En pojke och en kvinna sitter tillsammans. Pojken pekar på en stor grön prick och kvinnan pekar på en röd. Prickarna är cirka fem centimeter i diameter.

Färgglada prickar gör eleverna mer delaktiga

Grön prick för ja och röd för nej. Om svaret är ”ibland” är pricken orange. För eleverna i Tierp fungerar prickarna som ett verktyg för att berätta vad de vill eller vad de tycker.

Lärarna i den anpassade grundskolan i Tierp utvecklade nya arbetssätt och verktyg i ett projekt som ger eleverna förutsättningar att vara mer delaktiga. Verktyget med prickarna är tydligt och enkelt. Det kan alla elever använda för att påverka, även de som inte kan förmedla sig med tal eller tecken.

– Numera känner eleverna igen sig och vet hur verktyget fungerar, berättar Ulrika Lindroth, lärare i ämnen. I början visade vi prickarna ofta. Ibland tillsammans med bildstöd för att eleverna skulle förstå sammanhanget i en fråga.

Eleverna mer nöjda när de kan välja

I den anpassade grundskolan går elever som får undervisning i ämnen och ämnesområden. Många av dem har intellektuell funktionsnedsättning, autism och kommunikativa svårigheter.

– Eleverna är mer nöjda och motiverade när de kan välja vad de själva vill, säger Therese Forsberg, projektledare och lärare i ämnen. Mer struktur i undervisningen genom tydliggörande pedagogik bidrar också till delaktighet.

– Det ger en känsla av sammanhang för eleverna när de vet vad vi ska göra och varför, säger hon.

Fokus på undervisningsmiljön

Inledningsvis hade lärarna fokus på elevernas delaktighet, men de insåg att även tillgänglighet behövde finnas med i utvecklingsarbetet. Deras viktigaste verktyg för att få syn på hur lärmiljön kan anpassas till elevernas behov är ”fyrfältaren”, från SPSM:s material för tillgänglig utbildning.

– Nu fokuserar vi på undervisningsmiljön och hur den påverkar eleverna, säger Therese. Istället för att flytta på en orolig elev har arbetet med tillgängliga lärmiljöer bidragit till andra lösningar.

– Till exempel fick en av våra elever en fotrullare på stolen. Det gav eleven ett lugn i kroppen som gjorde att han kunde koncentrera sig bättre, berättar Anna Rautio, lärare i ämnesområden.

Alla behöver förstå

Under projektet har lärarna läst in sig på litteratur och ägnat mycket tid åt gemensam reflektion. Verktygen och reflektionen har blivit en del av deras arbetssätt och gör att de ser mer av varandras arbete med eleverna. 

– Det gav en gemensam kunskap som bidrog till att vi förstod varandra, säger Linda Levin, lärare i idrott och hälsa samt hem- och konsumentkunskap. 

I många ämnen är andra lärare, elevassistenter och fritidshemspersonal viktiga resurser i undervisningen. De behöver också kunskap om tillgänglighet, delaktighet och tydliggörande pedagogik. 

– Alla som arbetar med undervisningen behöver förstå hur dessa hänger ihop och hur det påverkar elevernas möjligheter till en bra lärmiljö, säger Linda. 

Kartlägger vad som fungerar

I skolans lärarmöten och möten om elevärenden används numera fyrfältaren för att ge alla en tydligare helhetsbild.

– Då reflekterar vi kring det vi ser och vad vi behöver göra för våra elever. Fyrfältaren fungerar som ett stöd för att kartlägga och få syn på vad som fungerar, varför, hur och på vilket sätt i sammanhanget, berättar Linda.

Utvecklingen fortsätter och Therese jobbar vidare med elevhälsa och utveckling på 20 procent. Den tiden är viktig för att kunna fortsätta sprida kunskap till all personal.

Färg-glada prickar gör eleverna mer delaktiga

I den anpassade grund-skolan i Tierp
har de ett system med prickar.
Grön prick betyder ja.
Röd prick betyder nej.
Vill man svara ”ibland”
väljer man orange prick. 
Det hjälper eleverna att berätta 
vad de vill eller
vad de tycker.

