En kvinnlig pedagog pekar på en surfplatta.  På surfplattan visas en AKK-bild av ordet samling. Hon visar bilden för en elev.

Stort internationellt intresse för Hällsboskolan Mälarhöjden

SPSM erbjuder utbildning i specialskola, förskoleklass och fritidshem, bland annat Hällsboskolan Mälarhöjden som har funnits i snart fem år. Skolan tar emot elever med grav språkstörning från förskoleklass till årskurs 2. Nu börjar skolan få förfrågningar om besök från olika delar av Sverige och internationellt. Under våren har skolan fått besök av Kroatien och Japan som ville se hur skolan praktiskt undervisar elever med grav språkstörning.  

SPSM driver idag tre Hällsboskolor för elever med grav språkstörning. Skolorna följer läroplanen för specialskolan och erbjuder en språkstöttande och språkutvecklande lärmiljö. En grav språkstörning innebär att någon har svårigheter att förstå och att göra sig förstådd med hjälp av språket. Det påverkar inlärning och socialt samspel. Språkutvecklande arbete innebär att skolorna medvetet använder olika metoder för att undanröja de hinder i lärandet som hänger ihop med språkstörning. Språkstöttande arbetssätt fokuserar på insatser, strategier och verktyg som är kompensatoriska. Det kan till exempel vara AKK eller olika former av bildstöd.

Våra skolor är:

Ville se vilka metoder vi använder i undervisning

Från Kroatien var det sju representanter från två fakulteter på ett universitet i Zagreb som besökte Hällsboskolan Mälarhöjden. De var specialpedagoger, logopeder och lärarutbildare från fakulteten för utbildningsvetenskap samt ingenjörer från fakulteten för elektronik och datavetenskap. De gjorde ett studiebesök i Stockholm som en del av sin forskning om hur digitala verktyg kan integreras i lärmiljön och vilka strategier som kan användas för att stödja elever med specialpedagogiska behov. 

- De var väldigt nyfikna på den pedagogiska delen och ville se vilka metoder våra lärare och elevassistenter använder i arbetet med elever med språkstörning samt hur vi använder digitala verktyg i undervisningen, berättar Kristian Ek, biträdande rektor Hällsboskolan Mälarhöjden. Under besöket hade de frågor om hur vi använder oss av bildstöd och TAKK samt hur vi arbetar med kompetensutveckling. Även hur elevhälsan är integrerad i arbetet med eleverna. De var verkligen entusiastiska kring hur vi utvecklat arbetet med eleverna samt hur vi arbetar med lärmiljöer och anpassningar. De var imponerade över hur vi ser till hela elevens vistelse på skolan från fritids på morgonen till skoldag till fritids på eftermiddagen.

Från Japan var det ett forskningsteam med professorer från Nihon University och Tokyo Gakugei University som har i uppgift att ta reda på hur de nordiska länderna arbetar med elever med språkstörning och elever som läser enligt anpassad grundskola som en del av sin forskning. De har sedan 1994 besökt Norden vid olika tillfällen som en del av sin pedagogiska forskning. I sin forskning tittar de bland annat på styrdokument gällande utbildning för barn och unga som kräver specialpedagogiskt stöd samt hur man praktiskt undervisar denna målgrupp. Syftet med besöket på Hällsboskolan Mälarhöjden var att se hur vi undervisar elever med grav språkstörning. 

- De var nyfikna på läroplanen, hur vi anpassar vår lärmiljö för att möta eleverna och besökte våra olika klasser, berättar Marie Eriksson, rektor Hällsboskolan Mälarhöjden. De fick se undervisningen i förskoleklassen och i årskurs 2. Vår elevhälsa berättade om sitt samarbete med lärare och elevassistenterna. De var mycket imponerade över hur tydligt allt var för eleverna både genom visuellt stöd och tecken som stöd, till exempel våra elevers olika bildkartor. 

Behov av ökad kunskap om undervisning för elever med grav språkstörning

Forskarna från både Kroatien och Japan vill ha fortsatt utbyte, så det finns ett stort behov av ökad kunskap om och utveckling av praktiskt pedagogiskt arbetssätt för målgruppen grav språkstörning i olika delar av världen. 

