Språk och språkundervisning för årskurs F-3

Enligt Skollagen ska eleverna kunna välja att läsa språk, men vilka regler finns kring hur en elev kan läsa teckenspråk för hörande i grundskolan och grundsärskolan? Och vad ska man tänka på som lärare när det gäller språkundervisning för elever med hörselnedsättning?

I Skollagen räknas de moderna språken, modersmål och övriga språk in i begreppet språk.

Modersmål

Modersmål är ett eget ämne med en egen kursplan. En elev som läser teckenspråk för hörande som modersmål följer kursplanen för modersmål. Teckenspråk för hörande kan läsas inom ramen för modersmål om en eller båda av elevens vårdnadshavare är döva och har teckenspråk som modersmål. Det står inte uttryckligen i skolans författningar att teckenspråk hör till modersmål. Däremot, utifrån villkoren att det är det dagliga språket i hemmet samt att eleven har kunskap i ämnet går det att läsa inom ramen för modersmålsundervisning.

Huvudmannen är skyldig att erbjuda modersmålsundervisning i teckenspråk för hörande om dessa båda villkor är uppfyllda: att minst fem elever som ska erbjudas modersmålsundervisning önskar det, samt att det finns en lämplig lärare att tillgå.

Elevens val

Som elevens val ska huvudmannen erbjuda eleverna ett allsidigt urval av ämnen, till exempel kan det vara ett språk som eleven inte tidigare har fått undervisning i, det vill säga ett nybörjarspråk. Huvudmannen är dock inte skyldig att anordna undervisning i ett nybörjarspråk som erbjudits som elevens val om färre än fem elever väljer språket. Läs mer om språkval och elevens val på Skolverkets webbplats.

Språkundervisning

Vad behöver lärare tänka på när elever med hörselnedsättning ska lära sig ett nytt språk? En lärare berättar:

"Min erfarenhet är att det är så olika från elev till elev hur det har gått med exempelvis engelskan. Det viktiga är att jag som undervisande lärare är medveten om vad hörselnedsättning kan ge för konsekvenser och hur jag kan underlätta undervisningen. A och O är att alltid rådgöra med eleven om hur han eller hon vill ha det. Förförståelse är alltid viktigt att arbeta med, liksom att fokusera på språkljud och uttal. Men det är lika viktigt att stärka eleven att bygga upp sitt självförtroende, att våga.

Att få texter upplästa av mig, så att eleven kan avläsa min mimik och mina munrörelser och lyssna på min välbekanta röst, underlättar mycket. Det kan ges som stöd även vid nationella prov. Jag har aldrig haft en elev som absolut inte har velat göra hörförståelsetest i språk, men som lärare måste jag vara medveten om elevens förutsättningar."

En specialpedagog berättar:

"När elever ska lära sig ett språk som inte är deras modersmål och som de inte kan uppfatta fullt ut med hörseln kräver det mycket motivation och energi. Det fonetiska alfabetet kan vara ett bra stöd i arbetet, liksom handalfabetet. När man ska öva eller testa hörförståelse i ett nytt språk är det viktigt att ha en god planering i förväg. Anpassa genomförandet efter elevernas förutsättningar. Det kan till exempel innebära att man sitter i ett eget rum och får lyssna i fred i sin egen takt, eller att man får texten uppläst av läraren, som har en bekant röst."


Gå till nästa sida, Sociala strategier och hörselmedvetenhet.

Publicerat fredag 7 maj 2021