Att främja delaktighet och lärande hos elever med synnedsättning

Den här systematiska översikten är en sammanställning av nationell och internationell forskning om hur lärmiljön kan utformas för barn och elever i förskola och skola.

Översikten är unik i sitt slag och syftar till att bidra med kunskap och förståelse för hur man i förskolan och skolan kan skapa bästa möjliga förutsättningar för delaktighet och lärande hos barn och elever med synnedsättning.

Vi vänder oss främst till de förskollärare och lärare som möter barn och elever med synnedsättning, men översikten kan också användas av andra inom förskolan och skolans värld.

Översikten är en sammanställning av 78 vetenskapliga forskningsstudier som systematiskt valts ut av projektgruppen efter omfattande litteratursökningar.

Läs mer om Specialpedagogiska skolmyndighetens roll som forskningsspridare

Läs intervjun med forskaren Kim De Verdier som bidragit till översikten

Punktskriftsläsande elev på gymnasiet

I den här filmen möter vi en elev och personal på NTI gymnasiet i Skövde. De medverkande berättar om de tillsammans skapat en bra och utvecklande lärmiljö för eleven som är punktskriftsläsande. Filmen är 10 minuter lång och har valbar undertext.

Framsidan på forskningsöversikten med texten Att främja delaktighet och lärande hos barn och elever med synnedsättning

Ta del av översikten Att främja delaktighet och lärande hos elever med synnedsättning

Ladda ner översikten kostnadsfritt i vår webbutik

Publicerat tisdag 4 juli 2023