Sammanfattande checklista för vuxenutbildning

Den här sidan innehåller tips för alla som arbetar runt studerande med hörselnedsättning, i lärmiljöer där kommunikationen huvudsakligen sker med hjälp av talat språk. Skriv gärna ut sidan.

Detta är en sammanfattande checklista som specifikt berör hörselnedsättning. I skriften Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning – Övergripande information finns övergripande checklistor för fysisk tillgänglighet och för pedagogisk och social tillgänglighet i vuxenutbildningen.

Organisation – rektor

Organisera stödet för den studerande på skolan i god tid. Teknisk utrustning, som hörslinga, är utbildningsanordnarens ansvar. Personliga hörhjälpmedel, som hörapparat, har de studerande själva ansvar för.

Ta reda på om det finns en stödfunktion i form av en specialpedagog med utbildning inom audiologi, hörselvetenskap eller annan person med hörselpedagogisk kompetens i stödorganisationen på central nivå i er kommun eller hos huvudmannen.

Se till att personalen får kompetensutveckling. Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder kurser.

Undersök behovet av tolkhjälp, såsom språktolk, skrivtolk eller teckenspråkstolk.

Beställ en professionell mätning för akustik och ventilationsljud, och åtgärda enligt de förslag som mätningen ger. Se även över ljusmiljön, så att belysningen är god utan att vara bländande.

Schemalägg grupper där det finns studerande med hörselnedsättning så att de får så mycket som möjligt av undervisningen i lokaler med god ljudmiljö och hörteknik. Se till att det finns mindre rum för arbete i grupp.

Ta reda på vem som förskriver hörteknik, regionen eller skolhuvudmannen.

Formulera fungerande rutiner för uppladdning och kontroll av befintlig hörteknik.

Se till att det finns möjlighet för de studerande att samtala med varandra på ett bekvämt sätt i till exempel en kafeteria eller annan samlingslokal.

Se till att det finns tillgång till en avskild plats för vila och återhämtning.

Pedagogisk kompetens och förhållningssätt

Fråga den studerande om vad hon eller han tycker om sin lärmiljö.

Samtala med de studerande enskilt om hur de hör samt behov av anpassningar redan under introduktionssamtalet. Ta vara på informationen från de studerande om personlig hörteknik och om pedagogiska anpassningar som har gjorts under tidigare skolår.

Nyanlända, studerande inom svenska för invandrare samt studerande på Komvux som särskild utbildning kan behöva stöd och vägledning i att kommunicera om sina behov och förutsättningar. Ett sätt kan vara att välja ut några av förslagen i det här stödmaterialet och testa i praktiken under en period. Därefter kan det vara enklare för de studerande att berätta hur de tycker att anpassningarna och lärmiljön fungerar.

Se till att få kompetensutveckling. Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder kurser.

Lär dig svenskt teckenspråk, tecken som stöd eller TAKK.

Kommunikativa strategier och visuellt stöd

Finns det, vid behov, tillgång till tolk, såsom språktolk, teckenspråkstolk eller skrivtolk?

Visa ansiktet och ha ögonkontakt med den studerande när du pratar.

Förstärk kommunikationen med hjälp av ansiktsmimik och kroppsspråk.

Tala tydligt och använd normal röststyrka.

Använd tecken som stöd.

Undvik att ha händer eller föremål framför munnen.

Visuell förstärkning i form av presentationer eller text på tavlan kan kompensera och ge stöd när inte alla ord uppfattas i den talade kommunikationen. Lyft in visuella inslag i undervisningen: bild och film – alltid med undertext!

Skapa förförståelse och erbjud repetition, det är särskilt betydelsefullt för studerande med hörselnedsättning.

Skapa tydlig turtagning, det vill säga en person i taget pratar. Främja god samtalsteknik även när de studerande arbetar i par eller mindre grupper.

Säg namnet på den som får ordet, och visa med en handgest, då hinner alla rikta uppmärksamheten mot den som pratar och slipper missa inledningen av det som sägs.

Upprepa eller omformulera när du ser att någon inte hör eller inte förstår.

Ha höga förväntningar på vars och ens kommunikativa och språkliga förmågor. Undvik att förenkla språket.

Erbjud anteckningsstöd genom att de studerande får kopiera andras anteckningar eller få åhörarkopior från läraren.

Använd digitala verktyg. Att producera och dela pedagogiska bilder och undertextad film i alla ämnen ger ett bra stöd för förståelsen och underlättar vid repetition.

Erbjud de studerande som har behov av det att få hörförståelsetexter upplästa av en, eller två, lärare vid examinationer. Avläsningen av det talade språket underlättas då. En annan anpassning kan vara att lyssna på ljudfilen med hjälp av hörlurar.

Språk- och kunskapsutveckling

Observera de studerandes kommunikativa utveckling och agera om du tror att mer behöver göras för att skapa rätt förutsättningar.

Inspirera de studerande att läsa böcker.

Sociala strategier och hörselmedvetenhet

Stöd de studerande i att skapa goda och fungerande strategier för kommunikation och samspel.

Det är bra om det finns tid och plats för återhämtning, där man kan få ljudvila.

Tänk också på att skapa pauser i lyssnandet, så att det finns tid för alla att anteckna och smälta undervisningsinnehållet, eller hinna ställa en fråga.

Ljud- och ljusmiljö

Arbeta aktivt för att skapa och upprätthålla en god ljudmiljö.

Håll dörrar och fönster stängda om det finns störande bakgrundsljud utanför salen.

Använd alltid den hörteknik som finns i lokalerna där du undervisar. En huvudburen mikrofonen ska sitta så nära munnen som möjligt. En handhållen mikrofon ska vila mot hakan. Undvik halsdukar och smycken som kan störa taluppfattbarheten.

Var en positiv förebild, till exempel genom att gå fram till den du vill tala med istället för att ropa på längre avstånd.

Ha alltid belysningen tänd, undvik "mysbelysning".

Studerande med hörselnedsättning bör ha ryggen mot fönstret, så att han eller hon inte sitter i motljus. Ljuset behöver falla på den som pratar.

Hörteknik

Använd befintlig hörteknik.

Informera ny personal och vikarier om hur tekniken fungerar.


Checklistan är en del av Stödmaterial hörselnedsättning från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Publicerat måndag 4 juli 2022