Sociala strategier och hörselmedvetenhet för gymnasieskola

En tillgänglig kommunikation och en hög grad av delaktighet är förutsättningar för lärandet.

En tillgänglig kommunikation och en hög grad av både delaktighet och inkludering är förutsättningar för lärandet. För att undvika missförstånd som beror på att eleverna inte hör eller inte förstår, krävs det att kommunikationen fungerar och att eleverna är trygga med att använda hörhjälpmedel.

Rapporten skriver vidare: "Granskningen visar att elever med hörselnedsättning många gånger väljer att inte använda tekniska hjälpmedel då de upplevs som störande. En annan orsak är att eleverna vill vara som alla andra och inte avvika på något sätt. På några skolor har också elever behandlats kränkande av andra elever utifrån sina funktionsnedsättningar. Detta har fått till följd att berörda elever inte alltid vill använda sina tekniska hjälpmedel. Skolorna behöver vidta åtgärder för att åstadkomma ett klimat som kännetecknas av respekt för olikheter och där det fullt ut godtas att man kan behöva hjälpmedel i sin skolsituation. Eleverna ska på ett tryggt sätt kunna använda nödvändiga hjälpmedel för att ges likvärdiga förutsättningar att nå de nationella målen. Om eleverna ändå väljer att inte använda dessa hjälpmedel måste skolorna öka sina övriga kompensatoriska insatser."

Som pedagog behöver du arbeta aktivt för en lärmiljö där olikheter framhålls som någonting självklart och positivt. Elever med hörselnedsättning behöver stöd i att skapa goda strategier för att via hörseln kunna samspela med sin omgivning på bästa sätt. Sådana sociala strategier är en del av vad vi kallar hörselmedvetenhet.

Hörselmedvetenhet

Hörselmedvetenhet handlar om att ha kunskap om sin egen hörselnedsättning, att använda sig av goda hörselstrategier i alla situationer och använda hörteknik på ett bra sätt. Hörselmedvetenheten är något som skolan i kommunikation med eleverna bygger upp genom ett långsiktigt och målmedvetet arbete.

I den här filmen berättar Cathrine om när hon fick tinnitus och så småningom kokleaimplantat.

I den här filmen besöker sångerskan Maria Blom en musikfolkhögskola och pratar med de studerande om hur det är att leva med tinnitus.

Återhämtning och ljudvila

Att lyssna på lärare och kamrater en hel skoldag kan vara krävande för eleverna, eftersom det krävs mycket energi från arbetsminnet för att processa det som sägs. Det är bra om det finns plats och tid för återhämtning, där de kan få "ljudvila" och möjlighet till att bearbeta och processa alla intryck.

Det finns flera intresseorganisationer för personer med hörselnedsättning. I deras verksamhet kan unga med hörselnedsättning hitta jämnåriga med liknande erfarenheter. Sök exempelvis på: DHB, HRF, UH, SDR, DBU, FSDB, SDUF eller Barnplantorna.


Gå till nästa sida, God ljud- och ljusmiljö.

Publicerat måndag 20 november 2023