Kompetensutveckling

Tvåspråkighet - föreläsningar

Här presenteras fyra inspelade föreläsningar om tvåspråkighet. Föreläsningarna finns i två versioner, en på svenska med svensk text och den andra versionen visas med översättning till svenskt teckenspråk.

Om tvåspråkighet - svenskt teckenspråk och svenska

Professor emerita Kristina Svartholm föreläser om tvåspråkighet för döva barn och barn med hörselnedsättning. Huvudrubrikerna handlar om råd och stöd till föräldrar, skillnader i sättet att använda tecken i talat språk och i teckenspråk samt skolans roll för tvåspråkighet. Filmen vänder sig främst till professionella och föräldrar.

Lite om tvåspråkighet - svenskt teckenspråk och svenska
Kristina Svartholm, professor emerita i svenskt teckenspråk, föreläser om tvåspråkighet för döva barn och barn med hörselnedsättning: råd och stöd till hörande runt barnet, skillnader i sättet att använda tecken i talat språk och i teckenspråk samt skolans roll för tvåspråkighetsutvecklingen. Speltid 13:09 minuter.

Hur händer det? Tillägnandet av tvåspråkighet: svenskt teckenspråk och svenska

Filosofie doktor Emelie Cramér Wolrath tar upp sin studie om hur två barn guidas till att tillägna sig tvåspråkighet, svenskt teckenspråk och svenska.

Genom att följa en hörande och en döv tvilling under en lång tid, från tio månaders ålder till 8 år, såg hon att föräldrarna hela tiden låg strax före barnens lärande.

Hur händer det? Tillägnande av tvåspråkighet - svenskt teckenspråk och svenska

Att få äga två språk - svenskt teckenspråk och svenska

Docent Carin Roos har forskat kring den tidiga språkutvecklingen hos barn som är döva eller har en hörselnedsättning. Hon poängterar vikten av att komma igång med språkutvecklingen tidigt, oavsett språk, för den kognitiva utvecklingens skull. Hon avfärdar flera myter om teckenspråk. Det är till exempel en myt att teckenspråk skulle störa talspråksutvecklingen. Talade och tecknade språk processas på samma plats i hjärnan vilket stöder tesen att språk stöder språk.

Att få äga två språk - svenskt teckenspråk och svenska

Barns tillgång till svenskt teckenspråk

Tommy Lyxell, språkvårdare i svenskt teckenspråk, från Språkrådet, berättar bland annat om språklagens paragraf 9 och 14 som beskriver samhällets ansvar för det svenska teckenspråket. Han tar även upp miljöns betydelse för språkutvecklingen samt vikten av att barn till teckenspråkiga föräldrar också har rätt att lära, utveckla och använda teckenspråket.

Barns tillgång till svenskt teckenspråk

Publicerat 2024-03-27