- Jag har själv relativt god inblick i hur skolorna inom SPSM arbetar, reflekterar Kristian. Jag hävdar att vi ska vara väldigt stolta över vad vi gör men det blev också tydligt efter besöket från Kroatien att det finns vinster genom ny kunskap att ha kontakt med andra delar av världen. Vi upplevde att de hade stor kompetens om språkstörning och de berättade exempelvis att det finns bildstöd på allmänna platser, till exempel i vissa parker i Kroatien. Det är fantastiskt! 

Marie menar också att många inom förskola och grundskola i Sverige inte har full förståelse för hur komplex en grav språkstörning kan vara och hur man utifrån det kan lägga upp undervisning på ett bra sätt. Det är inte heller något man får lära sig under sin lärarutbildning.

- Så det är viktigt att vi på Hällsboskolan delar med oss kunskap till andra och att man får möjlighet att besöka våra lektioner för att se hur våra lärare lägger upp undervisningen, avslutar Marie. Våra besökare från Kroatien och Japan har också fått möjlighet att föra dialog med våra lärare om hur de förbereder och planerar sina lektioner. De hade också ett stort utbyte av vår elevhälsas arbete. Så jag tror att många lärare och elevhälsoteam som möter elever med grav språkstörning kan vinna mycket genom studiebesök på och utbyte med Hällsboskolan.  

Är du nyfiken på hur Hällsboskolan undervisar elever med grav språkstörning? Välkommen att ta kontakt med någon av våra tre Hällsboskolor för studiebesök. 

Om grav språkstörning 

Ungefär 400 elever med grav språkstörning går idag på någon av våra tre Hällsboskolor. Samtidigt är det beräknat enligt regeringens utredning SOU 2016:46 att ungefär 0,17–0,68 procent av alla elever i Sverige har grav språkstörning. Förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor som möter denna målgrupp kan vinna på att ha utbyte med någon av Hällsboskolorna.

Många utomlands är intresserade av Hällsboskolan Mälarhöjden

SPSM har special-skolor, förskole-klasser

och fritids-hem.

En är Hällsbo-skolan Mälarhöjden.

Den har funnits i fem år.

Där går elever med grav språk-störning

från förskoleklass till årskurs 2.

Under våren har skolan fått besök

från Kroatien och Japan.

De ville se hur skolan gör.

SPSM = Specialpedagogiska skolmyndigheten.

 

Det här är Hällsboskolan

SPSM har idag tre Hällsboskolor.

De är för elever med grav språkstörning.

 

Skolorna följer

läro-planen för specialskolan.

De jobbar mycket med språket.

 

Våra skolor är:

Hällsboskolan Mälarhöjden.

För elever från förskoleklass till årskurs 2.

Hällsboskolan Kungsholmen.

För elever från årskurs 2 till 10.

Hällsboskolan Umeå.

För elever från förskoleklass till årskurs 10. 

 

Vad är grav språkstörning?

Den som har en grav språkstörning

har svårt med språket.

 

Det kan vara svårt att få andra att förstå

vad man menar.

Det kan också vara svårt att själv förstå.

 

En grav språkstörning

gör det svårare att lära sig.

Det är svårare att umgås med andra. 

 

Så jobbar Hällsboskolan med språket

 

Språk-utvecklande arbete

Hällsboskolorna utvecklar

elevernas språk.

 

Språk-stöttande arbets-sätt

Hällsboskolorna använder

till exempel bild-stöd.

Det hjälper eleverna att lära sig.

 

De använder också AKK.

AKK = Alternativ och

kompenserande kommunikation.

 

Forskarna ville veta

hur vi undervisar

Det är många som hör av sig

till Hällsboskolan.

De vill gärna besöka oss.

 

Nu i vår kom besök från

Kroatien och Japan.

 

Kroatien ville höra om pedagogiken

och våra digitala verktyg

De kroatiska gästerna

kom från ett universitet

i huvud-staden Zagreb. 

 

Det var sju personer.

De forskar om

digitala verktyg.

