Våra skrifter, lägesrapporter och systematiska översikter

På den här sidan finns myndighetens skrifter som i en populärvetenskaplig ton presenterar kunskap som har en tydlig förankring i beprövad erfarenhet och i vetenskap.

Forskningsresultaten i skrifterna finns redan när vi ber forskare skriva utifrån ett visst perspektiv. När vi och forskarna har en överenskommelse är det vi som finansierar arbetet med den specifika skriften.

Här hittar du också myndighetens senaste lägesrapporter, systematiska översikter samt publikationer från European Agency for Special Needs and Inclusive Education.

Skolledarskap för en likvärdig och inkluderande utbildning

Den här rapporten är en bearbetning och översättning av det europeiska projektet Supporting Inclusive School Leadership, SISL. Projektet har tagit fram ett ramverk och ett verktyg utifrån internationella överenskommelser och aktuell forskning inom området skolledarskap för en likvärdig och inkluderande utbildning. Det är framför allt fyra av medlemsländer (Sverige, Irland, Malta och Ungern) inom European Agency for Special Needs and Inclusive Education, EA, som genomfört projektet mellan 2017 och 2021.

Ladda ner rapporten Skolledarskap för en inkluderande utbildning från vår webbutik

Fritidshemslärares erfarenheter av extra anpassningar och särskilt stöd i fritidshemmet

I den här skriften skriver Marina Wernholm, lektor i pedagogik, om fritidshemslärares erfarenheter med extra anpassningar och särskilt stöd. Läsaren får en beskrivning av vad fritidshemslärare ser som viktiga förutsättningar för att kunna erbjuda extra anpassningar och särskilt stöd i fritidshemmet.

Ladda ner skriften Anpassningar och särskilt stöd på fritids från vår webbutik

Texten på omslaget säger Inkluderande fritidshemspedagogik

Inkluderande fritidshemspedagogik

I den här skriften skriver professor Peter Karlsudd om hinder och möjligheter för den inkluderande pedagogik som tidigare så tydligt kännetecknat fritidshemmet som institution. Läsaren får en grundlig beskrivning av den inkluderande fritidshemspedagogiken som kraft för att ge utrymme för barns individuella skillnader.

Ladda ner skriften Inkluderande fritidshemspedagogik från vår webbutik

Text på omslag till skrift: Elevers delaktighet i fritdshem

Elevers delaktighet i fritidshem

I den här skriften skriver docent Helene Elvstrand om delaktighet för elever i fritidshem. Läsaren får en grundlig beskrivning om hur delaktighet fungerar i praktiken och vilka förutsättningar som krävs för att skapa delaktighet för alla elever inom fritidshemmet.

Ladda ner skriften Elevers delaktighet i fritidshem från vår webbutik.

Att främja delaktighet och lärande hos barn och elever med synnedsättning

Denna systematiska översikt syftar till att bidra med kunskap och förståelse för hur man i förskolan och skolan kan skapa bästa möjliga förutsättningar för delaktighet och lärande hos barn och elever med synnedsättning. Vi vänder oss främst till de förskollärare och lärare som möter barn och elever med synnedsättning, men översikten kan också användas av andra inom förskolan och skolans värld.

Ladda ner rapporten Att främja delaktighet och lärande hos barn och elever med synnedsättning 

Omslag till Utmaningar på vägen mot en likvärdig utbildning.

Utmaningar på vägen mot en likvärdig utbildning

I den här rapporten sammanställer vi resultat från olika rapporter och undersökningar, främst publicerade av statliga myndigheter, som relaterar till likvärdig utbildning.

De områden som vi har valt att särskilt belysa i denna rapport är skolans organisering, extra anpassningar och särskilt stöd samt elevhälsoarbete. Rapporten ska ses och läsas som en orientering som visar på tendenser och möjliga utvecklingsbehov inom dessa tre områden.

Ladda ner rapporten Utmaningar på vägen mot en likvärdig utbildning.

Omslag till rapporten Pedagogiska relationer och strategier för elever med adhd

Pedagogiska relationer och strategier för elever med adhd

I den här skriften skriver docent Daniel Östlund om gene­rella strategier i undervisningen för elever med adhd. Läsaren får bland annat kunskap om hur tillgänglig undervisning kan förstås utifrån ramverket Universal Design for Learning.

Författarens grundläggande argumentation är att byggandet av trygga och tillitsfulla relationer, tillgänglighet och flexibilitet är nycklar i arbetet med att möta elever med adhd i skolan. 

Ladda ner rapporten Pedagogiska relationer och strategier för elever med adhd

Omslaget till rapporten Neuropsykologiska svårigheter – så kan adhd påverka barn och unga i skolan

Neuropsykologiska svårigheter – så kan adhd påverka barn och unga i skolan

I den här skriften skriver forskare Lisa Thorell, om neuropsykologiska svårigheter som kan vara delar av en adhd diagnos. Läsaren får kunskap om vad som kan ligga bakom symtomen för adhd och hur svårigheterna kan ta sig uttryck i skolan. Författarens grundläggande argumentation är att pedagogiken för elever med adhd behöver anpassas till underliggande neuropsykologiska svårigheter.

Ladda ner rapporten Neuropsykologiska svårigheter – så kan adhd påverka barn och unga i skolan

Omslaget till rapporten Adhd med egna ord

Adhd med egna ord

I den här skriften skriver forskare Noam Ringer om barns och ungas egna uppfattningar om att vara elev med adhd i skolan. Att få en fördjupad förståelse av elevers egna perspektiv kan underlätta arbetet med att hitta rätt stöd och anpassningar. 

