Elev i saccosäck läser

Forskningsutblick: Samband mellan funktionsnedsättning och psykosomatiska besvär i grundskolan

Denna forskningsutblick belyser samband mellan funktionsnedsättning, skolprestationskrav, tilltro till sin egen förmåga och psykosomatiska besvär bland svenska grundskoleelever.

Syftet med studien var att undersöka associationer mellan funktionsnedsättning och psykosomatiska besvär bland ungdomar som går i grundskolan. Föräldrars och elevers egna krav på goda skolprestationer samt elevers egen tilltro på sin förmåga, inkluderades också i analyserna. Resultatet visade att graden av psykosomatiska besvär och elevers tilltro till sin egen förmåga varierade beroende på om eleven uppgett att hen har en funktionsnedsättning eller inte. Graden av skolprestationskrav från föräldrar och eleven själv var likartade både bland elever som uppgav att de hade en funktionsnedsättning och de som inte uppgav detta. Varken skolprestationskrav eller tilltro till sin egen förmåga inverkade på styrkan i associationen mellan att ha en funktionsnedsättning och psykosomatiska besvär.

Det här handlar forskningen om

Forskning har visat att ungdomar som lever med en funktionsnedsättning och eller en långvarig sjukdom har högre risk för olika typer av skolmisslyckanden. Vidare visar forskning att risken att drabbas av olika sociala och hälsorelaterade problem är större bland de som lämnar skolan utan fullständiga betyg. Separata studier har också visat att det finns ett samband mellan att leva med en funktionsnedsättning och eller långvarig sjukdom och ungdomens förväntade skolprestationer. Men också att tilltron till den egna förmågan är lägre bland dessa ungdomar samt att det förekommer psykisk ohälsa i större utsträckning. Ingen forskning har tidigare undersökt dessa aspekter tillsammans bland ungdomar som lever med en funktionsnedsättning och eller en långvarig sjukdom. Detta är vad som undersöks närmare i denna studie.

Så här gjorde forskarna

Enkätdata samlades in bland 2004 högstadieungdomar. Alla kommunala skolor i Karlstads kommun deltog i studien. Eleverna själva fick svara på en rad olika frågor, en fråga handlade om huruvida de upplevde att de hade en funktionsnedsättning och eller långvarig sjukdom. Andra frågor som eleverna fick besvara rörde föräldrars och elevens egna krav på goda skolprestationer, elevens tilltro till sin egen förmåga samt förekomst av psykosomatiska besvär som exempelvis huvudvärk, magont, sömnsvårigheter och om man känt sig nedstämd eller haft dålig aptit. 

Det här kom forskarna fram till

Resultatet visade att psykosomatiska besvär var större bland ungdomar som uppgav att de hade en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom jämfört med de som inte uppgav att de hade det. Dessutom visade resultatet att ha lägre grad av tilltro till sin förmåga var mer vanligt förekommande bland ungdomar med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom jämfört med de utan funktionsnedsättning. Båda dessa resultat gällde även när pojkar och flickor analyserades separat. Vidare framkom att graden av krav på skolprestation från föräldrar och eleven själv var likartade bland elever med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom och de utan funktionsnedsättning. Elevers egna krav på goda skolprestationer var mer vanligt förekommande än föräldrars krav. Men även om ungdomars egna krav på goda skolprestationer var mer förekommande visade det sig att föräldrars krav på goda skolprestationer hade starkare association till högre grad av psykosomatiska besvär än vad elevens egna krav hade i relation till psykosomatiska besvär.

Resultaten visade också att det var cirka två gånger vanligare att ha högre grad av psykosomatiska besvär bland de ungdomar med en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom än bland de som inte hade detta. Det visade sig också att varken föräldrars eller elevers egna krav på goda skolprestationer och elevens tilltro till sin egen förmåga påverkade styrkan i associationen mellan att ha en funktionsnedsättning och psykosomatiska besvär.

Så kan du förstå och använda forskningen

En potentiell riskfaktor som identifierades bland alla elever i denna studie, alltså oavsett om ungdomen uppgett att de lever med en funktionsnedsättning eller inte, är höga krav på goda skolprestationer. Det gäller både föräldrars krav men också elevens egna krav. Men att sänka kraven helt kan komma att få skadliga effekter på skolprestationer i sig. Att hitta en lagom nivå på kraven på goda skolprestationer och ett ökat stöd i skolan är av vikt. Till sist, att stärka elevers tilltro till sin egen förmåga kan vara fördelaktigt när det gäller att minska psykosomatiska besvär bland ungdomar.

Mer information om artikeln

Titel: The association between disability, school achievement expectations, self-efficacy and psychosomatic problems among Swedish adolescents attending compulsory regular school

Tidskrift: Children & Society 2023, Publicerad online innan i tryckt nummer.

Författare: Victoria Lönnfjord, Karlstads universitet, Bergh, Daniel, Göteborgs universitet, Sundh, Mona, Karlstads universitet & Curt Hagquist, Göteborgs universitet. För mer information kontakta: victoria.lonnfjord@kau.se

Länk till artikel: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/chso.12685

Hur går det för eleverna på högstadiet? Finns det samband mellan funktionsnedsättning och psyko-somatiska besvär?