 

Studien handlar om

specialpedagogiskt stöd.

 

– De var väldigt nyfikna

på vår pedagogik,

säger Kristian Ek.

 

Kristian är biträdande rektor

på skolan.

 

– De ville se vilka metoder

våra lärare och elev-assistenter använder.

Och hur vi använder digitala verktyg.

 

Forskarna frågade om bildstöd

och TAKK.

 

TAKK = Tecken som alternativ

och kompenserande kommunikation.

 

De ville också höra om

kompetens-utveckling.

Och om elev-hälsan.

 

– De var verkligen entusiastiska.

 

Forskarna tyckte att skolan

arbetar med eleverna

på ett bra sätt.

 

De tyckte om lärmiljön.

Anpassningarna är också bra.

 

– Och de var imponerade över 

elevernas dagar.

Fritids på morgonen.

Skol-dagen.

Fritids efter skolan. 

 

Japan ville höra om läroplanen

och lärmiljön

Gästerna från Japan

kom från två olika universitet.

Det var ett forsknings-team

med professorer.

 

De har varit i Norden förut.

De har forskat länge

om pedagogik.

 

Just nu är de intresserade av

grav språkstörning.

 

– De var nyfikna på läroplanen.

Och hur vi anpassar vår lärmiljö,

säger Marie Eriksson.

 

Marie är rektor på

Hällsboskolan Mälarhöjden.

 

Japanerna besökte några klasser.

 

– De fick se undervisningen

i förskoleklassen och i årskurs 2. 

Vår elevhälsa berättade om

hur de samarbetar med

lärare och elevassistenter. 

 

De var imponerade över

hur tydligt allt var för eleverna.

 

 – Både genom visuellt stöd

och tecken som stöd.

Till exempel våra elevers

olika bildkartor. 

 

Det behövs mer kunskap

 

Internationellt utbyte är bra

Forskarna från Kroatien och Japan

vill fortsätta att hålla kontakten.

 

De vill utveckla arbetet med 

grav språkstörning.

Det finns ett stort behov av det.

 

Så är det i olika delar av världen.

Det behövs mer kunskap.

 

– Jag har själv ganska bra koll på

hur skolorna inom SPSM arbetar,

säger Kristian. 

 

Han håller med om att

det är bra att dela kunskap

med varandra.

 

– Vi ska vara väldigt stolta

över vad vi gör.

Men man vinner också på

att ha kontakt med

andra delar av världen.

Det blev tydligt efter besöket

från Kroatien.

 

Kristian upplever

att Kroatien gör mycket

för personer med språkstörning.

 

– De har till exempel bildstöd

i vissa parker.

Det är fantastiskt!  

 

Sverige behöver också

lära sig mer

Många i Sverige

vet inte så mycket om

grav språkstörning.

 

Det menar Marie.

 

Man vet inte

hur man undervisar de här eleverna

på ett bra sätt.

Det lär man sig inte

på lärar-utbildningen.

 

– Det är viktigt att vi på Hällsboskolan

delar med oss kunskap.

Besök våra lektioner

för att se hur våra lärare gör!

 

Det gjorde besökarna

från Kroatien och Japan.

De diskuterar också med personalen.

 

– Många lärare och elevhälso-team

träffar elever med grav språkstörning.

De kan vinna mycket på studie-besök

och utbyte med Hällsboskolan,

säger Marie. 

 

Vill du komma på studiebesök?  

Är du nyfiken på hur

Hällsboskolan undervisar

elever med grav språkstörning? 

 

Välkommen att ta kontakt

med någon av våra tre Hällsboskolor. 

 

FAKTARUTA: 

Om grav språkstörning 

Ungefär en halv procent

av alla elever i Sverige

har grav språkstörning.

 

Ungefär 400  av dem

går på någon av våra tre Hällsboskolor. 

 

Resten går på förskolor,

grundskolor och

anpassade grundskolor.

 

Har ni elever med grav språkstörning?

Då kan ett utbyte med

någon av Hällsboskolorna

vara bra.

 

Läs mer om språkstörning

på vår hemsida.

Publicerat tisdag 9 april 2024