Rapport: Möjligheter till delaktighet och lärande för elever med synnedsättning

SPSM har undersökt möjligheterna till utveckling och lärande för elever med synnedsättning.

Det här handlar rapporten om

Rapporten handlar om de förutsättningar för delaktighet, utveckling och lärande som elever med synnedsättning har i svensk skola. I rapporten definieras synnedsättning som att ha svårigheter att även med glasögon och god belysning läsa tryckt text, eller svårigheter att med synens hjälp orientera och förflytta sig. Analysen utgår från intervjuer med elever och enkätsvar från rektorer. 

Så här gjorde vi

Sex elever med synnedsättning, mellan 13 och 18 år gamla, intervjuades. Bland eleverna fanns en pojke och fem flickor. Fem av eleverna hade ingen ytterligare funktionsnedsättning än synnedsättning, en hade även en intellektuell funktionsnedsättning. Graden av synnedsättning varierade mellan eleverna; från punktskriftsläsande elever som var helt blinda, utan förmåga att urskilja ljus och mörker, till elever med viss synförmåga. Syftet med intervjuerna var att synliggöra elevernas upplevelser och erfarenheter. Intervjuerna utgick från frågor om trivsel, undervisning – lärande och stöd, inflytande och trygghet. Intervjuerna transkriberades och analyserades tematiskt, vilket resulterade i tre övergripande teman: Skolans och lärarnas roll och förutsättningar i undervisningen, Anpassningar samt Sociala sammanhang. 

En enkät riktades till rektorer för grundskolor och gymnasier samt för anpassade grundskolor och anpassade gymnasieskolor som har elever med synnedsättning. Syftet var att kartlägga skolornas arbete med elever med synnedsättning, särskilt arbetet med delaktighet och social tillhörighet, anpassningar i lokaler och miljöer, måluppfyllelse, överlämningar, stöd till skolan och skolans behov av stöd. Enkäten besvarades av rektorer vid 134 skolor, fördelade på 94 grundskolor, 23 anpassade grundskolor, 12 gymnasieskolor och fem anpassade gymnasieskolor. 

Det här kom vi fram till

Temat Skolans och lärarnas roll och förutsättningar i undervisningen, framträdde särskilt i elevernas berättelser. De berättade om vikten av att skolan och lärarna har en vilja och ett engagemang att skapa förutsättningar för en tillgänglig lärmiljö för eleven med synnedsättning. Att lyssna på eleven men också vårdnadshavarna och andra personer med olika professioner i elevens närhet var avgörande för att förstå eleven och hens behov av anpassningar. Eleverna ville samtidigt att lärarna skulle värna om deras självständighet. Detta ställer krav på samspel och kommunikation mellan elev och lärare samt annan skolpersonal, något som enligt elevernas berättelser inte alltid fungerade. Men av rektorernas enkätsvar framgick att få rektorer gjorde bedömningen att de hade stora eller mycket stora behov av att utveckla exempelvis samspel och kommunikation mellan elev och lärare samt annan skolpersonal.

I temat Anpassningar framkom behov av anpassningar både av fysiska miljöer och anpassningar i undervisningssituationer. Elevernas berättelser visade att hemklassrum och fasta platser i klassrum och matsal kan skapa trygghet och underlätta förflyttning. Ljud- och ljusmiljöer är viktiga, liksom lugn och ro i klassrummet. Rektorernas enkätsvar visade dock att anpassningar av lokaler skett i ganska begränsad utsträckning, främst i klassrummet och till viss del i korridorerna.  

Eleverna berättade att de behöver olika typer av anpassningar för att undervisningen ska bli tillgänglig. Vilka anpassningar som behövs beror på olika individuella förutsättningar. Eleverna upplevde utanförskap när anpassningar saknades. De vill få förutsättningar att ta till sig samma kunskaper som kamraterna. Olika slags tekniska hjälpmedel är viktiga för många elever. En del berättade att ibland fungerade inte deras hjälpmedel tillsammans med de program eller den teknik som användes i skolan. Det ledde till att delar av undervisningens innehåll ”anpassades bort”.  

Rektorerna angav i enkäten att de hade vissa behov av att utveckla lärmiljön för att kunna främja delaktigheten för elever med synnedsättning bättre. Väldigt få av rektorerna ansåg att behoven var stora eller mycket stora. Rektorerna angav också att skolan hade rutiner för att följa upp alla elevers kunskaper, och att rutinerna inte behövde anpassas för eleverna med synnedsättning i särskilt hög utsträckning. Det vanligaste rektorerna hade behov av mer kunskap om, handlade om hur skolan kan göra information, prov och läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning, följt av ökad kunskap om tekniska hjälpmedel för elever med synnedsättning. 