Forskarna ville lära sig mer om
ungas hälsa i grund-skolan.
Vad finns det för samband mellan
att ha en funktionsnedsättning och
att må dåligt?
Påverkar det mycket?
Och vad finns det mer som gör
att unga kan få 
psyko-somatiska besvär?

Forskarna undersökte om
elever mår dåligt av 
krav på att vara duktig i skolan.
Och hur är det med själv-förtroende?

De kom fram till att det finns ett samband. 
Elever med funktionsnedsättning
mår oftare dåligt.
De har också oftare sämre självförtroende.
Elever kan även må dåligt
av för höga krav.
Men där spelade det ingen roll
om eleven hade en funktionsnedsättning
eller inte.
Det var lika för alla
och det gjorde inte sambandet större.

Det här handlar forskningen om

Tidigare forskning

Det är inte första gången som
forskare har tittat på hur det är för
unga med funktionsnedsättning.

Olika forskare har tidigare visat
flera saker som inte är bra.

Till exempel:

 • Högre risk att misslyckas
  i skolan.
 • Större risk att få problem
  med hälsan.
 • Större risk att få sociala problem.
  Sämre själv-förtroende.
 • Mer psykisk ohälsa.

Det här gäller också elever med
lång-variga sjukdomar.

Problemen är större för elever som
lämnar skolan utan betyg.

Ny forskning

Forskarna i den här studien
ville se sambanden mellan
flera olika saker.
Inte bara en sak i taget.

Så här gjorde forskarna 

2000 elever på hög-stadiet
fick svara på frågor.
Alla kommunala skolor
i Karlstads kommun
var med i studien.

Eleverna fick många sorters frågor.

Exempel:

 • Upplever du att du har
  en funktionsnedsättning?
 • Har du en långvarig sjukdom?
 • Vad har du själv för krav på
  att lyckas bra i skolan?
 • Vad har dina föräldrar för krav?
 • Tror du att du kan lyckas?

Psykosomatiska besvär

Andra frågor handlade om
psyko-somatiska besvär.

Har du till exempel:

 • ont i huvudet?
 • ont i magen?
 • svårt att sova?
 • dålig aptit?

Det här kom forskarna fram till 

De har mer psykosomatiska besvär

Unga som sa att de har
en funktionsnedsättning
eller är sjuka länge
hade mer psykosomatiska besvär
än andra unga.

Så var det för både pojkar och flickor.

De tror mindre på sig själva

Många pojkar och flickor med
funktionsnedsättning eller sjukdom
litade inte på att de kan.

Andra elever hade ofta högre tilltro
till sin förmåga.

Kraven på att jobba bra i skolan
var ungefär samma för alla elever

Elever har egna krav på sig själva
att klara sig bra i skolan.

Föräldrar kan också ha krav
på sina barn.

Men det är vanligare att
elever har krav
än att föräldrar har det.

Det visar studien.

Det intressanta är att
det här var ganska lika
för alla elever.

Där spelade det ingen roll om de hade
funktionsnedsättningar och sjukdomar
eller inte hade det.

Föräldrars krav kan vara jobbiga

Det var alltså vanligare
att elever hade egna krav 
än att föräldrarna hade krav på dem.

Men när föräldrar kräver
att barnen arbetar bra i skolan
kan det bli jobbigare.

Det ledde oftare till att
eleven fick ont i magen och
andra besvär.

Det finns alltså samband

Studien visar att det finns samband
mellan att ha en funktionsnedsättning
och psykosomatiska besvär.

Det var dubbelt så vanligt
att må sämre
om eleverna hade en funktionsnedsättning
eller var sjuka länge.

De här eleverna kan också må dåligt av
krav och dåligt självförtroende.
Det gör däremot inte
sambandet starkare.
Andra elever kan också ha
dåligt självförtroende.
De kan också må dåligt av krav.

Så kan du förstå studien
och använda den 

Studien visar att höga krav i skolan
kan få elever att må dåligt.

Det gäller alla elever,
inte bara de med funktionsnedsättningar.

Föräldrars krav stressar oftast mest.
Men elever kan också må dåligt
av sina egna krav.

Det här är viktigt att du känner till.

Men vad händer
om det inte finns några krav?
Ja, då kan det bli så
att eleverna lär sig mindre.

Vi behöver därför ha:

 • lagom krav.
 • mer stöd.

Studien visar också att
det är viktigt att
elever tror på sig själva.

Stärk elevernas tro på
att de kan lära sig och klara sig.
Det kan få alla unga att
må bättre.

Läs hela artikeln 

Författare

 • Victoria Lönnfjord
  Karlstads universitet
 • Daniel Bergh
  Göteborgs universitet
 • Mona Sundh
  Karlstads universitet
 • Curt Hagquist
  Göteborgs universitet

För mer info

Kontakta Victoria Lönnfjord
victoria.lonnfjord@kau.se.

Publicerat torsdag 29 juni 2023