Vi behöver förstå vad  synnedsättningen innebär för lärande och delaktighet

Att främja delaktighet och lärande för barn och elever med synnedsättning heter den nya systematiska översikten som Specialpedagogiska skolmyndigheten släpper den 24 maj. 

Översikten är en sammanställning av nationell och internationell forskning om hur lärmiljön kan utformas för barn och elever med synnedsättning i förskola och skola.

Kim De Verdier är filosofie doktor i specialpedagogik och lektor vid Stockholms universitet och arbetar även som psykolog på Resurscenter Syn inom Specialpedagogiska skolmyndigheten. Hon är en av två forskare som varit med och valt ut, granskat och sammanställt de 78 artiklar som översikten sammanfattar.

På vilket sätt kan översikten bidra till en mer tillgänglig lärmiljö för barn och elever med synnedsättning?

Jag hoppas att resultaten som presenteras i översikten ska bidra med ny kunskap och inspiration kring hur lärmiljön och undervisningen behöver anpassas för dessa elever. Förhoppningsvis får läsaren en ökad insikt i hur viktigt det är med kunskap och förståelse för barnens och elevernas specifika behov, för att kunna möta dem på bästa sätt.

Vem vänder sig översikten till? Vilka kan ha nytta av den?

Jag tänker att det är viktigt att inte bara pedagoger som arbetar direkt med barnen och eleverna, utan även skolledare tar del av innehållet. Skolledaren är en viktig person för att ge förutsättningar inom verksamheten, för att planera och organisera elevens undervisning på ett bra sätt. Och det är då nödvändigt för skolledaren att förstå att det krävs både tid, resurser och särskild kompetens för att lyckas i arbetet med eleven. Och den förståelsen hoppas jag att den här forskningsöversikten kan bidra med!

Vilken nytta för eleverna kan översikten bidra till i undervisningen i olika skolämnen?

Först vill jag påpeka att de artiklar vi har identifierat som handlar om konkreta arbetssätt i ämnesundervisning, framför allt rör vissa ämnesområden: läsning och skrivning, matematik och NO samt idrott och hälsa. Bara ett fåtal artiklar handlar om estetiska ämnen och flera skolämnen finns inte med alls. Det är också så att många av studierna är små, alltså ett arbetssätt har provats på en mindre grupp individer. Det gör att man behöver vara försiktig med att dra långtgående slutsatser och betrakta resultaten som sanningar, som är giltiga för hela målgruppen. Man kan konstatera att det behövs mer forskning, och större studier, som undersöker och utvärderar konkreta arbetssätt mer systematiskt.

Men, med detta sagt, så finns det ändå flera exempel på arbetssätt som är intressanta. Framför allt finns intressanta exempel på riktlinjer och arbetssätt för punktskriftsundervisning. Där lyfts behovet av kompetens i punktskrift hos undervisande lärare, och regelbunden, kvalificerad träning för eleverna. Även konkreta undervisningsmetoder beskrivs.

I matte/NO finns exempel på hur man kan arbeta med taktilt material och ljudförstärkningar för att tillgängliggöra laborationer och stärka begreppsförståelsen. Användandet av digitala verktyg i undervisningen beskrivs också.

I idrott och hälsa kan man läsa om betydelsen av att eleven med synnedsättning faktiskt får möjlighet att delta fullt ut – att inte aktiviteter i idrotten väljs bort för att de verkar svåra, farliga eller svåra att anpassa. En del konkreta exempel på anpassningar beskrivs, liksom att det är viktigt att utgå ifrån syfte och mål i kursplanen och med detta som utgångspunkt utforma aktiviteter som passar för hela elevgruppen, i stället för att tänka att alla elever måste klara en specifik aktivitet.

Vad i översikten vill du särskilt lyfta?

Jag skulle nog säga att det allra viktigaste som framkommer är behovet av kunskap om barnens och elevernas funktionsnedsättning och individuella behov, kunskap om de pedagogiska konsekvenserna av olika typer av synnedsättning, och behovet av specifik kunskap om hur man kan anpassa undervisningen.

Elever med olika typer av synnedsättning, särskilt elever med blindhet, är få till antalet. Därför är det oftast en helt ny erfarenhet för läraren att ha en elev med begränsad, eller ingen synförmåga i klassen. Man kan som lärare inte kunna allt från början, men det finns stöd att få och genom goda samverkansrutiner kan man hjälpas åt att skapa goda förutsättningar.

Min erfarenhet är dock att skolan ofta vet alldeles för lite om elevens synnedsättning och vad den innebär. Här behöver man tidigt se till att få information, från vårdnadshavare, syncentralen, barnet själv etcetera, så att man utifrån denna förståelse kan bygga på med relevant kunskap om hur lärmiljön och undervisningen kan anpassas och tillgängliggöras utifrån elevens behov. Då behövs möjligheter till stöd och fortbildning för personalen, samverkan med externa aktörer – där SPSM och våra kurser och rådgivning är en viktig del – samverkan med vårdnadshavare och dialog med barnet eller eleven själv.