Prickarna funkar bra

Lärarna i den anpassade grundskolan i Tierp
ville göra eleverna mer delaktiga.
De utvecklade därför
nya sätt att arbeta.

Det var i det projektet
de utvecklade prick-systemet.
Det är tydligt och enkelt.

Alla elever kan använda verktyget.
Plötsligt kan alla vara med och påverka.
Även de som inte kan tala
eller använda tecken.

– Numera vet de hur verktyget fungerar,
säger Ulrika Lindroth.

Ulrika är lärare på skolan.

– I början visade vi prickarna ofta.
Ibland tillsammans med bild-stöd.
Vi gjorde det för att eleverna
skulle förstå.

Eleverna är mer nöjda
när de kan välja 

I den anpassade grundskolan
går elever som har
svårt att kommunicera.

Många av dem har 
intellektuell funktions-nedsättning
eller autism.

Eleverna får undervisning
i ämnen och ämnes-områden.

– Eleverna är mer nöjda
när de kan välja vad de själva vill.
De blir mer motiverade,
säger Therese Forsberg.

Therese är projekt-ledare
och lärare i ämnen. 

Det här är också bra för att 
eleverna ska bli delaktiga:

  • Att göra det tydligt för eleverna.
  • Att ha mer struktur.

– Att de vet
vad vi ska göra
och varför.
Det ger en känsla av
sammanhang.

De jobbade med
undervisnings-miljön 

Tillgänglighet är också viktigt.
Att lär-miljön är tillgänglig
för alla elever.

– Nu tittar vi på lärmiljön
och hur den påverkar eleverna, 
säger Therese. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten
har ett verktyg som de använder.
Det heter fyr-fältaren.

Fyrfältaren funkar bra för
skolan i Tierp.

– Vi behöver inte flytta på
en orolig elev.
Vi hittar nya lösningar nu.

Anna Rautio är lärare
i ämnes-områden.
Hon berättar:

– Till exempel fick en av våra elever
en fot-rullare på stolen.
Det gav eleven lugn i kroppen.
Nu kan han koncentrera sig bättre.

Alla behöver förstå 

Lärarna har läst på
under projektet.
De har funderat tillsammans.

Att diskutera tillsammans
har blivit en del av
deras sätt att arbeta.

Det gör att de lär sig
av varandra.
De får se hur
andra gör.

– Det ger en gemensam kunskap.
Det gör att vi
förstår varandra, 
säger Linda Levin.

Linda är lärare i idrott och hälsa.
Hon är också lärare i
hem- och konsument-kunskap. 

Det är alltså viktigt att
veta mycket om:

  • Delaktighet.
  • Tillgänglighet.
  • Tydlig-görande pedagogik. 

– Alla som arbetar med undervisningen
behöver förstå
hur det här hänger ihop.
Hur det påverkar lärmiljön
för eleverna.

Det är viktigt för alla de här:

  • Lärare.
  • Elev-assistenter.
  • Personal på fritids.

De använder fyrfältaren 
för att se vad som fungerar 

Fyrfältaren ger skolan i Tierp
en tydligare bild av det hela.

De använder den på lärar-möten.
Den är bra även på möten 
om enskilda elever.

– Då funderar vi på det vi ser.
Vad behöver vi göra
för våra elever?

Fyrfältaren fungerar som ett stöd
för att kart-lägga,
säger Linda.

–  För att få syn på
vad som fungerar.
Varför, hur och
på vilket sätt.

Utvecklingen fortsätter
på skolan i Tierp.
Therese jobbar vidare med 
elevhälsa och utveckling
på 20 procent. 

Den tiden är viktig.
Den behövs för kunna fortsätta att
sprida kunskap
till all personal.

Artikeln är även publicerad i tidningen Lika värde nummer 1, 2024.

Ladda ner tidningen Lika värde i vår webbutik.

Publicerat måndag 15 april 2024