Kompetensutveckling

Adhd och skolan ur olika forsknings­perspektiv

Specialpedagogiska skolmyndigheten har i samarbete med forskare tagit fram tre skrifter som beskriver olika perspektiv och forskningsresultat inom området adhd och skolan.

Det finns olika sätt att förklara symtomen som är kopplade till diagnosen adhd. Det finns också olika sätt att ge individer med adhd bättre förutsättningar; medicinska, pedagogiska och sociala. Diskussionen är viktig för att vi bättre ska förstå och stödja barn och elever i behov av stöd, och det är skälet till att vi lyfter flera perspektiv i våra skrifter.

Målgrupperna för de tre skrifterna är rektorer, lärare, specialpedagoger, speciallärare och elevassistenter. 

Möter behov av forskningsbaserad kunskap

Skrifterna belyser olika perspektiv och det är därför bra att läsa alla tre skrifter och diskutera dem i arbetslaget. Det kan skapa förståelse för hur ni i arbetslaget kan ge rätt stödinsatser till elever med adhd.

Vi ser att det finns behov av forskningsbaserad kunskap om adhd utifrån flera perspektiv. Den ena skriften lyfter neuropsykologiska svårigheter, utifrån klinisk psykologi. Den andra skriften lyfter pedagogiska relationer och strategier, utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv.

Den tredje skriften lyfter barn- och elevperspektivet, vilket tydligt poängteras i såväl FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som Barnkonventionen. 

Forskarintervjuer

Läs intervjuer med de forskare som står bakom skrifterna.

Publicerat 2023-10-27