Förskolan och skolan behöver även prioritera arbetet med den sociala inkluderingen. Barn och ungdomar med synnedsättning beskriver många utmaningar med att bli delaktiga i kamratgruppen. Att arbeta medvetet med konkreta strategier för att främja social delaktighet är viktigt, liksom att stärka elevernas sociala förmågor, är jätteviktigt.

Finns det något perspektiv, enligt forskningen, som barn och elever ofta lyfter, som vuxna missar?

Många elever uttrycker hur viktigt det är att lärare verkligen har förståelse för deras synnedsättning och behov, och de utmaningar som finns, men samtidigt kan se bortom synnedsättningen och också se elevens styrkor. Eleverna uttrycker också att lärarens attityd och förväntningar är jätteviktiga. Det är viktigt att inte känna att man är ett problem, utan att man möts av en positiv attityd och en vilja att hitta lösningar på utmaningar som uppstår. Det är också viktigt att mötas av samma höga förväntningar som övriga elever, och att få känna att läraren tror på att man kan klara av saker.

Ett annat viktigt perspektiv som eleverna lyfter är att det kan kännas jobbigt att känna sig annorlunda, och att man därför kanske inte vill använda hjälpmedel och utrustningar, eller ta emot anpassningar och stöd. Samtidigt behöver man ju ofta både hjälpmedel och särskilda anpassningar för att klara av skolarbetet. Läraren behöver därför se till att eleven får det stöd hen behöver, men på ett sätt att det inte upplevs som utpekande på ett negativt sätt.

Vilken nytta blir det för barn och elever om personal i skolan har kunskap om barnens egna erfarenheter?

Barn- och elevperspektiv saknas alltför ofta i forskning. Vi vuxna är ofta bra på att tro att vi vet vad som fungerar bäst, men det är viktigt att komma ihåg att fråga barnen. Vad är det som fungerar och inte? Hur vill man ha det?

Att ta tillvara på barnens egna tankar och erfarenheter kan bidra till att göra barnet mer delaktig i sin egen utbildningssituation, att barnet får känna att hens åsikt räknas och att hen har möjlighet att påverka sin egen situation. Det kan förhoppningsvis bidra till att stärka barnets tilltro till sina egna förmågor och göra barnet bättre rustad för framtida studier och andra utmaningar i livet.

Hur lär sig blinda barn och elever bäst?

Specialpedagogiska skolmyndigheten
ger ut en ny rapport om forskning.
Den heter så här:
Att främja delaktighet och lärande
för barn och elever med syn-nedsättning.
Den handlar om hur vi kan
skapa bra lär-miljöer för barn
som har nedsatt syn.
Här berättar Kim De Verdier
mer om det.

Vem är Kim De Verdier? 

Kim De Verdier är filosofie doktor
i special-pedagogik.
Hon är också lektor
vid Stockholms universitet.

Kim arbetar även som psykolog
på Resurs-center Syn.
Det hör till Specialpedagogiska
skolmyndigheten. 

Två forskare har jobbat med
den nya forsknings-rapporten.
Kim är en av dem.

Forskarna har valt ut och läst
många artiklar,
som andra forskare har skrivit.
Det är både svenska artiklar
och utländska.

Sen har Kim och kollegan
sammanställt artiklarna.
Det blev 78 stycken.

Därför är det bra
att läsa rapporten

Kim, på vilket sätt kan
rapporten bidra
till en bättre lärmiljö? 

– Jag hoppas att den kan ge ny kunskap.
Att den kan inspirera lärare.

Vad kan vi lära oss?

– Om hur vi kan anpassa
lärmiljön och undervisningen
för elever som inte ser bra.

Jag hoppas att rapporten
hjälper oss att förstå bättre
vad de här eleverna behöver.

Vilka kan ha nytta av
att läsa rapporten?

– Pedagoger och skol-ledare.

Varför ska skolledare läsa den?

– Skolledare är viktiga i skolan.
De kan göra det möjligt för lärarna
att planera och undervisa
på ett bra sätt.

Vad behöver skolledare veta?

–  Att det krävs både tid, 
pengar och kompetens.
Annars blir det svårt att lyckas
i arbetet med eleven. 

Rapporten lär oss mer
om tillgängliga lärmiljöer

Vilken nytta för eleverna
kan rapporten bidra till? 

– Bättre arbets-sätt
som är anpassade
till den som inte ser bra.

Kan du ge exempel?

– Till exempel hur man lär ut
punkt-skrift.

Eller hur man kan göra
i matte och NO.

Ja, hur lär man ut matte
till någon som inte ser?

– Då kan man arbeta med taktilt material,
så eleven får känna med fingrarna.

Man kan också använda
ljud-förstärkningar.

Och digitala verktyg?

– Ja, det tar forskarna också upp
i rapporten.

Hur gör man
i ämnet idrott och hälsa?

– Det är viktigt att
elever med nedsatt syn
får vara med på allt.
Det skriver forskarna.

Men är inte vissa saker omöjliga
för någon som inte ser?

– Forskarna skriver att
du inte ska välja bort aktiviteter.
Inte ens om de verkar svåra,
farliga eller svåra att anpassa.

Finns det exempel på
hur man ska göra då?

