Kunskap och kompetensutveckling för årskurs 7-9

För elever med hörselnedsättning är det viktigt att deras lärare och annan personal har god kunskap om vad hörselnedsättning innebär. Det handlar om kunskap om den enskilda elevens behov och förutsättningar och eventuella hörhjälpmedel, men också om pedagogisk kompetens och förhållningssätt i verksamheten. Varifrån kan man få sådan kunskap?

Den enskilda elevens förutsättningar

Alla som arbetar med elever med hörselnedsättning behöver ha kunskap om den enskilda elevens förutsättningar. Det handlar bland annat om kunskap i frågor som dessa:

  • Är hörselnedsättningen på ett öra eller på båda öronen?
  • Vilket öra hör eleven bäst på?
  • Har eleven någon form av hörapparat? Hur fungerar den?

Kunskap om elevernas individuella hörselnedsättning och hur eventuell hörapparat fungerar får du från vårdnadshavarna, från en specialpedagog eller hörselpedagog som arbetar mot skolan, eller från regionens hörselhabilitering eller hörselverksamhet.

Det är också viktigt att prata med eleven själv.

Överlämning vid övergångar

När eleven byter lärare eller skola är en god överlämning av information betydelsefull. Vilka fysiska och pedagogiska anpassningar har gjorts i skolan och på fritidshemmet tidigare? Skolverket har tagit fram ett stödmaterial om övergångar och samverkan i skolan, inom och mellan skolformer, som kan underlätta vid överlämningen av sådan information.

Elevhälsa och hörselpedagogisk kompetens

Den samlade elevhälsan på skolan spelar en självklar roll i det hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbetet. Ta reda på om det finns hörselpedagogisk kompetens där, eller om ni har tillgång till en hörselpedagog centralt i den organisation där ni arbetar. En sådan funktion är ett viktigt stöd i ert arbete med att skapa en tillgänglig lärmiljö för elever med hörselnedsättning.

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder också stöd i form specialpedagogisk rådgivning. Kring barn och elever som är döva eller har en hörselnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning erbjuder myndigheten även specialpedagogisk utredning.

Intresseorganisationer

Det finns flera intresseorganisationer för personer med hörselnedsättning. På deras webbplatser finns filmer och texter som kan ge kompletterande kunskap och de kan ibland medverka på skolans kurser och fortbildningar.

Sök exempelvis på: Barnplantorna, DHB, SDR, HRF och FSDB.


Gå till nästa sida, Kommunikativa strategier och visuellt stöd.

Publicerat torsdag 29 juni 2023