I temat Sociala sammanhang blev det synligt hur viktigt det var för alla de intervjuade eleverna att ha vänner, att känna sig trygg och som en del av det sociala sammanhanget i skolan. Elevernas berättelser visade dock på skilda upplevelser. Vissa hade lätt för kamratrelationer och andra hade det svårare. Avbrott under skoldagen försvårade det sociala umgänget, särskilt om klasskamraterna ville lämna skolområdet. Därför ville de gärna ha ett schema med lektioner som låg nära varandra i tid. Eleverna tog också upp betydelsen av fasta platser i klassrummet, så att det går att lära sig var kamraterna sitter. Aktiviteter som inte handlar om undervisning, kan också vara bra för att bygga sociala relationer. Och eleverna förklarade också att de inte ville känna sig utpekade på grund av sin synnedsättning. 

En majoritet av rektorerna i enkätundersökningen, angav att de bara hade vissa behov av att utveckla samspel och kommunikation mellan elever för att bättre kunna främja delaktighet för elever med synnedsättning. 

Så kan du förstå och använda resultaten

Elevernas berättelser innehöll dilemman som ställer krav på förståelse och inlevelse från både huvudman, rektor och lärare. 

 • För att utvecklas optimalt behöver eleverna ofta anpassningar eller stöd, men de vill inte att det ska vara utpekande eller att de själva ständigt ska behöva påtala behovet. De vill vara, eller åtminstone framstå, som ”alla andra”. Att bli utpekad kan leda till att eleverna avstår anpassningar. Det i sin tur kan riskera att de inte utvecklas.
 • Även om eleverna har behov av anpassningar och stöd, behöver de mötas av samma höga förväntningar på sina kunskaper och förmågor som andra elever när det gäller kunskapsinhämtning och utveckling.
 • Eleverna vill vara delaktiga i besluten om utformningen av anpassningar och stöd. Men det får inte leda till att det blir eleverna själva som tar hela ansvaret för att informera om förutsättningar och behov.

För ett bra bemötande och en god lärmiljö behöver personalen i skolan generellt ha kunskap om de behov elevernas synnedsättning ger upphov till. Det räcker inte att elevernas egna lärare har den kunskapen.

Förutom att säkerställa att alla i skolan har kunskap och kompetens om elever med synnedsättning i verksamheten, är det avgörande att prata med eleverna själva. Endast när skolan, vårdnadshavare och eleverna samarbetar för en gemensam förståelse kring skolsituationen blir förutsättningarna för elevernas delaktighet, utveckling och lärande tillräckliga.

Mer information om rapporten

Titel: Möjligheter till delaktighet och lärande för elever med synnedsättning. Om skolsituationen för elever med synnedsättning. Rapporten är framtagen för intern kunskapsdelning inom myndigheten och finns diarieförd: Dnr: 1 STY-2020/367

Vill du veta mer om undervisning för elever med synnedsättning ur ett forskningsperspektiv, läs vår systematiska forskningsöversikt:

Så blir skolan bra för elever med nedsatt syn

SPSM har undersökt hur skolor är
för elever som inte ser bra.
Hur kan de lära sig och utvecklas?
Är de delaktiga i skolan?
Vi har skrivit en rapport om det.

SPSM = Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Det här handlar rapporten om

Rapporten handlar om svensk skola.
Hur är den för elever
med syn-nedsättning?

 • Utvecklas de?
 • Lär de sig?
 • Är de delaktiga?

Vi har intervjuat elever.
Rektorer har också fått svara på frågor.

Vad räknas som syn-nedsättning?

Med synnedsättning menar vi:

 • Det är svårt att läsa
  även med glas-ögon och bra ljus.
 • Det är svårt att hitta och
  förflytta sig. 

Så här gjorde vi

Vi intervjuade sex elever
med nedsatt syn

Vi pratade med:

 • 5 flickor.
 • 1 pojke.

Ålder: 13 till 18 år.

 • 5 elever hade ingen annan
  funktions-nedsättning än dålig syn.
 • 1 elev hade dålig syn plus IF.
  IF = intellektuell funktionsnedsättning.

Några elever såg lite grann.
Andra var helt blinda.

De som var helt blinda
läste punkt-skrift.

De kunde inte se om det var
ljust eller mörkt i rummet.

Det här ville vi ta reda på

Vi frågade vad 
eleverna har upplevt.
Hur har det varit för dem? 

Vi ville veta:

 • Hur trivs de?
 • Hur är undervisningen?
 • Lär de sig bra?
 • Får de stöd?
 • Känner de sig trygga?
 • Får de säga vad de tycker?
 • Kan de påverka sin situation?

Sen analyserade vi svaren.

Rektorer fick svara på frågor skriftligt

Vi skickade en enkät med frågor
till rektorer i över 100 skolor.
De hade elever med
nedsatt syn.

Vi fick svar från 134 skolor.
Det var

 • 94 grund-skolor.
 • 23 anpassade grundskolor.
 • 12 gymnasier.
 • 5 anpassade gymnasier.

Det här ville vi veta

Hur arbetar skolor med elever
som har nedsatt syn?
Det ville vi undersöka.

 • Hur får de eleverna att bli delaktiga?
 • Vad gör de för att eleverna ska trivas?
 • Anpassar de skolan?
 • Når eleverna målen?
 • Vad gör de när eleverna
  ska börja i ny skola?
 • Får skolan stöd?
 • Behöver skolan mer stöd? 

