Forskningsutblick: Val av samtalsapparat hade stor betydelse för en icke-talande elev

Forskarna Helena Tegler och Maja Sigurd Pilesjö har jämfört hur två olika typer av samtalsapparater påverkade en icke-talande elevs möjligheter att visa kommunikativ kompetens och agens under morgonsamlingen i anpassad gymnasieskola. Den ena samtalsapparaten i studien är enkel med ett meddelande, den andra är en ögonstyrd samtalsapparat med cirka 200 symboler arrangerade i fraser och enskilda ord. 

Kommunikativ kompetens skapas i samspelet mellan eleven och läraren eller assistenten. I studien blir elevens bidrag kommunikativt kompetent när läraren eller assistenten har förstått innebörden. Agens handlar om elevens vilja att till exempel svara på frågor eller att rätta till missförstånd. Agens handlar också om att elevens förmåga anpassa sina bidrag så att de blir begripliga i sammanhanget. Studien undersökte också hur elevens förmåga att visa kommunikativ kompetens och agens påverkades av att eleven fick rollen som ”elev” respektive ”lärare” i samlingen. 

Det här handlar forskningen om 

Det finns många studier om hur elever i behov av särskilt stöd eller anpassningar kan inkluderas med hjälp av pedagogiska metoder som till exempel olika strategier för stöttning. Men få studier har undersökt hur icke-talande elever som kommunicerar med stöd av samtalsapparat kan inkluderas i klassrummet. Och tidigare studier om kommunikation med samtalsapparat har framförallt undersökt om samtalsapparaten finns tillgänglig, hur ofta, till vad och hur den används och hur storleken på ordförrådet påverkar elevers språkliga utveckling. 

Begreppen kommunikativ kompetens och agens är av stor vikt för inkludering. 

Så här gjorde forskarna 

Studien baseras på videofilmer av två samlingar i anpassad gymnasieskola. Huvuddeltagaren är en icke-talande 19-årig elev med omfattande motorisk funktionsnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning med en språkförståelse som motsvarande 5 års ålder. I första samlingen hade eleven rollen som ”elev” och använde en enkel samtalsapparat. I den andra samlingen använde eleven den dynamiska samtalsapparaten och hade rollen som ”lärare”, vilket innebar att eleven höll i samlingen. All videofilm transkriberades och två sekvenstyper valdes ut som gav eleven tillfälle att visa både kommunikativ kompetens och agens. 

Studien jämför kompetens och agens efter valet av samtalsapparat och roll. Studien beskriver även lärares och assistenters olika strategier för att ge stöd: 

 • öka elevens självförtroende och motivation att kommunicera
 • underlätta kunskapsinhämtning och uppvisande av kunskap
 • underlätta kommunikation mellan klasskamrater. 

Det här kom forskarna fram till 

Studien visar att elevens kommunikativa kompetens var god med den enkla samtalsapparaten för att assistenten stöttade och läraren tydligt förväntade sig ett specifikt svar, i detta fall elevens förnamn. Men elevens möjlighet att uppvisa agens var starkt begränsad. Eleven visade vilja att svara på frågor utan fördröjning men hade inte möjlighet att korrigera missförstånd. 

Studien visar att eleven kunde uppvisa god kommunikativ kompetens även med stöd av den dynamiska samtalsapparaten. Elevens agens var bättre och eleven kunde korrigera missförstånd. Oavsett om eleven använde en enkel eller dynamisk samtalsapparat förutsatte elevens kommunikativa kompetens och agens mycket stöd. Studien visar även att deltagarrollen hade betydelse för hur mycket utrymme eleven fick att kommunicera. När eleven var ”elev” begränsades antalet till en gång och när eleven var ”lärare” uppgick antalet bidrag till 44.

Så kan du förstå och använda forskningen 

Studien visar att en dynamisk samtalsapparat ger eleven större möjlighet att visa både kommunikativ kompetens och agens än en enkel samtalsapparat. Studien visade också att stödet från assistenten eller läraren var en förutsättning för kommunikativ kompetens och agens. Och när eleven fick rollen som ”lärare” i samlingen fick eleven många fler tillfällen till lärande än rollen som ”elev”.  Att arrangera undervisningen ger många tillfällen att träna både agens och kommunikativ kompetens.

Mer information om artikeln

Titel: A comparison between the use of two speech-generating devices: A non-speaking student’s displayed communicative competence and agency in morning meetings in a compulsory school for children with severe learning disabilities. 

Tidskrift: Child Language Teaching and Therapy (2023) 39:2, s.175-194

Författare: Helena Tegler, Mälardalens universitet och Maja Sigurd Pilesjö, Syddanskt Universitet 

Länk till artikel: A comparison between the use of two speech-generating devices: A non-speaking student’s displayed communicative competence and agency in morning meetings in a compulsory school for children with severe learning disabilities.   