Ladda ner rapporten Adhd med egna ord

Bilden visar ett urklipp från omslaget av rapporten

En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa

Denna systematiska översikt är framtagen av Skolforskningsinstitutet och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Översikten ger en bild av hur undervisningen i ämnet idrott och hälsa kan utformas för elever, med eller utan funktionsnedsättningar, som möter svårigheter i det sociala samspelet.

Läs mer om rapporten i vår webbutik

Omslaget till omvärldsrapport 2019 - Knepigt läge

Knepigt läge – livslångt lärande i likvärdig utbildning

I rapporten finns resultaten av ett års bevakning av förändringar av förutsättningar inom utbildningsområdet. Omvärldstendenserna i denna rapport berör främst Specialpedagogiska skolmyndighetens uppdrag och målgrupper. Sett ur ett hållbarhets- och livsperspektiv är det dock svårt att isolera såväl utbildningsområdet som dess specifika förutsättningar från ett globalt och nationellt sammanhang.

Hämta rapporten Knepigt läge – livslångt lärande i likvärdig utbildning 

Samordning för ett hållbart elevhälsoarbete

Två forskare har genomfört en uppföljande studie om skolor som deltagit i Specialpedagogiska myndighetens nätbaserade kurs "Att höja skolans elevhälsokompetens – ett processarbete för likvärdig utbildning". Studien pekar på vikten av samordning av alla delar för att kunna utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i hela skolan.

Beställ eller ladda ner studien Samordning för ett hållbart elevhälsoarbete

Specialpedagogiska skolmyndighetens stödmaterial om elevhälsa

Grupp med människor som har ett möte.

Unga vuxna med högfungerande autism

Detta forskningshäfte handlar om vuxenstuderande med högfungerande autism. Forskningens fokus är hur anpassningar i utbildning kan utformas för att passa en grupp som ofta har dåliga erfarenheter, och ibland även ett sämre mående, som en konsekvens av sin tidigare skolgång. Mycket av forskningen baseras på intervjuer med målgruppen, vilket ger ett tydligt målgruppsperspektiv.

Beställ eller ladda ned forskningshäftet Unga vuxna med högfungerande autism

Några barn som sitter runt ett bord i ett klassrum

Inkluderande undervisning – vad kan man lära sig av forskningen?

Denna kunskapsöversikt presenterar studier om inkludering och det förs också ett resonemang om hur forskning kan förstås och blir relevant i den praktiska skolvardagen. 

Skriften både belyser och granskar och som en röd tråd förs ett resonemang kring forskningens tillämpning och relevans för praktiken.

Beställ eller ladda ned skriften Inkluderande undervisning – vad kan man lära sig av forskningen?

Specialpedagogiskt stöd om inkludering

Inkludering ur ett europeiskt perspektiv - European agency 

Illustration: Fyra vuxna står och samtalar på en skolgård

Elevhälsoarbete under utveckling – en antologi

Fyra forskare belyser hur rektor och elevhälsoteam kan arbeta med elevhälsans förändrade uppdrag. Utöver egen forskningserfarenhet tar de utgångspunkt i dokumentation från vår kurs "Att höja skolans elevhälsokompetens - ett processarbete för likvärdig utbildning".

Beställ eller ladda ned skriften Elevhälsoarbete under utveckling – en antologi

Specialpedagogiskt stöd om elevhälsa

Specialpedagogiska skolmyndighetens stödmaterial om elevhälsa

illustration av barn i buss

Genus och specialpedagogik– praktiknära perspektiv

En antologi som avser att bidra till att öka kunskaper om olika aspekter av genus, funktionsnedsättningar och specialpedagogik. Om hur villkoren ser ut för flickor respektive pojkar med funktionsnedsättning i skolan, på fritiden och med blicken riktad mot att bli vuxen.

Beställ eller ladda ned skriften Genus och specialpedagogik– praktiknära perspektiv

Två elever som tecknar till varandra

Hur händer det?

Hur händer det? är en skrift om hur en hörande och en döv tvilling blir guidade i sitt tillägnande av tvåspråkighet, teckenspråk och talad svenska. Rapporten bygger på en doktorsavhandling av Emelie Cramér-Wolrath.

Beställ eller ladda ned skriften Hur händer det? 

Specialpedagogiskt stöd om svenskt teckenspråk 

Informationssidor om döv och nedsatt hörsel 

Lärare och elever i klassrum

”Vad var det du inte hörde?”

Om hörteknikens matchning mot den pedagogiska vardagen, dess tekniska funktion och inte minst miljörelaterade och organisatoriska förutsättningar. Skriften är ett sammanfattat resultat av det så kallade HODA-projektet.

Beställ eller ladda ned skriften ”Vad var det du inte hörde?” 

Om ljudmiljö i förskola och skola

Informationssidor om döv och nedsatt hörsel

Specialpedagogiska skolmyndighetens stödmaterial om hörselnedsättning

Lärare och två elever vid skärm

Där man söker får man svar

Skriften utgår från ett utvecklingsprojekt där delaktighet för elever med funktionsnedsättning i skolan är i fokus. Genom referat från intervjuer med elever, observationer och reflektioner knyts praktikens erfarenheter samman med vetenskapliga och analytiska resonemang.

Beställ eller ladda ned skriften Där man söker får man svar 

Specialpedagogiskt stöd om delaktighet

Publicerat tisdag 4 juli 2023