Det här kom vi fram till

Vi kom fram till tre teman.
De handlar om:

 1. Skolans och lärarnas roll.
 2. Anpassningar
 3. Sociala sammanhang. 

   

1. Skolans och lärarnas roll

Eleverna berättade mycket om
lärarna och undervisningen.

De sa att lärarna och skolan
spelar stor roll för att
skapa en tillgänglig lär-miljö.

Anpassningar är viktiga
för elever som ser dåligt.

Men eleverna vill också
klara sig själva.

För att det ska funka
behövs bra kommunikation.
Inte bara mellan elev och lärare
utan med all personal.

Eleverna tycker inte att
det alltid funkar så bra.

Rektorerna tycker däremot
att kommunikationen är helt okej.

2. Anpassningar

Anpassningar i lokalerna
Eleverna menar att
hem-klassrum är bra för dem.
Då behöver de inte
hitta till andra rum.

En annan bra sak är
egna platser i klassrummet
och i matsalen.

Lugn och ro är viktigt för dem.

Men rektorernas svar visar att
skolarna inte har anpassat så mycket.
Mest bara i klassrum.
Och ibland i korridorer.

Anpassningar för att lära sig
Eleverna sa att de
behöver anpassningar
för att undervisningen
ska bli tillgänglig.

När de inte har anpassningar
känner eleverna sig utanför.

De vill lära sig samma saker
som sina klass-kamrater.

Men blinda elever
har olika behov av anpassningar.
Alla behöver inte samma.

Tekniska hjälp-medel
är viktiga för många elever.
Det finns olika sorter.

En del berättade att 
deras hjälpmedel inte alltid funkar.
Så delar av undervisningen
anpassas bort, liksom.

Det är inte bra.

Rektorerna vet om att
de behöver göra lärmiljön bättre.

Men det är inte många som tycker
att det finns stora behov.

Anpassningar för att mäta kunskap
Skolorna har rutiner
för att följa upp att
eleverna lär sig.

Rektorerna tycker inte att
de behöver anpassa rutinerna så mycket
till blinda elever.
Bara lite grann.

Men de tycker att de behöver
mer kunskap:

 • Om hur man gör prov och läro-medel
  tillgängliga.
 • Om tekniska hjälpmedel.

3. Sociala sammanhang

Att ha vänner är jätte-viktigt.
Att känna sig trygg.
Och att höra till i skolan.

Det sa eleverna
när vi intervjuade dem.

Men eleverna upplever det
på olika sätt.

Vissa har det lätt med vänner.
Andra har det svårare.

Hål-timmar är besvärligt.
Särskilt om kompisarna
vill gå ut på stan.

Därför vill de gärna 
slippa håltimmar.

Att alltid ha samma
platser i klassrummet
är också viktigt.
Då kan de lära sig
var kamraterna sitter.

Eleverna sa att de 
inte vill känna sig utpekade. 
De vill vara som alla andra.

Nästan alla rektorer tycker
det funkar bra.

Men det finns vissa saker att jobba med
för att eleverna ska bli mer delaktiga,
skrev de.

Så kan du ha nytta av rapporten

Vi behöver förstå eleverna.
Det gäller dig som är lärare, rektor
eller huvud-man.

I rapporten finns
viktig info.

För att utvecklas
behöver eleverna ofta
anpassningar eller stöd.

Men:

 • De vill inte känna sig utpekade.
 • De vill inte behöva påminna dig
  om sina behov.
 • De vill vara som alla andra. 

Kom ihåg att elever kan
tacka nej till anpassningar
för att slippa känna sig annorlunda.

Det är inte bra.
Då riskerar de att inte utvecklas.

Ha höga förväntningar
på blinda elever.

Bara för att en elev inte ser
betyder det inte att
du ska ge lättare uppgifter.

Men:

 • Eleven kan behöva stöd
  eller anpassningar.

Eleverna vill vara delaktiga.

Vilket stöd behöver din elev?
Lyssna och låt eleven
vara med och bestämma.

Men:

 • Eleven ska inte behöva
  ta hela ansvaret själv.

Bemöt din elev på ett bra sätt.

Du som är lärare
behöver ha bra kunskap
om hur det är att se dåligt.

Det är viktigt
för att skapa en bra lärmiljö.

Men:

 • Det gäller inte bara lärare.
 • Hela personalen behöver ha kunskap.

Prata med eleverna!

Skolan, eleven och föräldrarna
behöver tala med varandra.

Ni behöver samarbeta
för att det ska bli riktigt bra.

Läs hela rapporten

Rapporten heter:

Möjligheter till
delaktighet och lärande
för elever med synnedsättning.
Om skol-situationen
för elever med synnedsättning. 

Vi har skrivit rapporten
för att dela kunskap
inom myndigheten.

Du kan också läsa den här:

Att främja
delaktighet och lärande
hos barn och elever
med synnedsättning

Rapporterna är inte
på lätt-läst svenska.

Publicerat onsdag 24 april 2024