Sammanfattande checklista för gymnasieskola

Den här sidan innehåller tips för alla som arbetar runt elever med hörselnedsättning i gymnasieskolan, i lärmiljöer där kommunikationen huvudsakligen sker med hjälp av talat språk. Skriv gärna ut sidan.

Organisation – rektor

Organisera stödet för eleven på skolan i god tid.

Planera så att eleven undervisas i så få klassrum som möjligt, med tanke på ljudmiljön och hörteknik.

Ta reda på om det finns någon stödfunktion inom hörsel hos huvudmannen.

Ta vara på information från elevens vårdnadshavare, specialpedagog, hörselpedagog alternativt regionens hörselhabilitering.

Se till att personalen får kompetensutveckling. Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder kurser.

Beställ en professionell mätning för akustik och ventilationsljud, och åtgärda enligt de förslag som mätningen ger.

Ta reda på vem som förskriver hörteknik, regionen eller skolhuvudmannen.

Formulera fungerande rutiner för uppladdning och kontroll av befintlig hörteknik.

Fortlöpande information, kontinuerlig uppföljning och en god överlämning när eleven byter lärare eller skola är av stor vikt.

Pedagogisk kompetens och förhållningssätt

Fråga eleven om vad hon eller han tycker om sin lärmiljö.

Ta vara på information från barnets vårdnadshavare, specialpedagog, hörselpedagog alternativt regionens hörselhabilitering.

Se till att få kompetensutveckling. Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder kurser.

Lär dig svenskt teckenspråk, tecken som stöd eller TAKK.

Kommunikativa strategier och visuellt stöd

Visa ansiktet och ha ögonkontakt med eleven när du pratar.

Förstärk kommunikationen med hjälp av ansiktsmimik och kroppsspråk.

Tala tydligt och använd normal röststyrka.

Använd tecken som stöd.

Undvik att ha händer eller föremål framför munnen.

Visuell förstärkning i form av presentationer eller text på tavlan kan kompensera och ge stöd när inte alla ord uppfattas i den talade kommunikationen.

Förförståelse och repetition är särskilt betydelsefullt för elever med hörselnedsättning.

Skapa tydlig turtagning, det vill säga en person i taget pratar.

Säg namnet på den som får ordet och visa med en tydlig handgest, då hinner alla rikta dit uppmärksamheten och slipper missa inledningen av det som sägs.

Tala om eller visa med en handgest när du byter bild i en presentation.

Upprepa eller omformulera när du ser att eleven inte hör eller inte förstår.

Ha höga förväntningar på elevens kommunikation och förmåga. Undvik att förenkla språket.

Erbjud anteckningsstöd genom att eleven får kopiera andras anteckningar eller få åhörarkopior från läraren.

Använd digitala verktyg, att producera och dela bilder och film ger ett bra stöd för repetition och läxläsning.

Språk- och kunskapsutveckling

Inspirera eleven att läsa böcker.

Sociala strategier och hörselmedvetenhet

Stöd eleven med att skapa goda och fungerande strategier för kommunikation och samspel.

Det är bra om det finns tid och plats för återhämtning, där eleven kan få ljudvila.

Ljud- och ljusmiljö

Arbeta aktivt för att skapa och upprätthålla en god ljudmiljö.

Var en positiv förebild.

Ha alltid belysningen tänd, undvik "mysbelysning".

Eleven bör ha ryggen mot fönstret, så att han eller hon inte sitter i motljus. Ljuset behöver falla på den som pratar.

Stäng dörrar och fönster när det finns störande bakgrundsbuller.

Hörteknik

Använd befintlig hörteknik.

Informera ny personal och vikarier om hur tekniken fungerar.


Checklistan är en del av Stödmaterial hörselnedsättning från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Publicerat torsdag 29 juni 2023