Forskningsutblick: Lärares erfarenhet av att främja språkutveckling i förskoleklass

I denna studie visar forskarna på hur pedagogisk kunskap behöver förenas med kunskap om barns muntliga och skriftliga utveckling för att främja lärande och delaktighet för alla elever i den tidiga språkundervisningen.

I förskoleklass ska lärare utveckla elevers intresse och förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk. Lärarna förväntas engagera och involvera alla elever i undervisningen. Detta kan vara utmanade då elevers språkliga förmågor varierar.

Det här handlar forskningen om

I förskoleklass ska undervisningen främja elevernas utveckling, både deras muntliga och skriftliga förmåga. Den muntliga förmågan stärks genom att lärarna arbetar med hörförståelse, ordkunskap och grammatik. Den skriftliga språkutvecklingen kan främjas genom att lärarna arbetar med tidiga läsförkunskaper som innebär att eleverna utvecklar bokstavskännedom, förstår kopplingen mellan bokstäver och bokstavsljud och får förståelse för skriftspråket. Den muntliga förmågan är betydelsefull för läsförståelse och skrivande, medan tidiga läsförkunskaperna är centrala för att elever ska knäcka läskoden och lära sig läsa.

Lärare i förskoleklass möter elever med olika språkliga förmågor. En del elever kan läsa. Andra kan ha utmaningar med att förstå instruktioner, återberätta historier, höra bokstavsljud eller att skriva sitt namn. Somliga elever har inte nått den språkliga utveckling som förväntas av barn i sexårsåldern men de ska ändå introduceras till skriftspråket. Det finns även elever som behöver extra utmaningar för att stimuleras. Detta innebär en stor utmaning för lärare i förskoleklass. Hur tar de då sig an arbetet med att engagera och involvera alla elever i språkundervisningen så att elevernas språkliga förmågor främjas?

Så här gjorde forskarna

Studien bygger på intervjuer med 17 lärare i olika delar av Sverige. De arbetade i förskoleklass och alla utom en lärare var behörig. Deras erfarenhet av att undervisa sexåringar var mellan 3 och 21 år. Vid intervjuerna beskrev lärarna de språkliga färdigheter som de ansåg viktiga att arbeta med. De fick även svara på frågor om hur elevers muntliga och skriftliga utveckling kan främjas i förskoleklass. Intervjuerna transkriberades och analyserades tematiskt.

Det här kom forskarna fram till

Tre teman identifierades i intervjumaterialet. Ett tema handlade om lärarnas kunskap om muntlig och skriftlig språkutveckling. En del lärare uttryckte hur de med kunskap och säkerhet kunde utveckla elevernas olika språkliga färdigheter. Andra lärare var osäkra på, alternativt omedvetna om, hur de skulle främja elevernas muntliga och skriftliga språkutveckling.

I det andra temat skildrades lärarnas pedagogiska förhållningssätt till elevers språkutveckling. Förhållningssättet framkom i beskrivningar av hur lärarna planerade och genomförde olika språkliga aktiviteter. Vissa lärare betonade elevernas intresse och motivation, andra lyfte vikten av en god relation till eleverna. Det fanns även lärare som förklarade hur en varierad undervisning bidrar till att elever kan lära sig på olika sätt. De menade att när elever upplever undervisningen meningsfull så främjas delaktighet.

Det tredje temat innehöll lärarnas beskrivningar av elever i behov av stöd. Lärarna berättade om sina utmaningar med att engagera vissa elever. De menade att det kan vara särskilt svårt att lära somliga elever kopplingen mellan bokstav och bokstavsljud. I beskrivningarna fanns två olika strategier för att stödja elever som har språkliga utmaningar. Lärarna ser till att eleverna får individuellt stöd med extra övning och planerar undervisning så att eleverna involveras i högre grad och på så vis får möjlighet att utvecklas.

Så kan du förstå och använda forskningen

Studien visar vikten av att lärare kan kombinera pedagogisk kunskap med ämneskunskap om barns muntliga och skriftliga språkutveckling. Det är av central betydelse att lärare är medvetna om hur explicita instruktioner ges för att kunna främja lärande bland elever som har språkliga utmaningar.

En nyckel till framgång i den tidiga språkundervisningen är innehållet i lärarutbildning liksom lärarnas erfarenhet av att arbeta i förskoleklass. Skolledare behöver vara medvetna om vikten av att rekrytera personal som kan förena pedagogisk kunskap med ämneskunskap för att med säkerhet främja alla elevers muntliga och skriftliga språkutveckling. Kollegialt lärande och fortbildning kan bidra till att lärare blir mer pedagogiskt och ämnesmässigt kunniga.

Mer information om artikeln

Titel: Teachers’ experiences of promoting young students’ language development in inclusive settings

Tidskrift: Journal of Childhood, Education & Society (2023), 4:1, s. 1-15

Författare:

Länk till artikel: Teachers’ experiences of promoting young students’ language development in inclusive settings.

