Kompetensutveckling

Avhandlingar inom läs- och skrivsvårigheter

På den här sidan finns avhandlingar inom området läs- och skrivsvårigheter samlade.

Alatalo, Tarja. (2011). Skicklig läs- och skrivundervisning. Om lärares möjligheter och hinder. (PDF-dokument, 2 kB)

Björn Milrad, Marianne. (2010) Studenter med läs- och skrivsvårigheter som deltagare i högre utbildning. (PDF-dokument, 1 kB)

Carlsson, Nadja. (2011). I kamp med skriftspråket. Vuxenstuderande med läs- och skrivsvårigheter i ett livsvärldsperspektiv. (PDF-dokument, 2 kB)

Damber, Ulla. (2010). Reading for life. Three Studies of Swedish Students' Literacy Development. (PDF-dokument, 518 bytes)

Elwér, Åsa. (2014). Early predictors of reading comprehension difficulties. (PDF-dokument, 824 bytes)

Fouganthine, Anna. (2012) Dyslexi genom livet. Ett utvecklingsperspektiv på läs- och skrivsvårigheter. (PDF-dokument, 4 kB)

Fält, Linda. (2013) The use of interventions for promoting reading development among struggling readers. (PDF-dokument, 15 kB)

Hedman, Christina. (2009). Dyslexi på två språk. En multipel fallstudie av spansk-svensktalande ungdomar med läs- och skrivsvårigheter. (PDF-dokument, 2 kB)

Herkner Birgitta. (2022). Studier av läsrelaterade språkliga förmågor i förskola och läsutveckling i grundskola (Stockholms universitet)   

Jacobson, Christer. (1998). Reading development and reading disability: analyses of eye-movements and word recognition. (Stockholms universitet) 

Jalali-Moghadam N. (2015). Childhood bilingualism and reading difficulties insights from cognition and pedagogy. (Örebro universitet)

Johansson B. (2022). Two languages, two scripts: bilingual and biscriptal children with and without reading difficulties read and write in Persian and Swedish (Umeå universitet)

Johansson, Maj-Gun. (2010). Datorträning i läsflyt och stavning. Analys och utvärdering av fixerad och datorstyrd flash-cardexponering. (PDF-dokument, 4 kB)

Levlin Maria (2014). Lässvårigheter, språklig förmåga och skolresultat i tidiga skolår: en undersökning av 44 elever i årskurs 2 till 3. (Umeå universitet)

Lindeblad Emma (2017). Self-concepts and psychological health among children and adolescents with reading disabilities and the influence of assistive technology. (Linnéuniversitet) 

Nilsson, Karin (2022). Words don't come easy: decoding and reading comprehension difficulties in adolescents with intellectual disability. (Linköpings universitet)  

Nilvius, Camilla. (2022). Response to Intervention – en specialdidaktisk modell för att förebygga lässvårigheter. Från samlat forskningsläge till tillämpning i svensk skolkontext. (Linnéuniversitet)

Nordström Thomas. (2018). Measures that matter: facilitating literacy through targeted instruction and assistive technology. (Linnéuniversitet) 

Rennes Evelina. (2022). Automatic Adaptation of Swedish Text for Increased Inclusion. (Linköpings universitet)

Stenlund Karin. (2017). Läsutveckling under mellan- och högstadiet: en longitudinell studie av läsfärdigheter hos elever med och utan lässvårigheter. (Stockholms universitet)

Strandberg, Agnes. (2023). En del i helheten: En studie av kontextualiserad grammatikundervisning i gymnasieskolan. (Luleå tekniska universitet)

Svensson, Idor. (2003). Phonological dyslexia: cognitive, behavioural and hereditary aspects. (Göteborgs universitet)

Swärd, Ann-Katrin. (2008). Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering. Wittingmetodens tillämpning i några olika lärmiljöer. (PDF-dokument, 4 kB)

Tjernberg, Catharina (2013). Framgångsfaktorer i läs- och skrivinlärande. En praxisorienterad studie med utgångspunkt i skolpraktiken. (PDF-dokument, 3 kB)

Wolff, Ulrika. (2005) Characteristics and varieties of poor readers (PDF-dokument, 32,8 MB)

Åsberger Johnels, Jakob. (2009) Literacy and comprehension in school-aged children: Studies on autism and other developmental disabilities (PDF-dokument, 442 bytes)

Publicerat 2023-10-31