Välj rätt samtals-apparat! Det har stor betydelse för elever som inte talar

En samtalsapparat kan vara bra
för elever som inte talar.
Den hjälper eleven att kommunicera.
Det blir lättare att svara på frågor.
Med rätt apparat
kan det också bli lättare att 
själv ta initiativ till att uttrycka sig.

Forskarna jämförde
två samtalsapparater

Helena Tegler och
Maja Sigurd Pilesjö
har gjort en studie.

De har jämfört två olika
samtalsapparater.

Det var:

 • En enkel apparat
  med ett meddelande.
 • En dynamisk apparat.

Det går att styra
den dynamiska apparaten
med ögonen.

I den finns 200 symboler.
Man kan välja både ord
och delar av meningar.

De testade med en elev

Forskarna var med på
morgon-samlingen
i en anpassad gymnasie-skola.

En elev fick testa de två apparaterna.

Eleven:

 • 19 år.
 • Kunde inte tala.
 • Intellektuell funktions-nedsättning.
 • Stora problem att röra sig.
 • Förstod ungefär lika mycket
  som en 5-åring.

Det här handlar forskningen om

Forskarna ville veta
hur samtalsapparater kan hjälpa
elever som inte talar.

Hur hjälper de elever att visa

 • kommunikativ kompetens?
 • agens?

Det här är viktigt för inkludering.
Hur kan elever med samtalsapparat
inkluderas i klass-rummet?

Här förklarar vi
vad forskarna menar med orden.

Kommunikativ kompetens 

I studien kommunicerar en elev
med en lärare eller assistent.
När de har förstått vad eleven menar
blir det eleven uttrycker
kommunikativt kompetent.

Agens

Agens handlar om att eleven
själv tar initiativ till
att kommunicera:

 • Svarar på frågor.
 • Rättar om någon har miss-förstått. 
 • Gör så att andra kan förstå.

De testade olika roller

Eleven fick också låtsas vara lärare.

Forskarna ville se om eleven då
kommunicerade på annat sätt.

Så här gjorde forskarna 

Forskarna var med två gånger i skolan.
De filmade på mötet.

Den 19-åriga eleven
hade huvud-rollen.

Första gången var eleven elev.

Andra gången var eleven lärare.
Då var det eleven som ledde mötet.

Första gången använde eleven
den enkla samtalsapparaten.
Andra gången den
dynamiska apparaten.

Forskarna analyserade
video-filmerna.

De jämförde kompetens och agens.
Var det olika beroende på

 • apparat?
 • den roll eleven hade?

De tittade också på
hur personalen gjorde
för att ge stöd.

Hur gjorde de för att

 • ge eleven själv-förtroende?
 • få eleven att vilja kommunicera?

Och vad gjorde personalen för att
göra det lättare för eleven att

 1. lära sig?
 2. visa sin kunskap?
 3. kommunicera med klass-kamrater?

Det här kom forskarna fram till 

Med den enkla samtalsapparaten 
gick det så där

Frågan var:
Vad heter du i förnamn?
Eleven kunde kommunicera det
med den enkla apparaten.

Men det var sämre med agensen.
Eleven ville svara på frågor
men kunde inte rätta
när någon missförstod.

Med den dynamiska samtalsapparaten
gick det bättre

Eleven kunde kommunicera mer
med den här apparaten.

Elevens agens var bättre.
Nu kunde eleven också
rätta missförstånd. 

Rollen hade betydelse
När eleven var elev
blev det bara ett svar.

I rollen som lärare
kommunicerade eleven 44 gånger.

Eleven behövde mycket stöd

För att kunna kommunicera
med hjälp av apparaterna
behövde eleven mycket stöd.

Så kan du förstå studien 

En dynamisk samtalsapparat
är bättre än en enkel.
Den ger eleven större möjlighet
att kommunicera.

Har du har en elev med samtalsapparat?
Ge då stöd till din elev.
Det behöver eleven.

Låt eleven träna mycket på
att kommunicera.

Ett bra sätt är att låta eleven
leda mötet eller undervisningen.
Det lär sig eleven mycket av.

Så låt eleven få vara lärare ibland!

Info om artikeln

A comparison between the use of
two speech-generating devices:
A non-speaking student’s displayed
communicative competence and agency
in morning meetings
in a compulsory school for children
with severe learning disabilities 

Författare
Helena Tegler
Mälardalens universitet

Maja Sigurd Pilesjö
Syddanskt Universitet

Publicerat måndag 20 maj 2024