Ett uppspänt rött snöre i ett klassrum, där teckningar hänger fastsatta med en klädnypa.

Framgångsfaktorer

Hur kan vi skapa goda förutsättningar för lärande för barn, elever och vuxenstuderande med hörselnedsättning, i en miljö där kommunikationen huvudsakligen sker med hjälp av talat språk?

Alla barn, elever och vuxenstuderande har rätt till en lärmiljö som är tillgänglig, för att få en likvärdig utbildning. Alla har också rätt till att vara delaktiga i utformningen av sin lärmiljö, utifrån sitt perspektiv och på sin utvecklingsnivå.

Den här delen av stödmaterialet handlar om hur förskolan, skolan och vuxenutbildningen kan skapa goda förutsättningar för lärande i lärmiljöer där kommunikationen till övervägande del sker med hjälp av talat språk, i kombination med kommunikativa strategier.

Efter inledningen fördjupas innehållet i de avsnitt som handlar om barn och elever i olika åldrar. Där ligger exempel från vardagen på hur exempelvis god samtalsteknik, visuellt stöd och digitala verktyg kan ge stöd i undervisning och annan verksamhet. Det finns också text och film om hur man skapar och upprätthåller lärmiljöer som har god ljudmiljö, ljusmiljö och hörteknik.

Rekommendationen är att alla som arbetar runt barnen och eleverna tar del av den här delen av stödmaterialet tillsammans, inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Förslag på tillvägagångssätt finns på nästa sida, Inledning.


Gå till nästa sida, Inledning.

Publicerat måndag 11 april 2022