Sammanfattande checklista för årskurs F-3

Den här sidan innehåller tips för alla som arbetar runt elever med hörselnedsättning i årskurs F–3, i lärmiljöer där kommunikationen huvudsakligen sker med hjälp av talat språk. Skriv gärna ut sidan.

Organisation – rektor

Organisera stödet för eleven på skolan i god tid.

Ta reda på om det finns någon stödfunktion inom hörsel hos huvudmannen.

Ta vara på information från elevens vårdnadshavare, specialpedagog, hörselpedagog alternativt regionens hörselhabilitering.

Se till att personalen får kompetensutveckling. Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder kurser.

Beställ en professionell mätning för akustik och ventilationsljud, och åtgärda enligt de förslag som mätningen ger.

Ta reda på vem som förskriver hörteknik, regionen eller skolhuvudmannen.

Formulera fungerande rutiner för uppladdning och kontroll av befintlig hörteknik.

Fortlöpande information, kontinuerlig uppföljning och en god överlämning när eleven byter lärare eller skola är av stor vikt.

Pedagogisk kompetens och förhållningssätt

Lär känna eleven och ta reda på vad hen eller hon är intresserad av.

Fråga eleven om vad hon eller han tycker om sin lärmiljö.

Ta vara på information från barnets vårdnadshavare, specialpedagog,  hörselpedagog alternativt regionens hörselhabilitering.

Se till att få kompetensutveckling. Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder kurser.

Lär dig svenskt teckenspråk, tecken som stöd eller TAKK.

Kommunikativa strategier och visuellt stöd

Visa ansiktet och ha ögonkontakt med eleven när du pratar.

Förstärk kommunikationen med hjälp av ansiktsmimik och kroppsspråk.

Tala tydligt och använd normal röststyrka.

Använd tecken som stöd.

Undvik att ha händer eller föremål framför munnen.

Förförståelse och repetition är särskilt betydelsefullt för elever med hörselnedsättning.

Skapa struktur, använd visuell förstärkning på tavlan i form av bildstöd eller skrivet språk för att ge eleven en överblick över dagens aktiviteter.

Skapa tydlig turtagning, det vill säga en person i taget pratar.

Säg namnet på den som får ordet, då hinner eleven rikta uppmärksamheten mot den som pratar och slipper missa inledningen av det som sägs.

Upprepa eller omformulera när du ser att eleven inte hör eller inte förstår.

Ha höga förväntningar på elevens kommunikation och förmåga, undvik att förenkla språket.

Använd digitala verktyg, att producera och dela bilder och film ger ett bra stöd för repetition och läxläsning.

Det är viktigt att det finns undertextning på de filmer som visas.

Språk- och kunskapsutveckling

Bjud in eleven till samspel och kommunikation.

Observera elevens kommunikativa utveckling och agera om du tror att mer behöver göras för att ge eleven rätt förutsättningar.

Observera hur eleverna kommunicerar med varandra i olika samspelssituationer.

Ha höga förväntningar på elevens kommunikation och förmåga, undvik att förenkla språket.

Läs böcker för eleverna, ställ följdfrågor och diskutera innehållet .

Spela spel.

Arbeta medvetet med språkljud.

Arbeta med munmotorik.

Sociala strategier och hörselmedvetenhet

För att undvika missförstånd i lek och samspel behövs en vuxen som social och kommunikativ tolk.

Att planera och organisera viss del av rastverksamheten kan öka delaktighet och likvärdighet för alla elever.

Stöd eleven med att skapa goda och fungerande strategier för samspel.

Använd ritsagor, sociala berättelser, för att förebygga missförstånd.

Bjud in eleven till lek- och samspelssituationer.

Skapa en plats för återhämtning, där eleven kan få ljudvila.

Ljud- och ljusmiljö

Arbeta aktivt för att skapa och upprätthålla en god ljudmiljö.

Var en positiv förebild.

Ha alltid belysningen tänd, undvik "mysbelysning".

Eleven bör ha ryggen mot fönstret, så att hon eller han inte sitter i motljus, ljuset behöver falla på den som pratar.

Håll fönster och dörrar stängda när det finns störande bakgrundsbuller.

Hörteknik

Använd befintlig hörteknik.

Informera ny personal och vikarier om hur tekniken fungerar.


Checklistan är en del av Stödmaterial hörselnedsättning från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Publicerat måndag 4 juli 2022