Forskning

Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning av god kvalitet. Vi vill öka kunskapen om specialpedagogiska frågor, skapa en framtidsorienterad pedagogik och ge stöd som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Då är det nödvändigt att vårt arbete bygger på forskning och utvecklingsarbeten.

Vad är vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?

Vetenskaplig grund handlar om att utgå från resultat från vetenskapliga studier som forskare har bedrivit. Resultaten behöver sedan tolkas för att kunna användas på ett fungerande sätt i det egna sammanhanget. Kunskap från relevanta forskningsresultat ska ligga till grund för arbetet, både när det gäller innehållet i utbildningen och formen för utbildningen.

Beprövad erfarenhet kan förstås som professionell, gemensam kunskap som är utvecklad, prövad och dokumenterad över tid och av flera. Den växer fram ur praktiska erfarenheter som diskuteras, delas, prövas, dokumenteras och kritiskt granskas.

Själva arbetssättet att jobba utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet innebär att kritiskt granska, diskutera, använda och utvärdera både forskningsresultat och gemensamma erfarenheter. Då kan den vetenskapliga grunden och den beprövade erfarenheten användas för att skapa underlag för fortsatt kunskapsutveckling och implementering av nya arbetssätt i utbildningssystemets olika praktiker.

Forskning från andra skolmyndigheter

  • Skolverket
    Bevakar pedagogisk forskning inom flera områden.
  • Skolforskningsinstitutet
    Genomför systematiska sammanställningar av forskningsresultat för verksamma inom skolväsendet.
  • Skolinspektionen
    Publicerar (tillsammans med barn- och elevombudsmannen) rapporter och publikationer, baserade på forskningsresultat.

Forskning om specialpedagogik på svenska lärosäten

Publicerat tisdag 4 juli 2023