– Ja, det finns en del
exempel på anpassningar.

Och så skriver de
att man ska försöka göra saker
som passar för alla.

I stället för att tänka
att alla elever måste klara
en viss aktivitet.

Men vi måste ju följa kurs-planen.

– Ja. Men många saker
går att anpassa.

Finns det tips till alla ämnen?

– Nej, de flesta artiklar handlar om
läsning och skrivning,
matematik och NO.
Och så idrott och hälsa. 

Inget om bild, musik och sådant?

– Några få artiklar handlar om
estetiska ämnen.

Flera skol-ämnen
finns inte med alls. 

Det är ju inte så bra.

– Nej, det behövs mer forskning.
Det såg vi
när vi skrev rapporten.

Det är också så
att många av studierna är små.
Forskarna har ofta
bara provat ett arbets-sätt
på en mindre grupp.

Kan man lita på så små studier?

– Man behöver vara försiktig och
inte dra för stora slut-satser.

Allt kanske inte stämmer
för alla elever med nedsatt syn.

Vi behöver alltså mer forskning
och större studier?

– Ja. 

Vi behöver lära oss mer
om syn-nedsättning

Vad är det viktigaste
som kommer fram i rapporten?

– Jag skulle nog säga
behovet av kunskap.

Kunskap om:

  • Barnens och elevernas funktions-nedsättning.
  • Individuella behov.
  • Vad vi behöver tänka på i skolan
    vid olika typer av synnedsättning.
  • Hur vi kan anpassa undervisningen.  

Jag har aldrig haft en blind elev.
Hur vanligt är det?

– Det är inte så vanligt.
Särskilt elever som är helt blinda.
Men elever med 
andra typer av synnedsättning
är inte heller så många.

Därför är det oftast
en helt ny erfarenhet för läraren.

Jag tycker att det verkar svårt.

– Man kan som lärare 
inte kunna allt från början.

Det finns stöd att få.
Och man kan hjälpas åt.

Jag är inte så säker på
att mina kollegor kan hjälpa. 

– Ja, min erfarenhet är också
att skolor ofta vet alldeles för lite
om synnedsättning.
De vet inte vad det innebär. 

Hur gör jag då?

– Här behöver du tidigt se till
att få information.
Bra samverkan är viktigt.
Tala med föräldrarna,
syn-centralen och barnet själv.

Och sen?

– När du vet mer om
vad din elev behöver
blir det lättare att anpassa.

Din undervisningen blir bättre.
Lärmiljön blir mer tillgänglig.

Men behöver jag göra allt själv?

– Nej. Skolan behöver satsa på
stöd och kurser för personalen.

Specialpedagogiska skolmyndigheten
har både kurser och råd-givning.

Fanns det fler saker i rapporten
som du tyckte är särskilt viktiga?

– Barn och unga med nedsatt syn
tycker ofta att det är svårt
att få vänner.

Vi behöver jobba för att
alla ska bli delaktiga
i kamrat-gruppen.

Vi behöver också stärka
elevernas sociala förmågor.
Det är jätte-viktigt.

Så här tycker eleverna själva

Har forskarna pratat
med eleverna också?

– Ja, det har de.

Vad säger eleverna?

– Hur viktigt det är
att lärare verkligen förstår.
Att de förstår deras synnedsättning och behov,
och de utmaningar som finns.

Samtidigt behöver lärarna se
elevers styrkor också.
Inte bara se synnedsättningen.

Finns det något som
barn och elever ofta säger,
som vuxna missar?

– Att det är viktigt att inte känna
att man är ett problem.

Man behöver mötas
av en positiv attityd.
Det måste finnas en vilja
att hitta lösningar
på sådant som är svårt.

Det är också viktigt att läraren har
samma höga förväntningar
som på andra elever.

Att få känna att läraren tror på
att man kan klara av saker.  

Något annat som vi vuxna
kanske missar?

– Att det kan kännas jobbigt
att känna sig annorlunda.

Att man därför kanske inte vill
använda hjälp-medel. 
Man kanske inte vill ta emot
anpassningar och stöd. 

Men de behöver ju ofta både
hjälpmedel och anpassningar.

– Ja. Läraren behöver därför se till 
att eleven får bra stöd.
Men utan att eleven
känner sig annorlunda.

Det är viktigt att tala
med barn och elever

Barn- och elev-perspektiv
saknas ofta i forskning,
eller hur?

– Ja. 

Varför är barnens egna erfarenheter
så viktiga att känna till?

– Vi vuxna tror ofta
att vi vet vad som funkar bäst.
Men det är viktigt att komma ihåg
att fråga barnen.

  • Vad funkar?
  • Vad funkar inte?
  • Hur vill de ha det? 

De kan alltså själva bidra till
att skolan blir bättre?

– Ja, och så får de känna
att deras åsikter räknas.
De lär sig att de kan påverka
sin egen situation.

Det låter bra för framtiden.

– Barnen lär sig lita på att de kan.
Det är bra när de ska plugga vidare.
De blir bättre förberedda
för utmaningar i livet.

Publicerat tisdag 20 september 2022