göras för att ge barnet rätt förutsättningar.

Ha höga förväntningar på barnets kommunikation och förmåga. Undvik att förenkla språket.

Observera hur barnen kommunicerar med varandra i leken.

Läs mycket böcker med barnen. Ställ följdfrågor och diskutera innehållet.

Spela spel.

Arbeta medvetet med språkljud.

Arbeta med munmotorik.

Sociala strategier och hörselmedvetenhet

För att undvika missförstånd i lek och samspel behövs en vuxen som social och kommunikativ tolk.

Stöd barnet med att skapa goda och fungerande strategier för samspel.

Använd ritsagor, sociala berättelser, för att reda ut missförstånd.

Bjud in barnen till lek- och samspelssituationer.

Skapa en plats för återhämtning, där barnet kan få ljudvila.

Ljud- och ljusmiljö

Arbeta aktivt för att skapa och upprätthålla en god ljudmiljö i arbetslaget och med barnen.

Var positiva förebilder.

Ha alltid belysningen tänd, undvik "mysbelysning".

Tänk på placeringen, barnet behöver se ansiktet på den som talar.

Barnet bör ha ryggen mot fönstret, så att hon eller han inte sitter i motljus.

Stäng dörrar och fönster när det finns störande bakgrundsbuller.

Hörteknik

Använd befintlig hörteknik.

Informera ny personal och vikarier om hur tekniken fungerar.


Checklistan är en del av Stödmaterial hörselnedsättning från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Publicerat måndag 4 juli 2022