Forskningsutblick: TAKK som specialpedagogiskt didaktiskt verktyg i förskolans undervisning

Studien handlar om hur förskolan säger sig använda TAKK, tecken som alternativ kompletterande kommunikation, i undervisning. Den visar att TAKK används i undervisningen på flera sätt, i olika situationer och miljöer, med alla och för alla - ett flerstämmigt förhållningssätt. TAKK kan vara ett verktyg inom specialpedagogisk didaktik och användas brett för att främja likvärdighet och inkludering.

Det här handlar forskningen om 

Förskolan behöver specialpedagogiska didaktiska verktyg som bidrar till en likvärdig undervisning. Den här studien prövar om TAKK kan vara ett sådant verktyg, genom att rikta ljuset mot hur yrkesverksamma beskriver hur de använder TAKK. Tecken som alternativ kompletterande kommunikation, är en av flera alternativa kommunikationsformer. Det talade språket kompletteras med handrörelser för att förtydliga eller betona det som sägs. TAKK bygger på teckenspråkets rörelser men ska inte förväxlas med svenskt teckenspråk. 

Så här gjorde forskarna 

Metoden som kallas netnografi används för att studera kommunikation på internet. Studien bygger på 30 yrkesverksammas beskrivningar i kommentarsfältet i ett inlägg i facebookgruppen Förskolan.se.  Kommentarerna ger svar på följande specialpedagogiskt didaktiska frågor:  

 • Var och när uttrycker yrkesverksamma i förskolan att TAKK används?
 • Vem eller vilka uttrycker yrkesverksamma att TAKK i förskolan används med och för?
 • Hur och varför uttrycker yrkesverksamma i förskolan att TAKK används?

Det här kom forskarna fram till 

De yrkesverksamma beskriver att de använder TAKK på flera olika sätt, i olika situationer och miljöer. Användningen sträcker sig från att träna vissa utvalda tecken tillsammans med hela barngruppen och alla vuxna, till att integrera TAKK i allt som sker under dagen. Det finns en samstämmighet i att TAKK bäst används som verktyg med alla och för alla. ”Annars är det ingen mening”. TAKK kan vara inkluderat i allt man gör, så ofta man kan och varje dag eller en mer specifikt avgränsad tid som ett par veckor eller under förmiddagarnas fruktstund. TAKK används i undervisning, samling och aktiviteter och dessutom i rutinsituationer som också kan innehålla undervisning som måltider, blöjbyten och liknande. 

Syftet med studien var också att pröva om TAKK kan rymmas inom ramen för specialpedagogisk didaktik. 

Specialpedagogisk didaktik innebär i korta drag att man strävar efter att:

 1. utgå från varje barns förutsättningar kunskaper och styrkor i undervisning
 2. utgår från inkluderande undervisning
 3. undervisa finstämt, taktfullt och anpassat i relativ didaktisk takt mellan individ och grupp
 4. skapa utrymme för barns olikheter i flerstämmig undervisning
 5. identifiera didaktisk otakt (obalans) i undervisning som grund för vidareutveckling av denna
 6. uppmärksamma hur relationer, situationer och sammanhang påverkar undervisning.

Studien har framförallt svarat på punkterna 2 och 3. 

Slutsatsen är att TAKK blir ett verktyg brett nog att utgöra stöd på ett inkluderande sätt. Så brett att det numera kan ses som ett i vissa avseenden generellt stöd. Men det är viktigt att varken överskatta eller underskatta verktygets potential. 

Så kan du förstå och använda forskningen

Forskningen kan användas för att vägleda dig om du vill arbeta med specialpedagogisk didaktik, där TAKK kan vara ett av flera verktyg för att öka likvärdighet och vara stöd i förskolans undervisning på inkluderande vis.

Lästips:

Specialpedagogik i förskola: grundläggande huvudsaker och reflekterande djupdykningar av Linda Palla

Didaktisk (o)takt i förskolan. Exempel med didaktiskt ledarskap, didaktiska nätverk och specialpedagogisk didaktik av Ann-CHristine Vallberg Roth och Linda Palla

TAKK-tecken hjälper i förskolan

TAKK är lite som tecken-språk:
man använder händerna när man talar.
Men det är inte teckenspråk.
TAKK = Alternativ
kompletterande kommunikation.
Det kan göra att det blir enklare att förstå.

Forskaren Linda Palla ville veta
hur förskolan använder TAKK.
Hennes studie visar att 
TAKK används på flera sätt.
Det kan vara bra för att
inkludera alla barn.

Det här handlar forskningen om 

Förskolan behöver göra
undervisningen likvärdig för alla barn.
Linda Palla testade om
TAKK kan hjälpa.

Linda frågade personal i förskolan: 
Hur använder du TAKK?

När personalen talar med barnen.
gör de tecken med händerna.

Hand-rörelserna ska betona
vad de säger.
Det ska göra det tydligare.

TAKK bygger på teckenspråk.
Men det är inte samma sak
som svenskt teckenspråk. 

Så här gjorde forskaren 

30 personer var med i studien.
De skrev på Facebook.
Facebook-gruppen hette Förskolan.se.

Forskaren fick svar på
de här frågorna:  

 • Var och när använder ni TAKK?
 • Med vem använder ni TAKK i förskolan?
 • Hur använder ni TAKK?
 • Varför använder ni TAKK?

Det här kom forskaren fram till 

Linda fick många svar.
Personalen använder TAKK
på flera olika sätt.
Det kan vara i olika situationer.
Och i olika miljöer.

Vissa förskolor tränar några tecken
med alla barn och vuxna.

Andra använder TAKK i allt de gör.

Personalen tycker att
TAKK funkar bäst
om alla lär sig det.

–  Annars är det ingen idé,
säger de. 

Hur ofta använder de TAKK?

Det kan vara:

 • i allt man gör.
 • så ofta man kan.
 • varje dag.
 • under frukt-stunden.
 • några veckor.

När använder de TAKK?

Det kan vara i:

 • undervisning.
 • samlingar. 
 • aktiviteter.
 • vanliga situationer.
  som när barnen äter eller
  när man byter blöja. 

Kan TAKK användas
till special-pedagogik?

Linda ville också veta
om TAKK kan funka special-pedagogiskt.

Svaret blev ja.

Men kom ihåg att vi inte
ser på specialpedagogik
som vi gjorde förr.

Förr handlade det om att 
korrigera barns brister.
Alltså att träna bort
sådant som var annorlunda.

Så är det inte längre. 

Det här är specialpedagogik idag:

 1. Vi utgår från varje barn.
  Vad kan de?
  Vad är de bra på?
 2. Alla barn är med från början.
  Undervisningen ska vara
  inkluderande.
 3. Barn är olika. Det är okej.
 4. Är ett barn annorlunda?
  Då hjälper vi barnet med det. 
 5. Vi lyssnar och ser barnen. 

Studiens slutsats

TAKK funkar bra till att inkludera barn.
Det är ett bra stöd.
Vi kan använda det med alla barn. 

Så kan du använda studien

Studien ger dig bra tips på
hur du kan jobba med TAKK.

Gör din undervisning mer inkluderande.
Använd TAKK på ett smart sätt!
Det kan hjälpa barnen i förskolan.

Info om artikeln

TAKK som specialpedagogiskt
didaktiskt verktyg
i förskolans undervisning

Författare

Linda Palla
Malmö universitet
linda.palla@mau.se  

Publicerat onsdag 5 juni 2024