Lärare berättar: Så utvecklar vi elevernas språk i förskole-klass

I förskoleklass ska eleverna
öva sig på att tala och förstå.
De ska börja lära sig att
läsa och skriva.

Lärarna ska få med alla.
Det är inte alltid så lätt.
Alla elever är inte så intresserade.
De är också olika duktiga på språk.

Lärarna behöver pedagogisk kunskap
för att lyckas.
De behöver också veta
hur barn utvecklas
i tal och skrift.
Det visar ny forskning.

Det här handlar forskningen om

Det här ska eleverna lära sig
i förskoleklass
Språk-undervisningen i förskoleklass
ska få eleverna att utvecklas.
De ska öva sig både
muntligt och skriftligt.

Muntligt:
Lärarna arbetar med

 • hör-förståelse.
 • ord.
 • grammatik.

Skriftligt:
Lärarna arbetar med

 • bokstäver.
 • kopplingen mellan bokstäver
  och bokstavs-ljud.
 • texter.

Att lära sig bokstäver och ljud
är viktigt för att
lära sig läsa.

Att kunna tala och förstå
är viktigt för att
förstå vad man läser.
Det är också viktigt
när man skriver.

Det här är lärarnas utmaning
Lärare i förskoleklass har
elever med olika förmågor. 

En del elever kan läsa,
andra inte.

Vissa hör inte bokstavs-ljud. 
Det finns elever som tycker
att det är svårt att
skriva sitt namn.

En del elever förstår inte instruktioner.

En del har svårt att
åter-berätta historier.

Vi förväntar oss 
att barn ska kunna vissa saker
när de är sex år.
Men alla elever klarar inte
allt det här än.
Ändå ska de börja lära sig
läsa och skriva.

Men det finns också elever
som tycker att
skolan är för lätt.
De behöver svårare uppgifter.
Annars blir det tråkigt
och de utvecklas inte.

Allt det här gör att
lärarna har en svår uppgift.

Det här ville forskarna veta

 • Hur gör lärarna för att
  få med alla i språk-undervisningen?
 • Hur utvecklar de
  elevernas språk-förmågor?

Så här gjorde forskarna

Forskarna intervjuade 17 lärare.
De fanns i olika delar av Sverige.

Lärarna arbetade i förskoleklass.
Alla lärare var behöriga
utom en.

De hade undervisat sexåringar
i 3 till 21 år.

Lärarna beskrev
vad som är viktigt att jobba med.

De fick även svara på frågor om 
vad som är bra att göra
för att utveckla elevernas språk.

Det här kom forskarna fram till

Forskarna analyserade intervjuerna.
De såg tre viktiga teman.

Tema 1.
Lärarnas kunskap om
muntlig och skriftlig språk-utveckling. 

En del lärare berättade
hur de hjälper eleverna
att utveckla sitt språk.

Andra lärare var osäkra på
hur de skulle göra.

Tema 2.
Lärarnas pedagogiska förhållnings-sätt
till elevers språk-utveckling. 

Lärarna berättade 
hur de undervisar.

Det här tyckte de är viktigast
för att elever ska utvecklas:

 • Att eleven är intresserad
  och motiverad.
 • Att läraren har en god relation till eleven.
 • Att undervisningen är varierad.

De lärare som tyckte att
varierad undervisning är viktigt
sa att elever då kan
lära sig på olika sätt.

De menade att elever blir delaktiga
när de känner att 
undervisningen är meningsfull.

Tema 3.
Elever som behöver stöd

Lärarna berättade hur svårt det är
att få med vissa elever.

Särskilt svårt är:
Att lära vissa elever 
kopplingen mellan
bokstav och bokstavs-ljud.

Lärarna hade två strategier:

 • Att ge stöd till eleven
  med extra övning.
 • Att få med eleven mer
  i undervisningen.

Så kan du förstå
och använda studien

Lärare
Du som arbetar med unga elever
behöver både pedagogisk kunskap
och ämnes-kunskap.

Du behöver veta
hur barn utvecklas
i tal och skrift.

Studien visar hur viktigt det är.

Du behöver också veta
hur du förklarar för barn
som tycker att det är svårt.

Skol-ledare
Du som är skolledare
behöver anställa rätt lärare
till föreskole-klasserna.

Lärarna behöver ha:

 • pedagogisk kunskap.
 • ämneskunskap.

Bäst blir det ofta 
om läraren har arbetat
i förskoleklass tidigare.

För att lärarna ska utvecklas
är det viktigt att ordna:

 • kollegialt lärande
  så lärarna får lära sig tillsammans.
 • fortbildning.

Läs hela artikeln

Teachers’ experiences of promoting
young students’ language development
in inclusive settings.

Författare:

 • Heidi Selenius
  Stockholms universitet.
 • Linda Fälth
  Linnéuniversitetet.

För mer info:
Kontakta Heidi Selenius:
heidi.selenius@specped.su.se.

Kontakta Linda Fälth:
linda.falth@lnu.se.

Publicerat torsdag 18 januari 2024